สินเชื่อเพื่อธุรกิจ SME Super Surplus – ธนาคารทิสโก้ (Tisco Bank)

no image
 • ดอกเบี้ยต่อเดือน 0.79%
 • ค่างวดตัดต้น-ตัดดอก
 • เงินต้นลด ขอกู้เพิ่มได้อีก
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
ไม่ระบุ สินเชื่อเพื่อธุรกิจ 12 – 48 เดือน ไม่ระบุ


สิทธิประโยชน์

สินเชื่อ SME สำหรับผู้ประกอบการที่นำเงินฝากในกิจการมาค้ำประกันสินเชื่อ ให้ได้รับเงินกู้เป็น 2 เท่าจากเงินที่ฝากเพื่อใช้หมุนเวียนในกิจการ อัตราดอกเบี้ยต่ำ คล่องตัว สามารถขอเงินกู้เพิ่มได้โดยอิงกับเงินฝากก้อนเดิม

การผ่อนชำระ
สามารถเลือกผ่อนชำระได้ 8 วิธี คือ

 • ชำระที่ ธนาคารทิสโก้ ทุกสาขา
 • ชำระโดยการหักบัญชีธนาคารทิสโก้อัตโนมัติ (ATS) , ธ.กสิกรไทย , ธ.กรุงศรีอยุธยา
 • ชำระที่เคาน์เตอร์ ธ.กสิกรไทย, ธ.กรุงเทพ, ธ.กรุงศรีอยุธยา, ธ.กรุงไทย และ ธ.ก.ส.
 • ชำระทาง ATM ธ.กสิกรไทย, ธ.กรุงเทพ, ธ.กรุงศรีอยุธยา และ ธ.กรุงไทย
 • ชำระทางอินเตอร์เน็ต ธ.กสิกรไทย, ธ.กรุงเทพ, ธ.กรุงศรีอยุธยา และ ธ.กรุงไทย
 • ชำระทางโทรศัพท์ ธ.กรุงเทพ และ ธ.กรุงศรีอยุธยา
 • ชำระ ณ จุดบริการเคาน์เตอร์ เซอร์วิส (เฉพาะเงินสดไม่เกิน 30,000 บ./รายการ), เอไอเอส เทเลวิช , เอ็มเปย์ สเตชั่น และเทสโก้โลตัส (เฉพาะเงินสดไม่เกิน 49,000 บ./รายการ) , จุดรับชำระทรูมันนี่ และทรูพาร์ทเนอร์ / Wallet by True Money แอพพลิเคชั่น
 • ชำระที่ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ (เฉพาะเงินสดไม่เกิน 50,000 บ./รายการ)

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

เอกสารประกอบการพิจารณาให้สินเชื่อ
ผู้กู้ (นิติบุคคล)

 • สำเนาหนังสือรับรองบริษัท พร้อมวัตถุประสงค์ (ไม่เกิน 90 วัน)
 • สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
 • สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ หรือตราสารการจัดตั้ง
 • สำเนางบดุล และงบกำไรขาดทุน ล่าสุด 3 ปี พร้อมหมายเหตุประกอบงบ
 • สำเนาบัญชีกระแสรายวัน / ออมทรัพย์ / ประจำ ย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนา ภพ.30 รายละเอียดภาษีขาย-ภาษีซื้อ ย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาเอกสารพิสูจน์รายได้อื่นๆ เช่น สำเนาสัญญาว่าจ้างงาน

ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สินเชื่อเพื่อธุรกิจ SME Super Surplus – ธนาคารทิสโก้ (Tisco Bank)
สถาบันการเงิน ธนาคารทิสโก้ (TISCO)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย - อัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุด 36% ต่อปี
- อัตราดอกเบี้ย 0.79% ต่อเดือน
วงเงินกู้ 1 -10 ล้านบาท
ระยะเวลาการกู้ 12 – 48 เดือน
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
รูปแบบการค้ำประกัน สินเชื่อเพื่อธุรกิจแบบใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน (เงินฝาก)
- กรณีใช้บยส. ค้ำประกัน ผู้กู้ต้องเป็นนิติบุคคล
ค่าทวงหนี้ ร้อยละ 3 ของค่างวดค้างชำระ ขั้นต่ำ 500 บาท/งวด
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
เอกสารทางด้านหลักประกัน ผู้ค้ำประกัน
นิติบุคคล
- สำเนาหนังสือรับรองบริษัท พร้อมวัตถุประสงค์ (ไม่เกิน 90 วัน)
- สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
- สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
- สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ หรือตราสารการจัดตั้ง
- สำเนางบดุล และงบกำไรขาดทุน ล่าสุด 3 ปี พร้อมหมายเหตุประกอบงบ
- สำเนาบัญชีกระแสรายวัน / ออมทรัพย์ / ประจำ ย้อนหลัง 6 เดือน
- สำเนา ภพ.30 รายละเอียดภาษีขาย-ภาษีซื้อ ย้อนหลัง 6 เดือน
- สำเนาเอกสารพิสูจน์รายได้อื่นๆ เช่น สำเนาสัญญาว่าจ้างงาน
บุคคลธรรมดา
- สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน
- สำเนาบัญชีกระแสรายวัน / ออมทรัพย์ / ประจำ ย้อนหลัง 6 เดือน


เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2


ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)