สินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME Banking) – ธนาคารทิสโก้ (Tisco Bank)

no image
 • เสริมสร้างให้ SME เติบโตอย่างยั่งยืน
 • พิจารณาอนุมัติ และบริการด้วยความรวดเร็ว
 • การผ่อนชำระสอดคล้องกับรายได้
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
ไม่ระบุ สินเชื่อธุรกิจ การผ่อนชำระสอดคล้องกับรายได้ ไม่ระบุ


สิทธิประโยชน์

ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ให้บริการสนับสนุนเงินทุนแก่ผู้ประกอบการ SME ในการเตรียมความพร้อม การขยาย การปรับปรุงประสิทธิภาพ และยกระดับมาตรฐานการจัดการของผู้ประกอบการ SME

 • ให้การช่วยเหลือ และสนับสนุนด้วยความเข้าใจ
 • ร่วมเสริมสร้างให้ SME เติบโตอย่างยั่งยืน
 • พิจารณาอนุมัติ และบริการด้วยความรวดเร็ว
 • การผ่อนชำระสอดคล้องกับรายได้

ลักษณะบริการสินเชื่อ SME

 • เช่าซื้อเครื่องจักร และอุปกรณ์
 • เช่าซื้อรถยนต์/รถบรรทุก เพื่อใช้ในธุรกิจ
 • เช่าซื้อรถโฟล์คลิฟท์
 • ซื้อที่ดิน และพัฒนาสิ่งปลูกสร้าง เพื่อขยายกิจการ
 • เงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น และระยะยาว เพื่อเพิ่มกำลังการผลิต เสริมสภาพคล่อง
 • บริการด้านประกันภัยทุกประเภท ได้แก่ โรงงาน บ้าน รถยนต์ เครื่องจักร สต๊อกสินค้า
 • โอนหนี้จากสถาบันการเงินอื่น

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

 • จดทะเบียนนิติบุคคล/ทะเบียนการค้า/ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ประกอบธุรกิจ และมีกิจการอยู่ในประเทศไทย
 • ประกอบธุรกิจอยู่ในอุตสาหกรรม
 • 1. ธุรกิจสิ่งพิมพ์ และบรรจุภัณฑ์
  2. ธุรกิจการขนส่ง และโลจิสติกส์
  3. ธุรกิจการผลิตวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง
  4. ธุรกิจอาหาร และเครื่องดื่ม
  5. ธุรกิจยานยนต์ และชิ้นส่วน
  6. ธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ
ผู้กู้นิติบุคคล

 • สำเนาหนังสือรับรองบริษัท พร้อมวัตถุประสงค์ (ไม่เกิน 90 วัน)
 • สำเนาใบทะเบียนการค้า/ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20)
 • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
 • สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ หรือตราสารการจัดตั้ง
 • สำเนางบดุลและงบกำไรขาดทุน ล่าสุด 3 ปี พร้อมหมายเหตุประกอบงบ
 • สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 • สำเนาบัญชีกระแสรายวัน/ออมทรัพย์/ประจำ ย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาเอกสารเกี่ยวกับทรัพย์ที่ซื้อ/ขอสินเชื่อ

ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME Banking) – ธนาคารทิสโก้ (Tisco Bank)
สถาบันการเงิน ธนาคารทิสโก้ (TISCO)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
วงเงินกู้ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ระยะเวลาการกู้ การผ่อนชำระสอดคล้องกับรายได้
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน 1% ของราคาประเมินหลักประกันขั้นต่ำ 1,000 บาท
รูปแบบการค้ำประกัน สินเชื่อเพื่อธุรกิจแบบใช้บุคคลค้ำประกัน
ค่าทวงหนี้ 500 บาท/งวด
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
เอกสารทางด้านหลักประกัน นิติบุคคล
- สำเนาหนังสือรับรองบริษัท พร้อมวัตถุประสงค์ (ไม่เกิน 90 วัน)
- สำเนาใบทะเบียนการค้า/ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20
- สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
- สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ หรือตราสารการจัดตั้ง
- สำเนางบดุลและงบกำไรขาดทุน ล่าสุด 3 ปี พร้อมหมายเหตุประกอบงบ
- สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
- สำเนาบัญชีกระแสรายวัน/ออมทรัพย์/ประจำ ย้อนหลัง 6 เดือน

บุคคลธรรมดา
- สำเนาบัญชีกระแสรายวัน/ออมทรัพย์/ประจำ ย้อนหลัง 6 เดือน
- สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน
- สำเนาหนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ/สกุล (ถ้ามี)


เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2


ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)