สินเชื่อกรุงไทยซัพพลายเออร์ไฟแนนซ์ซิ่ง (KTB Supplier Financing)

no image
  • เพิ่มสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ
  • ลดปัญหาเครดิตยาว หมุนเงินไม่ทัน
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
ไม่ระบุ สินเชื่อเพื่อธุรกิจ ประเภทเงินกู้โดยตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) ระยะเวลาตั๋วใช้เงินแต่ละฉบับตามเครดิตเทอมที่ได้รับ สูงสุดไม่เกิน 180 วัน ไม่ระบุ


สิทธิประโยชน์

ลักษณะของบริการ
การให้สินเชื่อระยะสั้นเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้แก่ผู้จัดหาสินค้า/บริการ (Supplier) ภายหลังการส่งสินค้าให้แก่ผู้ซื้อ (Sponsor) แล้ว (Post Financing) และให้ผู้จัดหาสินค้า/บริการ (Supplier) ชำระคืนเงินกู้ให้แก่ธนาคารตามระยะเวลาตั๋วสัญญาใช้เงินแต่ละฉบับ และอัตราดอกเบี้ยตามที่ธนาคารกำหนด

หมายเหตุ :
ผู้ซื้อ (Sponsor) หมายถึง ผู้ค้ารายใหญ่ที่ซื้อสินค้า/บริการจากผู้จัดหาสินค้า (Supplier)
ผู้จัดหาสินค้า/บริการ (Supplier) หมายถึง ผู้ขอใช้สินเชื่อกรุงไทยซัพพลายเออร์ไฟแนนซ์ซิ่ง (KTB Supplier Financing) ซึ่งเป็นผู้จัดหาสินค้า/บริการ เพื่อขายให้แก่ผู้ซื้อ (Sponsor)

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

  • เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนประกอบธุรกิจ และมีกิจการอยู่ในประเทศไทย
  • เป็นผู้จัดหาสินค้า/บริการ (Supplier) ให้แก่ผู้ซื้อ (Sponsor) หรือผู้ซื้อรายอื่น ไม่ต่ำกว่า 1 ปี มีกำไรสุทธิในผลประกอบการปีล่าสุด
  • ต้องรับชำระค่าสินค้า /บริการผ่านเข้าบัญชีธนาคาร และทำหนังสือยินยอมให้ธนาคารหักชำระหนี้จากบัญชีดังกล่าวได้
  • ไม่เป็นบริษัทในเครือ หรือกลุ่มเดียวกันกับผู้ซื้อ (Sponsor)

ทั้งนี้ ผู้ซื้อ(Sponsor) ต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่ธนาคารกำหนด


ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สินเชื่อกรุงไทยซัพพลายเออร์ไฟแนนซ์ซิ่ง (KTB Supplier Financing)
สถาบันการเงิน ธนาคารกรุงไทย (KTB)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย ตามความเหมาะสมของลูกค้าแต่ละราย
วงเงินกู้ ตามความเหมาะสมของลูกค้าแต่ละราย
ระยะเวลาการกู้ ระยะเวลาตั๋วใช้เงินแต่ละฉบับตามเครดิตเทอมที่ได้รับ สูงสุดไม่เกิน 180 วัน
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
รูปแบบการค้ำประกัน สินเชื่อเพื่อธุรกิจแบบไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
ค่าทวงหนี้ 100 บาท/บัญชี/รอบบัญชี
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด ตามอัตราที่ตกลงกับลูกค้าแต่ละราย
เอกสารทางด้านหลักประกัน ไม่มีหลักประกัน (เฉพาะผู้กู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขของธนาคาร)


เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2


ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)