สินเชื่อบ้านกรุงไทย STEP UP – ธนาคารกรุงไทย

no image
 • ให้วงเงินกู้สูงสุดถึง 105%
 • ผ่อนสบายตามระดับรายได้
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
ไม่ระบุ สินเชื่อที่อยู่อาศัย กำหนดระยะเวลาให้กู้ 3 รูปแบบ คือ 20 ปี หรือ 25 ปี และ 30 ปี ไม่เกิน 40 ปี


สิทธิประโยชน์

สินเชื่อกู้ยืมเงินซื้อบ้าน สร้างบ้าน Step Up มีมาก มีน้อย ผ่อนสบายตามระดับรายได้ ให้วงเงินกู้สูงสุดถึง 105%* เป็นการให้สินเชื่อที่อยู่อาศัยที่มีอัตราการผ่อนชำระต่องวดตามความสามารถในการชำระหนี้เพื่อให้สอดคล้องกับรายได้ที่เพิ่มขึ้นในอนาคตของผู้กู้

วัตถุประสงค์ในการกู้

 • เพื่อซื้อที่ดินพร้อมบ้านหรือทาวน์เฮาส์หรือห้องชุดในอาคารชุดเป็นที่อยู่อาศัยของตนเองหรือครอบครัว
 • เพื่อปลูกสร้างบ้านบนที่ดินเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของตนเองและครอบครัว
 • เพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างบ้านในคราวเดียวกัน
 • เพื่อซื้อหรือชำระค่าก่อสร้างบ้านหรือที่ดินพร้อมบ้านเพื่อที่อยู่อาศัยในโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการกับธนาคาร
 • เพื่อปรับปรุงต่อเติมหรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของตนเองและครอบครัว
 • เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมบ้านจากธนาคารอื่นหรือสถาบันการเงินอื่น
 • เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินจากธนาคารอื่นหรือสถาบันการเงินอื่น และกู้เพื่อปลูกสร้างบ้านในคราวเดียวกัน

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

 • ข้าราชการ (รวมถึงลูกจ้างประจำ) รวมทั้งเจ้าหน้าที่องค์การมหาชน หรือเจ้าหน้าที่องค์การของรัฐ (ซึ่งเป็นหน่วยงานของราชการ หรือหน่วยงานในกำกับของราชการ) หรือพนักงานของหน่วยงานราชการที่หน่วยงานราชการมีระเบียบหรือหลักเกณฑ์หรือสัญญาจ้างทำงานจนเกษียณอายุ
 • พนักงานที่สังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐ หรือวิทยาลัยของรัฐหรือพนักงานกลุ่มวิชาชีพเฉพาะทางการแพทย์ (ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร นักเทคนิคการแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นักรังสีการแพทย์ นักกายภาพบำบัด นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ และนักอาชีวบำบัด) ที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุข หรือโรงพยาบาล/สถานพยาบาลของรัฐ)
 • พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 • ผู้กู้ต้องมีอายุไม่เกิน 40 ปี
 • หน่วยงานต้นสังกัดของผู้กู้ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงการให้สินเชื่อสวัสดิการที่อยู่อาศัยแบบไม่ดำรงเงินฝากกับธนาคาร

เอกสารและหลักฐานประกอบการขอกู้

 • หนังสือแจ้งรายชื่อของผู้กู้ที่ผ่านการคัดเลือกหรือหนังสือรับรองสิทธิจากหน่วยงานต้นสังกัด
 • สำเนาหนังสือให้ความยินยอมในการหักเงินได้
 • สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ
 • หนังสือรับรองรายได้ของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน

หมายเหตุ : ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สินเชื่อบ้านกรุงไทย STEP UP – ธนาคารกรุงไทย
สถาบันการเงิน ธนาคารกรุงไทย (KTB)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย - ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อกรุงไทยบ้านแสนสะดวก – 0.25% ต่อปี (=3.00%)
- ปีที่ 2-3 อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อกรุงไทยบ้านแสนสะดวก – 0.75% ต่อปี (=5.525%)
- ปีต่อไป อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อกรุงไทยบ้านแสนสะดวก – 0.25% ต่อปี (=6.025%)
อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยของโครงการเท่ากับ 5.54%** (MLR = 6.525 ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2558)
หมายเหตุ : คำนวณจากสมมติฐาน วงเงินกู้ 1.00 ล้านบาท อายุสัญญา 20 ปี ผ่อนชำระ 7,200 บาท/เดือน
วงเงินกู้ สูงสุดไม่เกิน 100% ของราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง เว้นแต่การจัดหาที่อยู่อาศัยที่มีราคาซื้อขายตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป ให้กู้ได้ไม่เกิน 80%ของราคาซื้อขายจริง
ระยะเวลาการกู้ กำหนดระยะเวลาให้กู้ 3 รูปแบบ คือ 20 ปี หรือ 25 ปี และ 30 ปี
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
รูปแบบการค้ำประกัน สินเชื่อที่อยู่อาศัยแบบมีบุคคลค้ำประกัน
ค่าทวงหนี้ ผิดนัดชำระหนี้ไม่เกิน 1 รอบ คิด 250 บาท/ทุกรอบของกรผิดนัดชำระหนี้บัญชี (กรณีผิดนัดชำระหนี้เกิน 1 รอบ คิดในอัตรา 280 บาท/ทุกรอบของการผิดนัดชำระหนี้บัญชี)
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
เอกสารทางด้านหลักประกัน หนังสือรับรองรายได้ของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน


เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2


ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)