สินเชื่อธุรกิจ SMEs ขนาดเล็ก KTB sSME 3 เท่า – ธนาคารกรุงไทย (KTB)

no image
 • เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจ
 • ให้วงเงินสูงสุดถึง 3 เท่าของมูลค่าหลักประกัน
 • ลดข้อจำกัดด้านหลักประกันไม่เพียงพอให้ (บสย. ค้ำประกัน)
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
ไม่ระบุ สินเชื่อธุรกิจ ให้กู้ไม่เกิน 7 ปี ไม่ระบุ


สิทธิประโยชน์

สินเชื่อธุรกิจ SMEs ขนาดเล็ก KTB sSME 3 เท่า เหมาะสำหรับ SME ที่ดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 ปี และต้องการลงทุนเสริมสภาพคล่องในธุรกิจ หรือ Refinance มาจากสถาบันการเงินเดิม
จุดเด่นผลิตภัณฑ์

 • ให้วงเงินสูงสุดถึง 3 เท่าของมูลค่าหลักประกัน
 • ลดข้อจำกัดด้านหลักประกันไม่เพียงพอ ให้ (บสย. ค้ำประกันวงเงินส่วนที่เกินหลักประกัน)

ประเภทวงเงินสินเชื่อ

 • วงเงินกู้แบบมีกำหนดระยะเวลา (Term Loan)
 • วงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (O/D)

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

 • ดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • ต้องการลงทุนเสริมสภาพคล่องในธุรกิจ หรือ Refinance มาจากสถาบันการเงินเดิม

เอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อ

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาทะเบียนการค้า / ทะเบียนพาณิชย์ / เอกสารทางราชการอื่นๆ
 • กรณีนิติบุคคล แสดงงบการเงินฉบับยื่นสรรพากร (3 ปีย้อนหลัง)
 • สำเนาเอกสารแสดงรายได้ของกิจการ เช่น Statement, บิลเงินสด, หนังสือรับรองการหัก ภาษี ณ ที่จ่าย เป็นต้น

ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สินเชื่อธุรกิจ SMEs ขนาดเล็ก KTB sSME 3 เท่า – ธนาคารกรุงไทย (KTB)
สถาบันการเงิน ธนาคารกรุงไทย (KTB)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย MRR + 1.0% ต่อปี
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประเภทของหลักประกัน ซึ่งเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
วงเงินกู้ วงเงินรวมไม่เกิน 20 ล้านบาท
ระยะเวลาการกู้ ให้กู้ไม่เกิน 7 ปี
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
รูปแบบการค้ำประกัน สินเชื่อธุรกิจ SMEs แบบใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน
- สถานประกอบการ
- ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
- ที่ดินเปล่า
- เงินฝากประจำ
ค่าทวงหนี้ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
เอกสารทางด้านหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ


เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2


ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)