สินเชื่อพิเศษสำหรับผู้ส่งออก-นำเข้า (KTB Special Offer for Exporter-Importer)

no image
 • สินเชื่อระยะสั้น เป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ส่งออกและนำเข้าภายใต้เงื่อนไขพิเศษ
 • เพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการด้านการค้าระหว่างประเทศ
 • สะดวก ครบทั้งวงจรการค้าระหว่างประเทศ
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
ไม่ระบุ สินเชื่อเพื่อธุรกิจ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ ไม่ระบุ


สิทธิประโยชน์

ลักษณะของบริการ
การให้สินเชื่อระยะสั้น เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ส่งออกและนำเข้าภายใต้เงื่อนไขพิเศษ ครบทั้งวงจรการค้าระหว่างประเทศ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและศักยภาพในการทำธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการอย่างไร้ขีดจำกัด

วงเงิน ระยะเวลาการให้กู้ และการชำระเงินกู้

 • ตามระเบียบธนาคาร

ค่าธรรมเนียม

 • ยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเงินกู้ (Management Fee) ค่าธรรมเนียมวิเคราะห์โครงการ (Front End Fee)
 • ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตามระเบียบของธนาคาร

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

ประเภทสินเชื่อหลักประกันและคุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ

ด้านการส่งออก
ประเภทสินเชื่อ
1. วงเงิน P/C under L/C และการรับซื้อตั๋วเงินที่ออกตาม L/C (FPL)

  1.1 L/C ที่เปิดมาจากธนาคารที่มีความเสี่ยงไม่ต่ำกว่า Investment Grade หรือL/Cที่เปิดมาจากธนาคารที่มี วงเงินรองรับความเสี่ยงที่ฝ่ายสถาบันการเงินและนักลง ทุนสัมพันธ์ของธนาคารกรุงไทยกำหนด

 • หลักประกัน ใช้บุคคล/ นิติบุคคล ค้ำประกันเต็มวงเงิน
 • คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ มีประวัติการส่งออกย้อนหลัง อย่าง น้อย 6 เดือน
 • 1.2 L/C ที่นอกเหนือจากข้อ 1.1

 • หลักประกัน ใช้บุคคล/ นิติบุคคล ค้ำประกันเต็มวงเงิน
 • คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ ใช้บุคคล/ นิติบุคคล ค้ำประกันเต็มวงเงิน และให้ทำประกันการส่งออก กับ EXIM Bank ก่อนด้วย

2. วงเงิน P/C under Contract และการรับซื้อ ตั๋วเงินที่ออกภายใต้วงเงิน FPC (เฉพาะ D/P)

 • หลักประกัน ใช้บุคคล/ นิติบุคคล ค้ำประกันเต็มวงเงิน
 • คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ มีประวัติการส่งออกย้อนหลัง อย่างน้อย 12 เดือน, มีกำไรสุทธิใน 2 ปีล่าสุด และไม่มีประวัติค้างชำระหนี้ใน Credit Bureau 2 ปีล่าสุด

ด้านนำเข้า
ประเภทสินเชื่อ : วงเงิน Letter of Credit (L/C) , วงเงิน Trust Receipt (T/R) และวงเงิน Import Financing

 • หลักประกันไม่ต่ำกว่า 20% ของวงเงิน และให้มีบุคคลหรือ นิติบุคคลค้ำประกัน เต็มวงเงิน
 • คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ มีประวัติการส่งออกย้อนหลัง อย่างน้อย 12 เดือน, มีกำไรสุทธิใน 2 ปีล่าสุด และไม่มีประวัติค้างชำระหนี้ใน Credit Bureau 2 ปีล่าสุด

ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สินเชื่อพิเศษสำหรับผู้ส่งออก-นำเข้า (KTB Special Offer for Exporter-Importer)
สถาบันการเงิน ธนาคารกรุงไทย (KTB)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
วงเงินกู้ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ระยะเวลาการกู้ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
รูปแบบการค้ำประกัน สินเชื่อเพื่อธุรกิจแบบใช้บุคคลหรือหลักทรัพย์ในการค้ำประกัน
ค่าทวงหนี้ 100 บาท/บัญชี/รอบบัญชี
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด ตามอัตราที่ตกลงกับลูกค้าแต่ละราย
เอกสารทางด้านหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ


เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2


ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)