สินเชื่อ Soft Loan เพื่อปรับปรุงเครื่องจักร ระยะที่ 2 – ธนาคารกรุงไทย (KTB)

 • อัตราดอกเบี้ย 4% นานสูงสุด 7 ปี
 • ปลอดชำระเงินต้น 12 เดือน
 • วงเงินสินเชื่อสูงสุด 15 ล้านบาท
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
ไม่ระบุ สินเชื่อธุรกิจ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ ไม่ระบุ


สิทธิประโยชน์

กลับมาอีกครั้งตามคำเรียกร้อง ''สินเชื่อ Soft Loan เครื่องจักร'' เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ กระตุ้นการลงทุนในประเทศ และขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยื่น

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

 • เพื่อการลงทุน ปรับปรุง ต่อเติมเปลี่ยนแปลง ขยายออก หรือทำให้ดีขึ้น ซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการ SMEs ดังต่อไปนี้
 • - เครื่องจักร รวมถึง ส่วนประกอบ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ของเครื่องจักร
  - โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าและบริการ
  - อาคารถาวร เพื่อใช้เป็นที่ตั้งของเครื่องจักร เท่านั้นไม่รวมถึงที่ดินและอาคารถาวรที่ใช้เพื่อการอยู่อาศัย
  - ยานพาหนะที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ตามวัตถุประสงค์หลักของธุรกิจ เช่น รถเครน รถโม่ปูน เรือขุดเจาะ ฯลฯ

 • เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในรูปตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N)

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

 • เป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งประกอบธุรกิจใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย (10 S-Curve) ตามนิยามของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ธุรกิจต่อยอด และ Supply chain
 • เป็นผู้ประกอบการ SMEs ที่มีการยื่นภาษีกับภาครัฐ
 • เป็นผู้ประกอบการ SMEs ที่ไม่เคยได้รับการอนุมัติและใช้วงเงินสินเชื่อในโครงการที่มติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ดำเนินการ ดังนี้
 • - โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs
  - โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ระยะที่ 2
  - โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักรและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สำหรับผู้ประกอบกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

 • เป็นผู้ประกอบการ SMEs ที่มีวงเงินสินเชื่อ และวงเงินตามภาระผูกพันทุกประเภท รวมทุกสถาบันการเงินต่อราย (ไม่รวมกิจการในกลุ่ม) ไม่เกิน 100 ล้านบาท ณ วันยื่นคำขอกู้

หมายเหตุ : ผู้ประกอบการฯ ต้องยื่นขอสินเชื่อกับธนาคาร ภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2561 หรือจนกว่าวงเงินโครงการฯ จะหมด


ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สินเชื่อ Soft Loan เพื่อปรับปรุงเครื่องจักร ระยะที่ 2 – ธนาคารกรุงไทย (KTB)
สถาบันการเงิน ธนาคารกรุงไทย (KTB)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย 4% นานสูงสุด 7 ปี
วงเงินกู้ สูงสุด 15 ล้านบาท
ระยะเวลาการกู้ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
รูปแบบการค้ำประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าทวงหนี้ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
เอกสารทางด้านหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ


เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2


ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)