โครงการสนับสนุนสินเชื่อนวัตกรรมดี… ไม่มีดอกเบี้ย (SME-Innovation) – KTB

no image
 • วงเงินกู้สูงสุดถึง 30 ล้านบาท
 • สนับสนุนด้านความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
 • ลดภาระดอกเบี้ย
 • เพิ่มความสามารถในการแข่งขันในยุคปัจจุบัน
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
ไม่ระบุ สินเชื่อธุรกิจโครงการพิเศษ สูงสุด 5 ปี โดยระยะเวลาปลอดชำระเงินต้น (Grace Period) ไม่เกิน 1 ปี ไม่ระบุ


สิทธิประโยชน์

โครงการสนับสนุนสินเชื่อนวัตกรรมดี... ไม่มีดอกเบี้ย ฟรีดอกเบี้ยเงินกู้ 3 ปีแรก เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน เติบโต ก้าวไกล ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

 • วงเงินกู้สูงสุดถึง 30 ล้านบาท สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติให้การสนับสนุนดอกเบี้ยเงินกู้แก่ลูกค้าใน 3 ปีแรก สูงสุด 5 ล้านบาทต่อโครงการ
 • สนับสนุนด้านความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการดำเนินธุรกิจจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
 • ลดภาระดอกเบี้ย
 • เพิ่มความสามารถในการแข่งขันในยุคปัจจุบัน

ลักษณะของบริการ

 • เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไทย ให้สามารถแสวงหา เทคโนโลยี ผลงานวิจัยและพัฒนาไปพัฒนาต่อยอดให้เกิดการลงทุนในธุรกิจใหม่
 • เพื่อช่วยผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมสร้างธุรกิจนวัตกรรมที่มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม
 • สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)ให้การสนับสนุน ดอกเบี้ย 3 ปี สูงสุด 5 ล้านบาท ต่อโครงการ ให้กับผู้ประกอบการ

ประเภทและวงเงินสินเชื่อ

 • วงเงินกู้ประจำ (T/L)ไม่เกิน 30 ล้านบาท/โครงการ

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

 • เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล สัญชาติไทย หรือมีส่วนของผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 เป็นของคนไทย
 • เป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็ก หรือ ขนาดกลาง หรืออาจให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมรายใหญ่ในกรณีที่เป็นโครงการที่จะนำความเจริญก้าวหน้าด้านนวตักรรมและเทคโนโลยีมาสู่ประเทศโดยส่วนรวม
 • ต้องไม่เคยได้รับการสนับสนุนดอกเบี้ย ในโครงการเดียวกันจากสถาบันทางการเงินอื่น
 • ต้องไม่เป็นผู้ต้องโทษทั้งทางเพ่งและทางอาญา หรืออยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้อง อันอาจมีผลต่อความสามารถในการดำเนินงานให้สำเร็จตามข้อผูกพัน

ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อผลิตภัณฑ์ โครงการสนับสนุนสินเชื่อนวัตกรรมดี… ไม่มีดอกเบี้ย (SME-Innovation) – KTB
สถาบันการเงิน ธนาคารกรุงไทย (KTB)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย
- ปีที่ 1-3 สูงสุดไม่เกิน MTR +2๔ % ต่อปี และต่ำสุดไม่ต่ำกว่า MLR ต่อปี (พิจารณาตามความเสี่ยงของลูกค้า)
- ปีที่ 3 เป็นต้นไป คิดอัตราดอกเบี้ยตามเกณฑ์ของธนาคาร
* สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) ชำระดอกเบี้ยแทนผู้กู้ ระยะเวลาสูงสุด 3 ปีแรก
วงเงินกู้ สูงสุดไม่เกิน 30 ล้านบาท สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติให้การสนับสนุนดอกเบี้ยเงินกู้แก่ลูกค้าใน 3 ปี แรก สูงสุด 5 ล้านบาทต่อโครงการ
ระยะเวลาการกู้ สูงสุด 5 ปี โดยระยะเวลาปลอดชำระเงินต้น (Grace Period) ไม่เกิน 1 ปี
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
รูปแบบการค้ำประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าทวงหนี้ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
เอกสารทางด้านหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ


เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2


ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)