สินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก KTB sSME 3 เท่า

no image
 • ให้วงเงินสูงสุดถึง 3 เท่าของมูลค่าหลักประกัน
 • ลดข้อจำกัดธุรกิจ SMEs ที่มีหลักประกันไม่พอ ให้ บสย. ช่วยค้ำประกัน
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
ไม่ระบุ สินเชื่อเพื่อธุรกิจ SME ไม่เกิน 7 ปี ไม่ระบุ


สิทธิประโยชน์

สินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก KTB sSME 3 เท่า เหมาะสำหรับ SME ที่ดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 ปี และต้องการลงทุน - เสริมสภาพคล่องในธุรกิจ หรือ Refinance มาจากสถาบันการเงินเดิม

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

 • ให้วงเงินสูงสุดถึง 3 เท่าของมูลค่าหลักประกัน
 • ลดข้อจำกัดด้านหลักประกันไม่เพียงพอ (บสย. ค้ำประกันวงเงินส่วนที่เกินหลักประกัน)

* เงื่อนไขและการพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

ประเภทสินเชื่อ

 • วงเงินกู้แบบมีกำหนดระยะเวลา (Term Loan)
 • วงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (O/D)

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

เอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อ

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาทะเบียนการค้า / ทะเบียนพาณิชย์ / เอกสารทางราชการอื่นๆ
 • กรณีนิติบุคคล แสดงงบการเงินฉบับยื่นสรรพากร (3 ปีย้อนหลัง)
 • สำเนาเอกสารแสดงรายได้ของกิจการ เช่น Statement, บิลเงินสด, หนังสือรับรองการหัก ภาษี ณ ที่จ่าย เป็นต้น

ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก KTB sSME 3 เท่า
สถาบันการเงิน ธนาคารกรุงไทย (KTB)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี) : MRR + 1.0%
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประเภทของหลักประกัน ซึ่งเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
วงเงินกู้ สูงสุดไม่เกิน 20 ล้านบาท
ระยะเวลาการกู้ ไม่เกิน 7 ปี
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
รูปแบบการค้ำประกัน สินเชื่อธุรกิจแบบใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน
- สถานประกอบการ
- ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
- ที่ดินเปล่า
- เงินฝากประจำ
ค่าทวงหนี้ 100 บาท/บัญชี/รอบบัญชี
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด ตามอัตราที่ตกลงกับลูกค้าแต่ละราย
เอกสารทางด้านหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ


เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2


ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)