สินเชื่อกรุงไทยบ้านแสนสะดวก (KTB Smart Home Loan)

no image
 • กู้ง่าย ใช้บ้านเป็นหลักประกัน
 • ให้อิสระในการซื้อที่อยู่ได้หลายรูปแบบ
 • กู้ได้สูงสุด 30 ปี
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
ไม่ระบุ สินเชื่อที่อยู่อาศัย สูงสุด 30 ปี หากซื้อที่ดินไว้ปลูกบ้านในอนาคตกู้ได้สูงสุด 15 ปี อายุ 20 ปีขึ้นไป


สิทธิประโยชน์

สินเชื่อกรุงไทยบ้านแสนสะดวก ฝันอยากมีบ้าน กู้ซื้อบ้านง่าย สานฝันของทุกคนให้เป็นจริง

วัตถุประสงค์ในการกู้

 • เพื่อซื้อที่ดินพร้อมบ้าน ทาวน์เฮ้าส์ อาคารชุด อาคารพาณิชย์
 • เพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างบ้าน
 • เพื่อปลูกสร้างบ้าน
 • เพื่อปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม ที่อยู่อาศัย
 • เพื่อซื้อที่ดินสำหรับจะสร้างที่อยู่อาศัยในอนาคต

ความคุ้มครอง
ลูกค้าสามารถทำประกันสินเชื่อได้ เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

อัตราค่าธรรมเนียมที่ควรทราบ

 • MLR/MRR ต่อปี (ตามที่ธนาคารประกาศ)
 • ยื่นกู้ฟรี ไม่มีค่าธรรมเนียม
 • ค่าประเมิน 2,500 บาท
 • ไถ่ถอนก่อน 3 ปี มีค่าธรรมเนียม 3% ของยอดหนี้คงเหลือ
 • ค่าทวงถามหนี้ 135 บาทต่อครั้ง สำหรับทุกรอบที่ผิดนัดชำระหนี้
 • อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 14.50% ต่อปี กรณีผิดนัดชำระหนี้สูงสุด 18.00% ต่อปี

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

 • มีเงินเดือนรายได้ประจำ หรือเป็นเจ้าของกิจการส่วนตัวที่สามารถจ่ายหนี้เงินกู้ได้
 • เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ โดยการสมรส หรืออายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • สามารถกู้ร่วมได้ โดยอายุผู้กู้ร่วมที่น้อยที่สุดรวมกับระยะเวลาให้กู้ ต้องไม่เกิน 65 ปี หรือไม่เกินเกษียณตามอายุตามที่กฏหมายกำหนด ของอาชีพเฉพาะ เช่น อัยการ ผู้พิพากษา
 • ไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงิน ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว
 • ผู้กู้ร่วมต้องมีความสามารถในการจ่ายเงินกู้ร่วมกับผู้กู้หลัก

เอกสารที่ใช้สมัคร

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการของผู้กู้ ผู้กู้ร่วม และคู่สมรส
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ ผู้กู้ร่วม และคู่สมรส
 • สำเนาทะเบียนสมรส ของผู้กู้และผู้กู้ร่วม
 • สำเนา Statement ย้อนหลัง หรือหลักฐานแสดงรายได้ที่เชื่อถือได้ของผู้กู้ ผู้กู้ร่วม และคู่สมรส
 • สำเนาภาพถ่ายโฉนดที่ดิน หรือเอกสารสิทธิ์ห้องชุด(กรณีซื้อห้องชุดจากโครงการคอนโด) ที่ใช้เป็นหลักประกัน
 • สำเนาสัญญาจะซื้อจะขายหลักทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกัน
 • สำเนาสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างและแบบแปลน (พิมพ์เขียว) ที่จะปลูกบ้าน
 • ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร (กรณีกู้เพื่อสร้างบ้าน / ต่อเติมบ้าน)
 • รูปถ่ายบ้าน ทาวน์เฮ้าส์ ห้องชุด หรือตึกแถว ที่ต้องการซื้อ

ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สินเชื่อกรุงไทยบ้านแสนสะดวก (KTB Smart Home Loan)
สถาบันการเงิน ธนาคารกรุงไทย (KTB)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย MLR/MRR (ต่อปี) สูงสุด 14.50% ต่อปี
- ปีที่ 1 = 3.25%
- หลังจากนั้น MLR-0.25%


วงเงินกู้ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ระยะเวลาการกู้ สูงสุด 30 ปี หากซื้อที่ดินไว้ปลูกบ้านในอนาคตกู้ได้สูงสุด 15 ปี
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน ค่าประเมิน 2,500 บาท
รูปแบบการค้ำประกัน สินเชื่อที่อยู่อาศัยแบบใช้บ้านเป็นหลักประกัน
ค่าทวงหนี้ ค่าทวงถามหนี้ 135 บาทต่อครั้ง สำหรับทุกรอบที่ผิดนัดชำระหนี้
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด ไถ่ถอนก่อน 3 ปี มีค่าธรรมเนียม 3% ของยอดหนี้คงเหลือ
เอกสารทางด้านหลักประกัน - สำเนาภาพถ่ายโฉนดที่ดินหรือเอกสารสิทธิ์ (กรณีซื้อห้องชุดในอาคารชุด) ที่เสนอเป็นหลักประกัน
- สำเนาสัญญาจะซื้อจะขายหลักทรัพย์ที่เสนอเป็นหลักประกัน
- สำเนาสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างและแบบแปลนอาคารที่จะปลูกสร้าง (พิมพ์เขียว) ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร
- รูปถ่ายบ้าน หรือทาวน์เฮ้าส์ หรือห้องชุดในอาคารชุด หรืออาคารพาณิชย์ ที่จะซื้อ


เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2


ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)