สินเชื่อเพื่อการลงทุนผลิตคอนกรีตผสมสำเร็จของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) – ธนาคารกรุงไทย (KTB)

no image
  • สนับสนุนวงเงินสินเชื่อระยะยาวและวงเงินหมุนเวียนเพื่อลงทุนในการซื้อเครื่องจักรและซื้อวัตถุดิบสำหรับการผลิตคอนกรีตผสมสำเร็จ
  • วงเงินสูงสุด 20 ล้านบาท
  • ผ่อนชำระนาน 5 ปี
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
ไม่ระบุ สินเชื่อธุรกิจ สูงสุดไม่เกิน 5 ปี ไม่ระบุ


สิทธิประโยชน์

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อกรุงไทยซัพพลายเชน สำหรับลูกค้า sSME (วงเงิน 0-20 ลบ.) สินเชื่อเพื่อการลงทุนผลิตคอนกรีตผสมสำเร็จของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) สนับสนุนวงเงินสินเชื่อระยะยาวและวงเงินหมุนเวียน
เพื่อลงทุนในการซื้อเครื่องจักรสำหรับการผลิตคอนกรีตผสมสำเร็จ และเป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับซื้อวัตถุดิบในการผลิตคอนกรีตผสมสำเร็จจากผู้แทนจำหน่ายของ บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง

ประเภทวงเงินสินเชื่อ

  • เงินกู้ระยะยาว (T/L) ผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 5 ปี
  • วงเงินกู้เบิกเกินบัญชี (O/D)

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

  • เป็นผู้ประกอบการที่ต้องการลงทุนผลิตคอนกรีตผสมสำเร็จตามที่ บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง แนะนำโครงการเท่านั้น
  • บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล มีประสบการณ์ในธุรกิจไม่ต่ำกว่า 3 ปี
  • ผ่านการตรวจสอบเครดิจบูโร
  • ไม่เคยเป็นหนี้ NPL และไม่เคยทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
  • ไม่เคยถูกฟ้องร้องเกี่ยวกับการเงิน หรือเป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ

ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สินเชื่อเพื่อการลงทุนผลิตคอนกรีตผสมสำเร็จของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) – ธนาคารกรุงไทย (KTB)
สถาบันการเงิน ธนาคารกรุงไทย (KTB)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยสูงสุด MRR +3% ต่อปี
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ วงเงิน ประเภทของหลักประกัน ซึ่งเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
วงเงินกู้ สูงสุดไม่เกิน 20 ล้านบาท
ระยะเวลาการกู้ สูงสุดไม่เกิน 5 ปี
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
รูปแบบการค้ำประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าทวงหนี้ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
เอกสารทางด้านหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชือ


เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2


ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)