สินเชื่อ KTB Refinance Home Loan

no image
 • สามารถเงินมาใช้จ่ายตามความประสงค์
 • มีอิสระให้เลือกในการกู้ทั้งแบบประจำ และแบบหมุนเวียน
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
ไม่ระบุ สินเชื่อเพื่อรีไฟแนนซ์ที่อยู่อาศัย สูงสุด 30 ปี อายุของผู้กู้ หรือ ผู้กู้ร่วม เมื่อรวมกับระยะเวลาในการผ่อนชำระหนี้ ต้องไม่เกิน 65 ปี


สิทธิประโยชน์

สินเชื่อ KTB Refinance Home Loan จากธนาคารกรุงไทย เป็นเงินกู้เพื่อไถ่ถอนจำนอง (Refinance) ที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงิน หรือองค์กรการเงิน หรือ ไถ่ถอนจำนองที่ดิน และกู้เพื่อปลูกสร้างบ้านในคราวเดียวกัน โดยหนี้เดิมต้องเป็นหนี้ที่เกิดจากวัตถุประสงค์เพื่อจะสร้างที่อยู่อาศัยเท่านั้น

ประเภทบริการ

 • ผู้ขอกู้เพื่อ Refinance สามารถขอกู้สินเชื่อส่วนเพิ่มในคราวเดียวกัน เพื่อใช้ในการอุปโภค หรือเป็นค่าใช้จ่ายอเนกประสงค์ ได้ด้วย ซึ่งสินเชื่อส่วนเพิ่มมีทั้งแบบ Term Loan และ Revolving Loan
 • ใช้ที่อยู่อาศัยที่ Refinance มา และ/หรือสิ่งปลูกสร้างที่จะมีขึ้นในอนาคตเป็นหลักประกัน

วัตถุประสงค์ในการกู้ อัตราดอกเบี้ย และวงเงินกู้

 • เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมบ้าน ทาวน์เฮ้าส์ อาคารชุด อาคารพาณิชย์จากสถาบันการเงินหรือองค์กร การเงิน เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์ หรือบริษัทประกันชีวิต เป็นต้นโดยหนี้เดิมต้องเป็นหนี้ที่เกิดจากวัตถุประสงค์เพื่อที่อยู่อาศัยเท่านั้น
 • เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินจากสถาบันการเงิน หรือองค์กรการเงิน เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์ หรือบริษัทประกันชีวิต เป็นต้นและกู้เพื่อปลูกสร้างบ้านในคราวเดียวกันโดยหนี้เดิมต้องเป็นหนี้ที่เกิดจากวัตถประสงค์เพื่อจะสร้างที่อยู่อาศัยเท่านั้น
 • เพื่อปรับปรุง ต่อเติม หรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของตนเองและครอบครัวในคราวเดียวกันกับวัตถุประสงค์ไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมบ้านฯ

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

ผู้กู้และผู้กู้ร่วม

 • เป็นผู้มีเงินเดือน หรือรายได้ประจำที่แน่นอน หรือเป็นผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว มีฐานะการเงินมั่นคงเพียงพอที่จะชำระหนี้เงินกู้ได้
 • ต้องเป็นผู้บรรลุนิติภาวะ
 • อายุของผู้กู้ หรือ ผู้กู้ร่วม เมื่อรวมกับระยะเวลาในการผ่อนชำระหนี้ ต้องไม่เกิน 65 ปี หรือไม่เกินเกษียณอายุตามที่กฎหมายกำหนดเฉพาะหน่วยงาน เช่น ข้าราชการอัยการ ผู้พิพากษา กรณีกู้ร่วมให้ถืออายุของผู้หนึ่งผู้ใดที่ต่ำกว่าเป็นเกณฑ์
 • ต้องไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้มาก่อน หากมี ให้ผู้กู้แสดงหลักฐานปรับปรุงหนี้ และได้ชำระหนี้เสร็จสิ้น ณ วันพิจารณาสินเชื่อไว้ในคำขอสินเชื่อด้วย

เอกสารและหลักฐานประกอบการกู้

 • สำเนาภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ ผู้กู้ร่วม และคู่สมรส
 • สำเนาภาพถ่ายทะเบียนสมรส ของผู้กู้และผู้กู้ร่วม
 • สำเนารายการบัญชีเงินฝาก (Statement) และหนังสือหรือหลักฐานแสดงรายได้ของผู้กู้ ผู้กู้ร่วม และคู่สมรส
 • สำเนาภาพถ่ายโฉนดที่ดินหรือเอกสารสิทธิ์ (กรณี Refinance ห้องชุดในอาคารชุด) ที่เสนอเป็นหลักประกัน
 • สำเนาสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างและแบบแปลนอาคารที่จะปลูกสร้าง (พิมพ์เขียว) ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร
 • รูปถ่ายบ้าน หรือทาวน์เฮ้าส์ หรือห้องชุดในอาคารชุด หรืออาคารพาณิชย์ ที่จะ Refinance
 • สำเนารายการบัญชีเงินกู้ สำเนาหนังสือสัญญากู้ และสำเนาหนังสือสัญญาจำนองหลักทรัพย์

ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สินเชื่อ KTB Refinance Home Loan
สถาบันการเงิน ธนาคารกรุงไทย (KTB)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย
- ปีที่ 1 = 3.25%
- หลังจากนั้น MLR-0.25%
- อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (Effective Interest Rate) เท่ากับ 6.30 ต่อปี
วงเงินกู้ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ระยะเวลาการกู้ สูงสุด 30 ปี
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน รายละ 2,500 บาท
รูปแบบการค้ำประกัน สินเชื่อเพื่อรีไฟแนนซ์ที่อยู่อาศัย แบบใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน
ค่าทวงหนี้ ผิดนัดชำระหนี้ไม่เกิน 1 รอบ คิด 250 บาท/ทุกรอบของกรผิดนัดชำระหนี้บัญชี (กรณีผิดนัดชำระหนี้เกิน 1 รอบ คิดในอัตรา 280 บาท/ทุกรอบของการผิดนัดชำระหนี้บัญชี)
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด ตามอัตราที่ตกลงกับลูกค้าแต่ละราย
เอกสารทางด้านหลักประกัน - สำเนาภาพถ่ายโฉนดที่ดินหรือเอกสารสิทธิ์ (กรณี Refinance ห้องชุดในอาคารชุด) ที่เสนอเป็นหลักประกัน
- สำเนาสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างและแบบแปลนอาคารที่จะปลูกสร้าง (พิมพ์เขียว) ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร
- รูปถ่ายบ้าน หรือทาวน์เฮ้าส์ หรือห้องชุดในอาคารชุด หรืออาคารพาณิชย์ ที่จะ Refinance
- สำเนารายการบัญชีเงินกู้ สำเนาหนังสือสัญญากู้ และสำเนาหนังสือสัญญาจำนองหลักทรัพย์


เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2


ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)