สินเชื่อธุรกิจ KTB PTT Plus

no image
  • เพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมันของ ปตท.
  • วงเงินสูงสุดถึง 10 ล้านบาท
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
ไม่ระบุ สินเชื่อธุรกิจ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ ไม่ระบุ


สิทธิประโยชน์

สินเชื่อธุรกิจ SMEs สำหรับสถานีบริการน้ำมัน และ/หรือ ผู้แทนจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นของ ปตท. (KTB – PTT PLUS)
ลักษณะของบริการ

  • เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมัน และ/หรือ ตัวแทนจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นของ ปตท. ในการชำระค่าน้ำมัน และ/หรือ น้ำมันหล่อลื่น ให้แก่ ปตท.

ประเภทและวงเงินสินเชื่อ

  • วงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (O/D) สูงสุด 10 ล้านบาท

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

  • เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล
  • เป็นผู้ประกอบการค้าน้ำมัน และ/หรือ น้ำมันหล่อลื่นให้แก่ ปตท. และได้รับการรับรองจาก ปตท.
  • มีประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจสถานีบริการน้ำมันและ/หรือผู้แทนจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นของ ปตท.มาไม่น้อยกว่า1 ปี ทั้งนี้ สามารถเทียบเคียงประสบการณ์ของผู้บริหารหลัก/ผู้มีอำนาจลงนามได้
  • ผ่านการตรวจสอบประวัติทางการเงินตามข้อกำหนดของธนาคาร

ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สินเชื่อธุรกิจ KTB PTT Plus
สถาบันการเงิน ธนาคารกรุงไทย (KTB)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย MOR ต่อปี
วงเงินกู้ สูงสุด 10 ล้านบาท
ระยะเวลาการกู้ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
รูปแบบการค้ำประกัน สินเชื่อธุรกิจแบบใช้บุคคล/นิติบุคคลค้ำประกัน และ/หรือ หลักทรัพย์ค้ำประกันบางส่วน
ค่าทวงหนี้ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
เอกสารทางด้านหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ


เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2


ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)