สินเชื่อเพื่อการส่งออก (Packing Credit : P/C) – KTB

no image
 • รวดเร็วใช้เวลาเพียง 2 ชั่วโมง
 • มั่นใจเพิ่มสภาพคล่องให้ธุรกิจส่งออก ไม่ว่าจะก่อนหรือหลังส่งออกก็ขอสินเชื่อได้
 • สะดวกขอสินเชื่อได้ทั้งเงินบาทและสกุลเงินต่างประเทศ
 • ดอกเบี้ยต่ำ
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
ไม่ระบุ สินเชื่อเพื่อธุรกิจ สูงสุด 180 วัน ไม่ระบุ


สิทธิประโยชน์

สินเชื่อเพื่อการส่งออก (Packing Credit: P/C) เสริมสภาพคล่องด้วยเงินทุนหมุนเวียน รับเงินเข้าบัญชีภายใน 2 ชั่วโมง

รายละเอียดการให้บริการ
ใช้ได้ทั้งในรูปแบบก่อนการส่งออกเพื่อใช้เป็นทุนในการจัดเตรียมสินค้า และหลังการส่งออกโดยนำตั๋วสินค้าออก มาให้ธนาคารเรียกเก็บเงินจากลูกค้าในต่างประเทศ

อัตราค่าธรรมเนียม

 • ออกตาม B/E อัตราร้อยละ 90% หรือตามธนาคารอนุมัติ
 • ออกตาม L/C อัตราร้อยละ 80% หรือตามธนาคารอนุมัติ
 • ออกตาม Contract / Purchase Order อัตราร้อยละ 70% หรือตามธนาคารอนุมัติ
 • ออกตามใบรับสินค้า / ใบรับจำนำสินค้า อัตราร้อยละ 60% หรือตามธนาคารอนุมัติ

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

 • ทำธุรกิจส่งออกไปยังต่างประเทศ
 • มีวงเงิน Packing Credit (P/C) และหลักประกันตามที่ธนาคารกำหนดไว้
 • สามารถขอสินเชื่อ เป็นเงินบาทหรือเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ โดยมีระยะเวลาสูงสุด 180 วัน

เอกสารการขอใช้บริการ
กรณีสินเชื่อก่อนการส่งออก (Pre-Shipment Financing)

 • คำขอขาย/ขายลดตั๋วสัญญาใช้เงินและตั๋วสัญญาใช้เงิน
 • เลตเตอร์ออฟเครดิตชนิดเพิกถอนไม่ได้ (Irrevocable L/C)
 • สัญญาซื้อขาย หรือ คำสั่งซื้อสินค้า (Contract / Purchase Order )
 • ใบรับของคลังสินค้า หรือ ใบรับจำนำสินค้า (Warehouse Receipt)

กรณีสินเชื่อหลังการส่งออก (Post-Shipment Financing)

 • คำขอขาย/ขายลดตั๋วสัญญาใช้เงินและตั๋วสัญญาใช้เงิน
 • สำเนาตั๋วแลกเงินที่มีกำหนดระยะเวลาการชำระเงิน (Bill of Exchange)
 • สำเนาหรือรูปถ่าย Invoice ฉบับที่ส่งเรียกเก็บเงิน
 • สำเนาหรือรูปถ่าย B/L (Bill of Lading)
 • โดยเอกสารต้นฉบับต้องให้ธนาคารส่งเรียกเก็บเงินจากผู้ชำระเงินเท่านั้น

ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สินเชื่อเพื่อการส่งออก (Packing Credit : P/C) – KTB
สถาบันการเงิน ธนาคารกรุงไทย (KTB)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย ตามระเบียบของธนาคาร
วงเงินกู้ ตามระเบียบของธนาคาร
ระยะเวลาการกู้ สูงสุด 180 วัน
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน ตามระเบียบของธนาคาร
รูปแบบการค้ำประกัน ตามระเบียบของธนาคาร
ค่าทวงหนี้ 100 บาท/บัญชี/รอบบัญชี
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด ตามอัตราที่ตกลงกับลูกค้าแต่ละราย
เอกสารทางด้านหลักประกัน มีวงเงิน Packing Credit (P/C) และหลักประกันตามที่ธนาคารกำหนดไว้


เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2


ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)