สินเชื่อกรุงไทยออเดอร์ไฟแนนซิ่ง (KTB Order Financing)

no image
  • เสริมสภาพคล่องทางธุรกิจให้แก่ผู้ผลิตสินค้าหรือบริการ (Supplier)
  • ไม่จำเป็นต้องใช้หลักประกันใด
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
ไม่ระบุ สินเชื่อเพื่อธุรกิจ ระยะเวลาตั๋วใช้เงินแต่ละฉบับตามเครดิตเทอมที่ได้รับสูงสุดไม่เกิน 180 วัน ไม่ระบุ


สิทธิประโยชน์

ลักษณะของบริการ
สินเชื่อกรุงไทยออเดอร์ไฟแนนซ์ซิ่ง (KTB Order Financing)” เป็นสินเชื่อระยะสั้นเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้แก่ผู้จัดหาสินค้า/บริการ (Supplier) สำหรับซื้อวัตถุดิบเพื่อผลิตสินค้า/บริการ (Pre Financing) สำหรับขายให้แก่ผู้ซื้อ (Sponsor) ตามใบสั่งซื้อ (P/O) และให้ผู้จัดหาสินค้า/บริการ (Supplier) ชำระคืนเงินกู้ให้แก่ธนาคารตามระยะเวลาตั๋วสัญญาใช้เงินแต่ละฉบับ และอัตราดอกเบี้ยตามที่ธนาคารกำหนด
หมายเหตุ :
ผู้ซื้อ (Sponsor) หมายถึง ผู้ค้ารายใหญ่ที่สั่งซื้อสินค้า/บริการจากผู้จัดหาสินค้า (Supplier)
ผู้จัดหาสินค้า/บริการ (Supplier) หมายถึง ผู้ขอใช้สินเชื่อกรุงไทยออเดอร์ไฟแนนซ์ซิ่ง (KTB Order Financing) ซึ่งเป็นผู้จัดหาสินค้า/บริการ เพื่อขายให้แก่ผู้ซื้อ (Sponsor) ตามใบสั่งซื้อ

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

ผู้ขอสินเชื่อ (Supplier)

  • เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนประกอบธุรกิจ และมีกิจการอยู่ในประเทศไทย
  • เป็นผู้จัดหาสินค้า/บริการ (Supplier) ให้แก่ผู้ซื้อ (Sponsor) หรือผู้ซื้อรายอื่น ไม่ต่ำกว่า 1 ปี
  • มีกำไรสุทธิในผลประกอบการปีล่าสุด
  • ต้องรับชำระค่าสินค้า /บริการผ่านเข้าบัญชีธนาคาร และทำหนังสือยินยอมให้ธนาคารหักชำระหนี้จากบัญชีดังกล่าวได้
  • ไม่เป็นบริษัทในเครือ หรือกลุ่มเดียวกันกับผู้ซื้อ (Sponsor)
  • ทั้งนี้ ผู้ซื้อ(Sponsor) ต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่ธนาคารกำหนด


ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สินเชื่อกรุงไทยออเดอร์ไฟแนนซิ่ง (KTB Order Financing)
สถาบันการเงิน ธนาคารกรุงไทย (KTB)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย ตามความเหมาะสมของลูกค้าแต่ละราย
วงเงินกู้ ตามความเหมาะสมของลูกค้าแต่ละราย
ระยะเวลาการกู้ ระยะเวลาตั๋วใช้เงินแต่ละฉบับตามเครดิตเทอมที่ได้รับสูงสุดไม่เกิน 180 วัน
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน ไม่มีค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน
รูปแบบการค้ำประกัน สินเชื่อธุรกิจแบบไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน (เฉพาะผู้กู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขของธนาคาร)
ค่าทวงหนี้ 100 บาท/บัญชี/รอบบัญชี
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด ตามอัตราที่ตกลงกับลูกค้าแต่ละราย
เอกสารทางด้านหลักประกัน ไม่มี


เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2


ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)