สินเชื่อเอนกประสงค์สำหรับผู้รับบำนาญ บำเหน็จรายเดือน และผู้รับบำเหน็จพิเศษรายเดือน – ธนาคารกรุงไทย (KTB)

no image
 • กู้ง่าย แค่ใช้สิทธิในบำเหน็จตกทอดเป็นหลักประกัน
 • นำไปใช้จ่ายตามความต้องการทั่วไป
 • นำไปชำระหนี้ที่มีอยู่กับสถาบันอื่น
 • พิเศษ!!! ขอกู้เพิ่มได้
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
ไม่ระบุ สินเชื่อเอนกประสงค์ สูงสุด 30 ปี ไม่จำกัดอายุ


สิทธิประโยชน์

วงเงินให้กู้

 • ไม่เกินจำนวนเงินตามที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดฯ
 • พิเศษ!!! ขอกู้เพิ่มได้ ดังนี้
 • - ไม่ต้องรอชำระหนี้ให้เสร็จสิ้น
  - ตามยอดหนี้ที่ผ่อนชำระลดลง (Top up)
  - ในส่วนที่่กู้ยังไม่เต็มสิทธิ
  - ในส่วนที่ได้สิทธิเพิ่มเติม

รายละเอียดการจ่ายเงินกู้

 • เลือกจ่ายเพียงดอกเบี้ยอย่างเดียว หรือเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

 • ไม่จำกัดอายุ
 • เป็นผู้รับบำนาญ บำเหน็จรายเดือน หรือบำเหน็จพิเศษรายเดือน จากกรมบัญชีกลาง
 • ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ในขณะยื่นขอสินเชื่อกับธนาคาร
 • กรณีลูกค้ารายเดิมที่ขอเพิ่มวงเงินกู้ ทั้งในส่วนที่ยังกู้ไม่เต็มสิทธิ / ส่วนที่ได้รับสิทธิเพิ่มเติม / ส่วนที่ขอกู้เพิ่มตามสิทธิที่ลดลง (Top up) ผู้กู้จะต้องมีคุณภาพหนี้ C1 และผลการตรวจสอบประวัติทางการเงินไม่เป็นบุคคลที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์

เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัคร

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบำเหน็จบำนาญ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ
 • ต้นฉบับหนังสือรับรองสิทธิบำเหน็จตกทอด
 • สำเนาสัญญากู้ หรือใบเสร็จรับชำระหนี้ที่แสดงรายละเอียดการชำระหนี้รายเดือน (กรณีกู้เพื่อชำระหนี้ที่มีอยู่กับสถาบันการเงินอื่น)

ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สินเชื่อเอนกประสงค์สำหรับผู้รับบำนาญ บำเหน็จรายเดือน และผู้รับบำเหน็จพิเศษรายเดือน – ธนาคารกรุงไทย (KTB)
สถาบันการเงิน ธนาคารกรุงไทย (KTB)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย MLR -0.375% ต่อปี
วงเงินกู้ ไม่เกินจำนวนเงินตามที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดฯ
ระยะเวลาการกู้ สูงสุด 30 ปี
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
รูปแบบการค้ำประกัน ใช้สิทธิในบำเหน็จตกทอดเป็นหลักประกัน
ค่าทวงหนี้ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
เอกสารทางด้านหลักประกัน ใช้สิทธิในบำเหน็จตกทอดเป็นหลักประกัน


เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2


ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)