สินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับพนักงานราชการ (Multi-Purpose Loan for Government Employee) – KTB

no image
 • วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท
 • สะดวกเพียงหักบัญชีอัตโนมัติจากบัญชีเงินเดือน
 • กู้ง่าย เพียงมีบัญชีเงินเดือนกับกรุงไทย
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
30,000 บาท/เดือนขึ้นไป สินเชื่อเอนกประสงค์ สูงสุด 4 ปี และไม่เกินสัญญาจ้างที่เหลือ ไม่ระบุ


สิทธิประโยชน์

สินเชื่อเอนกประสงค์สำหรับพนักงานราชการ สินเชื่อข้าราชการกู้ง่าย เพียงแค่มีบัญชีเงินเดือนกับกรุงไทย

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

 • วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท
 • สะดวกเพียงหักบัญชีอัตโนมัติจากบัญชีเงินเดือน
 • กู้ง่าย เพียงมีบัญชีเงินเดือนกับกรุงไทย

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

 • เป็นพนักงานราชการที่มีสัญญาจ้าง เงินเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป
 • มีบัญชีเงินเดือนกับกรุงไทย รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพียงพอต่อการจ่ายเงินกู้
 • ไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้
 • เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ
 • มีบุคคลค้ำประกัน

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรข้าราชการ/พนักงานราชการ/ลูกจ้างประจำ ของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน
 • ต้นฉบับหนังสือรับรองเงินเดือน หรือสลิปเงินเดือนของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน
 • Statement บัญชีเงินฝาก

ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับพนักงานราชการ (Multi-Purpose Loan for Government Employee) – KTB
สถาบันการเงิน ธนาคารกรุงไทย (KTB)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย MRR + 3.5% ต่อปี
วงเงินกู้ สูงสุด 5 เท่าของรายได้ หรือสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท
ระยะเวลาการกู้ สูงสุด 4 ปี และไม่เกินสัญญาจ้างที่เหลือ
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน ตามระเบียบของธนาคาร
รูปแบบการค้ำประกัน สินเชื่ออเนกประสงค์ แบบใช้บุคคลค้ำประกัน
คุณสมบัติผู้ค้ำประกัน
- พนักงานราชการ ข้าราชการ หรือลูกจ้างประจำ ที่ทำงานในหน่วยงานต้นสังกัดเดียวกับผู้ขอกู้ แต่ไม่จำเป็นต้องทำงานในสถานที่เดียวกัน
ค่าทวงหนี้ ตามระเบียบของธนาคาร
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด ตามระเบียบของธนาคาร
เอกสารทางด้านหลักประกัน - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานองค์การของรัฐ และทะเบียนบ้านของผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน
- ต้นฉบับหนังสือรับรองรายได้ หรือสลิปเงินเดือน หรือต้นฉบับหลักฐานอื่นที่แสดงการมีรายได้ที่น่าเชื่อถือของผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน


เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2


ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)