สินเชื่ออิสระชีพเพื่อการแพทย์ (Medical Practice Loan) – KTB

no image
 • วงเงินรวมสูงสุด 12 ล้านบาท
 • เพียงมีประสบการณ์ในวิชาชีพอย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถใช้บุคคลในสายอาชีพทางการแพทย์เป็นผู้ค้ำประกันได้
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
ไม่ระบุ สินเชื่อธุรกิจ สูงสุด 5-10 ปี ไม่ระบุ


สิทธิประโยชน์

สินเชื่ออิสระชีพเพื่อการแพทย์ พิเศษ! สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพ แพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ เทคนิคการแพทย์ กายภาพบำบัด และ เภสัชกรที่ขายยาแผนปัจจุบัน เพียงมีประสบการณ์ในวิชาชีพอย่างน้อย 1 ปี

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

 • ตอบสนองผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ ที่ต้องการเงินทุนเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ เวชภัณฑ์ หรือ ซื้อที่ดิน-อาคาร หรือ ก่อสร้าง-ปรับปรุง-ต่อเติม อาคารสถานประกอบการ
 • สามารถใช้บุคคลในสายอาชีพทางการแพทย์เป็นผู้ค้ำประกันได้ ในกรณีที่หลักประกันมีไม่เพียงพอ

วงเงินและระยะเวลา

 • วงเงินรวมสูงสุด 12 ล้านบาท แบ่งเป็น
 • - กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน วงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท ให้กู้ไม่เกิน 5 ปี
  - กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน วงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท ให้กู้ไม่เกิน 10 ปี

หมายเหตุ: สามารถกู้พร้อมกันทั้ง 2 กรณี หรือ เลือกกู้กรณีใดกรณีหนึ่งได้

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

เอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อ

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
 • ใบคำขออนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล / ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
 • สำเนาหนังสือสำคัญการประกอบกิจการ เช่น หนังสือบริคณห์สนธิ เป็นต้น
 • กรณีนิติบุคคล แสดงงบการเงินฉบับยื่นสรรพากร (ปีล่าสุด)
 • ใบแสดงรายการเดินบัญชีจากสถาบันการเงินย้อนหลังไม่น้อยกว่า 6 เดือน ล่าสุด

ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สินเชื่ออิสระชีพเพื่อการแพทย์ (Medical Practice Loan) – KTB
สถาบันการเงิน ธนาคารกรุงไทย (KTB)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี) MRR – 0.5%
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประเภทของหลักประกัน ซึ่งเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
วงเงินกู้ สูงสุด 12 ล้านบาท
ระยะเวลาการกู้ สูงสุด 5-10 ปี
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
รูปแบบการค้ำประกัน สินเชื่อธุรกิจแบบใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน
- บุคคลค้ำประกัน 1 คนขึ้นไป
- ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
- ห้องชุด
- ที่ดินเปล่า
- เงินฝากประจำ
- จำนำพันธบัตร
ค่าทวงหนี้ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
เอกสารทางด้านหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ


เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2


ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)