สินเชื่อเพื่อการชำระค่าสินค้า (Import Financing) – KTB

no image
 • เงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่ำ ภายใต้ธุรกรรมที่ไม่ใช่ L/C
 • เสริมสภาพคล่องธุรกิจด้วยวงเงินสินเชื่อเพื่อการนำเข้า
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
ไม่ระบุ สินเชื่อเพื่อธุรกิจ สูงสุด 180 วัน ไม่ระบุ


สิทธิประโยชน์

Import Financing บริการสินเชื่อเพื่อการชำระค่าสินค้า จากธนาคารกรุงไทย (KTB) เสริมสภาพคล่องธุรกิจด้วยวงเงินสินเชื่อเพื่อการนำเข้า

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

 • เงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่ำ ภายใต้ธุรกรรมที่ไม่ใช่ L/C โดยธนาคารจะชำระสินค้าให้ก่อนช่วยให้ธุรกิจดำเนินได้อย่างไร้รอยสะดุด

วิธีการชำระเงินแบบ

 • ตั๋วเรียกเก็บ (Import Financing for Bill for Collection: B/C)
 • เปิดบัญชีขายเชื่อ (Import Financing for Open Account)
 • จ่ายเงินล่วงหน้า (Import Financing for Advance Payment)

เงื่อนไขการใช้บริการ

 • ลูกค้าต้องได้รับการอนุมัติวงเงินสินเชื่อเพื่อการชำระค่าสินค้า (Import Financing) กับธนาคาร
 • สามารถขอสินเชื่อ เป็นเงินบาทหรือเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ โดยมีระยะเวลาสูงสุด 180 วัน (โดยรวมจำนวน Term ของ suplier กรณี Open Account และ B/C-D/A)

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

เอกสารการขอใช้บริการ
กรณีตั๋ว B/C

 • คำขอสินเชื่อเพื่อการชำระค่าสินค้า (Import Financing)
 • ตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)
 • เอกสารตามตั๋วเรียกเก็บสินค้าเข้า (B/C)

กรณี Open A/C

 • คำขอสินเชื่อเพื่อการชำระค่าสินค้า (Import Financing)
 • ตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)
 • ใบคำขอทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ
 • สำเนาใบกำกับราคาสินค้า (Invoice)
 • สำเนาใบตราส่งสินค้าทางเรือ (Bill of Lading : B/L) หรือใบตราส่งสินค้าทางอากาศ (Air Waybill)
 • สำเนาใบขนสินค้าผ่านพิธีการศุลกากร (กรณีได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้ว)

กรณี Advance Payment

 • คำขอสินเชื่อเพื่อการชำระค่าสินค้า (Import Financing)
 • ตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)
 • ใบคำขอทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศสําเนาสัญญาซื้อขาย หรือ Proforma Invoice หรือสําเนาเอกสารเรียกเก็บเงินจากผู้ขาย หรือ Invoice เป็นต้น

ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สินเชื่อเพื่อการชำระค่าสินค้า (Import Financing) – KTB
สถาบันการเงิน ธนาคารกรุงไทย (KTB)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
วงเงินกู้ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ระยะเวลาการกู้ สูงสุด 180 วัน
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
รูปแบบการค้ำประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าทวงหนี้ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
เอกสารทางด้านหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ


เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2


ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)