สินเชื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ/ลูกจ้างกระทรวงกลาโหม (Housing loan for Ministry of Defense Officer/Employee) – KTB

no image
 • อัตราดอกเบี้ยต่ำพิเศษ
 • ขอกู้เพิ่มได้ถึง 10% ของราคาประเมินสิ่งปลูกสร้างหรือที่ดิน
 • รู้ผลเร็ว ภายใน 7 วันทำการ
 • ไม่ยุ่งยาก ใช้หลักทรัพย์ที่กู้ค้ำประกันได้
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
ไม่ระบุ สินเชื่อที่อยู่อาศัย สูงสุด 30 ปี ต้องไม่เกินอายุสัญญาเช่า และอายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาการผ่อนชำระหนี้ ต้องไม่เกิน 65 ปี ไม่ระบุ


สิทธิประโยชน์

สินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำกระทรวงกลาโหม ให้บุคลากรด้านความมั่นคงได้มีอนาคตที่มั่นใจไปกับเรา

 • อัตราดอกเบี้ยต่ำพิเศษ
 • ขอกู้เพิ่มได้ถึง 10% ของราคาประเมินสิ่งปลูกสร้างหรือที่ดิน
 • รู้ผลเร็ว ภายใน 7 วันทำการ
 • ไม่ยุ่งยาก ใช้หลักทรัพย์ที่กู้ค้ำประกันได้

การให้วงเงิน

 • เงินกู้แบบระยะยาว (Term Loan)
 • ขอวงเงินเพิ่มได้อีก 10% ของราคาประเมินสิ่งปลูกสร้างหรือที่ดิน แต่ไม่เกิน 100% ของราคาประเมิน

การชำระเงินกู้

 • กรณีผู้กู้รับบำนาญ หน่วยงานต้นสังกัดจะต้องหักเงินบำนาญนำส่งธนาคารเพื่อชำระหนี้ที่เหลือได้จนกว่าจะครบอายุสัญญา
 • กรณีผู้กู้รับบำเหน็จ ต้องมีผู้กู้ร่วม โดยเป็นผู้ที่มีรายได้น่าเชื่อถือ กรณีไม่มีผู้กู้ร่วม ธนาคารจะพิจารณาว่า ผู้กู้มีรายได้เพียงพอจ่ายเงินกู้หรือไม่ เมื่อผู้กู้อายุครบ 60 ปีหากไม่มีให้พิจารณาว่าเมื่อผู้กู้อายุครบ 60 ปี หากรายได้ไม่เพียงพอ จะให้ต้นสังกัดหักเงินบำเหน็จ เพื่อจ่ายเงินกู้ที่เหลือทั้งหมดนำส่งธนาคาร

ค่าธรรมเนียม

 • การตรวจงวดงานเพื่อเบิกจ่ายเงินกู้ กรณีปลูกสร้างบ้าน เรียกเก็บค่าธรรมเนียมครั้งละ 400 บาท
 • การชำระหนี้คืนก่อนกำหนด เฉพาะกรณีไถ่ถอนจำนองไปสถาบันการเงินอื่นหรือรีไฟแนนซ์ ในช่วง 3 ปีแรก นับจากวันทำสัญญา คิดในอัตรา 3% ของต้นเงินกู้ที่ชำระหนี้เสร็จสิ้น
 • ลดค่าประเมินราคาหลักทรัพย์ลง 50% ของสินเชื่อเคหะทั่วไปขั้นต่ำ 1,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

 • เป็นข้าราชการและลูกจ้างประจำของกระทรวงกลาโหม
 • ไม่เคยมีประวัติหนี้เสียกับธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น

ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สินเชื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ/ลูกจ้างกระทรวงกลาโหม (Housing loan for Ministry of Defense Officer/Employee) – KTB
สถาบันการเงิน ธนาคารกรุงไทย (KTB)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย
- กรณีดำรงเงินฝาก คิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ดำรงบวกส่วนต่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.5 ต่อปีกรณีไม่ดำรงเงินฝาก ใช้อัตราดอกเบี้ยโดยอ้างอิงกับสินเชื่อโครงการเงินกู้เคหะโดยทั่วไปของธนาคารดังนี้
- กรณีหักเงินเดือนนำส่ง ใช้อัตราดอกเบี้ยกรุงไทยบ้านแสนสะดวก - 0.25% ต่อปี
- กรณีหน่วยงานของผู้กู้รับเงินเดือนผ่านบัญชีธนาคารใช้อัตราดอกเบี้ย สินเชื่อกรุงไทยบ้านแสนสะดวก - 0.5% ต่อปีในปีที่ 1 และ อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อกรุงไทยบ้านแสนสะดวก - 0.25% ต่อปีในปีถัดไป
วงเงินกู้ ขอวงเงินเพิ่มได้อีก 10% ของราคาประเมินสิ่งปลูกสร้างหรือที่ดิน แต่ไม่เกิน 100% ของราคาประเมิน
ระยะเวลาการกู้ สูงสุด 30 ปี ต้องไม่เกินอายุสัญญาเช่า และอายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาการผ่อนชำระหนี้ ต้องไม่เกิน 65 ปี
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน ลดค่าประเมินราคาหลักทรัพย์ลง 50% ของสินเชื่อเคหะทั่วไปขั้นต่ำ 1,000 บาท
รูปแบบการค้ำประกัน สินเชื่อที่อยู่อาศัยแบบใช้หลักทรัพย์ที่กู้ค้ำประกันได้
- สิทธิการเช่าที่ดิน
- ที่ดินพร้อมบ้าน
- อาคารชุดเพื่อที่อยู่อาศัย
ค่าทวงหนี้ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด การชำระหนี้คืนก่อนกำหนด เฉพาะกรณีไถ่ถอนจำนองไปสถาบันการเงินอื่นหรือรีไฟแนนซ์ ในช่วง 3 ปีแรก นับจากวันทำสัญญา คิดในอัตรา 3% ของต้นเงินกู้ที่ชำระหนี้เสร็จสิ้น
เอกสารทางด้านหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ


เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2


ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)