สินเชื่อ KTB Home For Cash

no image
 • นำไปใช้จ่ายตามความต้องการทั่วไป
 • นำไปชำระเบี้ยประกันชีวิตได้
 • เลือกกู้ได้ตามใจทั้งแบบวงเงินหมุนเวียน และกำหนดระยะเวลา
 • กู้ง่าย ได้ทั้งลูกค้าสินเชื่อบ้านรายใหม่และเก่า
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
ไม่ระบุ สินเชื่อที่อยู่อาศัย โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ ไม่ระบุ


สิทธิประโยชน์

สินเชื่อ Home For Cash เติมเต็มชีวิตและทรัพย์สิน กู้เงินได้สบายๆ ใช้จ่ายได้ตามใจคุณ
การให้วงเงิน
1. ให้วงเงินตามความจำเป็นและความสามารถในการจ่ายหนี้เงินกู้
2. วงเงินกู้ที่ได้รับจะร่วมยอดหนี้สินเชื่อที่อยู่อาศัยทั้งที่มีอยู่แล้วและวงเงินสินเชื่อใหม่ ดังนี้
เงินกู้แบบกำหนดระยะเวลา

 • กู้เพื่อใช้จ่ายทั่วไป : ตามสัดส่วนการให้สินเชื่อต่อราคาประเมินหลักทรัพย์ประกัน (LTV) ที่ธนาคารกำหนด
 • กู้เพื่อจ่ายค่าประกันชีวิต : กู้ได้ไม่เกินเบี้ยประกันที่จ่ายจริง พิเศษลูกค้ารายใหม่ กู้เพิ่มได้อีก 5% แต่เมื่อรวมกับเงินกู้ทั้งหมดแล้วไม่เกิน 105%

เงินกู้แบบหมุนเวียน

 • กู้ได้ไม่เกิน 80% ของมูลค่าหลักทรัพย์ประกัน วงเงินกู้ขั้นต่ำ 50,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท สามารถนำเงินไปใช้จ่ายทั่วไป ยกเว้นการชำระเบี้ยประกันชีวิต

ข้อควรรู้
สำหรับลูกค้าสินเชื่อบ้านรายใหม่ เงินกู้ทั้ง 2 แบบ ใช้ราคาประเมินหลักทรัพย์หรือราคาซื้อขาย ขึ้นอยู่ว่าราคาไหนจะต่ำกว่า

 • หากมีการกู้ทั้ง 2 แบบ ร่วมกันต้องอยู่ในสัดส่วนการให้สินเชื่อต่อราคาประเมินหลักทรัพย์ประกัน (LTV) ตามที่ธนาคารกำหนด
 • ลูกค้าสินเชื่อบ้านรายใหม่ เมื่อรวมวงเงินกู้ทุกประเภทแล้ว กู้ได้สูงสุดรายละ 5.0 ล้านบาท
 • ลูกค้าสินเชื่อบ้านรายเดิม เมื่อรวมวงเงินกู้ทุกประเภทแล้ว กู้ได้ไม่เกิน 80% ของยอดหนี้ที่อยู่อาศัยที่ลดลงจากเดิม และกู้ได้สูงสุดรายละ 5.0 ล้านบาท

การจ่ายเงินกู้

 • เงินกู้แบบกำหนดระยะเวลา ผ่อนชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นรายเดือนจำนวนเท่ากัน
 • เงินกู้แบบหมุนเวียน ผ่อนชำระดอกเบี้ยทุกเดือน

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

 • เป็นลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัยรายเดิม หรือเป็นลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัยรายใหม่กับธนาคาร
 • ต้องไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงิน หรือมีหนี้สินล้นพ้นตัว
 • มีประวัติในการผ่อนชำระหนี้กับธนาคาร/สถาบันการเงินอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ สำหรับลูกค้าสินเชื่อ ที่อยู่อาศัยรายเดิม ขณะขอกู้มีคุณภาพหนี้ปกติ (C1) และไม่เคยปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับธนาคาร ยกเว้นลูกค้าที่ปรับปรุงโครงสร้างหนี้แบบทั่วไป
 • อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาในการผ่อนชำระหนี้ จะต้องไม่เกิน 65 ปี กรณีกู้ร่วมให้ถืออายุของ ผู้หนึ่งผู้ใดที่ต่ำกว่าเป็นเกณฑ์
 • กรณีผู้กู้มีวงเงินสินเชื่อที่อยู่อาศัย เพื่อซื้อที่ดินสำหรับปลูกสร้างที่อยู่อาศัยในอนาคต และยังไม่ได้ปลูกสร้างที่อยู่อาศัย ห้ามใช้สินเชื่อ Home For Cash

เอกสารที่ใช้สมัคร (ทั้งผู้กู้และผู้ค้ำประกัน)

 • บัตรประชาชนแบบสมาร์ตการ์ด บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจของผู้กู้และผู้กู้ร่วม
 • ทะเบียนบ้านของผู้กู้และผู้กู้ร่วม
 • ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า / ใบมรณะบัตรของคู่สมรส ผู้กู้ และผู้กู้ร่วม
 • หนังสือเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ของผู้กู้ และผู้กู้ร่วม (ถ้ามี)
 • หนังสือรับรองรายได้จากนายจ้าง สลิปเงินเดือน เดือนสุดท้ายของผู้กู้ และผู้กู้ร่วม (ใช้ต้นฉบับ)
 • Statement จากธนาคาร ย้อนหลังอย่างน้อย 3 เดือน (ทุกประเภทบัญชีที่มี) ของผู้กู้และผู้กู้ร่วม
 • เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หลักทรัพย์ประกัน เช่น สำเนาโฉนด น.ส.3ก. หนังสือแสดงสิทธิในห้องชุด
 • สัญญาจะซื้อจะขาย, สัญญาว่าจ้าง, แบบแปลนการก่อสร้าง, ใบอนุญาตก่อสร้าง (กรณีปลูกสร้าง)
 • ใบเสร็จชำระเงินการผ่อนชำระ 3 เดือนสุดท้ายของสถาบันการเงินเดิม, สัญญาเงินกู้, สัญญาจำนองกรณีไถ่ถอนฯ
 • ใบเสร็จรับเงินจากการผ่อนชำระเงินดาวน์

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด


ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สินเชื่อ KTB Home For Cash
สถาบันการเงิน ธนาคารกรุงไทย (KTB)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยและระยะเวลาผ่อน
เงินกู้แบบมีกำหนดระยะเวลา (Term Loan)
- ลูกค้าสินเชื่อบ้านรายใหม่หรือเก่าที่ผ่อนชำระหนี้มาแล้วน้อยกว่า 2 ปี คิดอัตราร้อยละ MRR ต่อปี
- ลูกค้าสินเชื่อบ้านรายใหม่หรือเก่าที่ผ่อนชำระหนี้มาแล้วตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป คิดอัตราร้อยละ MRR - 0.5 ต่อปี
*ระยะเวลาให้กู้ สูงสุดไม่เกินอายุสัญญาเงินกู้บ้าน**

เงินกู้แบบหมุนเวียน (Revolving Loan) คิดอัตราร้อยละ MRR + 1.0 ต่อปี
**ระยะเวลาให้กู้ 1 ปี ธนาคารจะพิจารณาต่อสัญญาปีต่อปีให้กับลูกค้าที่มีประวัติชำระดี
วงเงินกู้ ให้วงเงินตามความจำเป็นและความสามารถในการจ่ายหนี้เงินกู้
ระยะเวลาการกู้ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
รูปแบบการค้ำประกัน สินเชื่อที่อยู่อาศัย ใช้หลักประกันเดียวกับสินเชื่อบ้าน
ค่าทวงหนี้ 100 บาท/บัญชี/รอบบัญชี
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด ตามอัตราที่ตกลงกับลูกค้าแต่ละราย
เอกสารทางด้านหลักประกัน - เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หลักทรัพย์ประกัน เช่น สำเนาโฉนด น.ส.3ก. หนังสือแสดงสิทธิในห้องชุด
- สัญญาจะซื้อจะขาย, สัญญาว่าจ้าง, แบบแปลนการก่อสร้าง, ใบอนุญาตก่อสร้าง (กรณีปลูกสร้าง)


เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2


ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)