สินเชื่อเพื่อการศึกษาต่างประเทศ (Education Loan for Study Abroad) – KTB

no image
 • สบายใจ กู้ได้ตามค่าใช้จ่ายจริง
 • ไร้กังวล ให้กู้สูงสุดถึง 10 ปี
 • คล่องตัว ผู้ที่ไปเรียนต่อสามารถกู้เองได้ หรือผู้ปกครองเป็นผู้กู้ก็ได้
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
เป็นผู้มีรายได้แน่นอน หรือประกอบธุรกิจส่วนตัว สินเชื่อเพื่อการศึกษา สูงสุดถึง 10 ปี อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลากู้จะต้องไม่เกิน 60 ปี


สิทธิประโยชน์

ก้าวสู่อนาคตใหม่ด้วยการศึกษาต่อต่างประเทศอย่างมั่นใจ กับสินเชื่อเพื่อการศึกษาต่อต่างประเทศจากกรุงไทย

รายละเอียดการให้บริการ
เป็นการขอกู้ยืมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อของบุคคลในสถาบันต่างประเทศ เช่น ค่าเล่าเรียน ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษา รวมถึงค่าใช้จ่ายเรื่องสุขภาพและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 • การศึกษาต่อในสถาบันต่างประเทศที่สำนักงาน ก.พ.รับรอง
 • การศึกษาทางด้านภาษา หรือ Intensive Course ก่อนเข้าเรียน
 • การศึกษาหรือฝึกอบรมเพิ่มเติม หรือ Extensive Course ในสายวิชาชีพที่ตรงกับสายงานเพิ่มเติม
 • ค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนตามโครงการ A.F.S.
 • ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาตามโครงการของสถาบันแนะแนวการศึกษาที่เป็นสมาชิกของสถาบันไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ (TIECA)

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

 • เป็นผู้ที่จะเดินทางไปศึกษาต่อ หรืออยู่ในระหว่างการศึกษาต่อต่างประเทศ โดยมีการรับเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงไทย
 • เป็นบิดา หรือมารดา ผู้ปกครองหรือญาติ ของนักเรียน นักศึกษาที่จะเดินทางไปศึกษาต่อ หรืออยู่ในระหว่างการศึกษาต่อต่างประเทศ
 • เป็นผู้มีรายได้แน่นอน หรือประกอบธุรกิจส่วนตัว
 • อายุของผู้กู้
  - อายุของผู้กู้ที่เป็นบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง หรือญาติ เมื่อนับรวมกับระยะเวลากู้ต้องไม่เกิน 65 ปี
  - กรณีกู้ร่วม ให้ถืออายุของผู้ต่ำกว่าเป็นเกณฑ์
  - กรณีผู้กู้เป็นผู้ที่จะเดินทางไปศึกษาต่อ หรืออยู่ระหว่างการศึกษาต่อต่างประเทศ อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลากู้จะต้องไม่เกิน 60 ปี

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือพนักงานองค์การของรัฐ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่าของคู่สมรสของผู้กู้ ผู้ค้ำประกัน (ถ้ามี) และคู่สมรส
 • สำเนาหนังสือเปลี่ยนชื่อตัวและ/หรือ ชื่อสกุล (ถ้ามี)
 • หนังสือรับรองรายได้ หรือหลักฐานอื่นแสดงการมีรายได้ที่เชื่อถือได้ของผู้กู้ และคู่สมรส (ถ้ามี) และของ ผู้ค้ำประกัน
 • การเป็นนักศึกษา ใบรับรองการศึกษา ผู้เข้ารับการอบรม และ/หรือหลักฐานแสดงการตอบรับเข้าเป็นนักศึกษาของสถาบันการศึกษาจากต่างประเทศ
 • เอกสารการรับรองจากสถานทูต หรือกงศุล
 • หลักฐานระบุค่าใช้จ่ายโดยประมาณ หรือหนังสือเรียกเก็บเงินจากสถาบันการศึกษา

ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สินเชื่อเพื่อการศึกษาต่างประเทศ (Education Loan for Study Abroad) – KTB
สถาบันการเงิน ธนาคารกรุงไทย (KTB)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย อัตราค่าดอกเบี้ย
- เงินฝากเป็นประกัน : อัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ลูกค้าได้รับบวกส่วนต่าง 2%
- หลักทรัพย์จำนองเป็นหลักประกัน : MRR-0.75% ต่อปี
- บุคคลค้ำประกัน : MRR+3.00% ต่อปี
*หากผิดนัดชำระหนี้ในงวดใดงวดหนึ่ง คิดจากต้นเงินที่ค้างชำระทั้งหมดในอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามประกาศธนาคาร (ปัจจุบันเท่ากับ 18% ต่อปี)
วงเงินกู้ กู้ได้ตามค่าใช้จ่ายจริง
ระยะเวลาการกู้ สูงสุดถึง 10 ปี
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
รูปแบบการค้ำประกัน สินเชื่อเพื่อการศึกษาแบบใช้บุคคลและหลักทรัพย์ค้ำประกัน
- เงินฝาก
- หลักทรัพย์
- บุคคล
คุณสมบัติผู้ค้ำประกัน
- ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกกิจ / พนักงานองค์การของรัฐ ที่มีเงินเดือนไม่น้อยกว่า 15,000 บาทหรือ
- พนักงานบริษัทเอกชนที่มีเงินเดือนไม่น้อยกว่า 20,000 บาท
- ธุรกิจส่วนตัว มีรายได้ต่อเดือนไม่น้อยกว่า 50,000 บาท
- ต้องไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงิน หรือมีหนี้สินล้นพ้นตัว
ค่าทวงหนี้ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
เอกสารทางด้านหลักประกัน - สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่าของคู่สมรสของผู้กู้ ผู้ค้ำประกัน
- หนังสือรับรองรายได้ หรือหลักฐานอื่นแสดงการมีรายได้ที่เชื่อถือได้ของผู้กู้ และคู่สมรส (ถ้ามี) และของ ผู้ค้ำประกัน


เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2


ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)