สินเชื่อกรุงไทยดิสทริบิวเตอร์ไฟแนนซิ่ง (KTB Distributor Financing)

no image
  • เพิ่มสภาพคล่องให้แก่ธุรกิจ หลังจากผู้จัดจำหน่ายสินค้าส่งสินค้าแล้ว
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
ไม่ระบุ ประเภทเงินกู้โดยตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) ระยะเวลาตั๋วใช้เงินแต่ละฉบับตามเครดิตเทอมที่ได้รับสูงสุดไม่เกิน 180 วัน ไม่ระบุ


สิทธิประโยชน์

ลักษณะของบริการ
สินเชื่อกรุงไทยดิสทริบิวเตอร์ไฟแนนซิ่ง คือ สินเชื่อระยะสั้นเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้แก่ผู้จัดจำหน่ายสินค้า (Distributor) ภายหลังที่มีการส่งมอบสินค้า/บริการเรียบร้อยแล้ว และถึงกำหนดเวลาที่ต้องชำระเงินให้แก่ผู้ขาย (Sponsor) ทางธนาคารจะเป็นผู้ชำระเงินให้ก่อน และให้ผู้จัดจำหน่ายสินค้า (Distributor) ชำระคืนเงินกู้ให้แก่ธนาคารภายหลังตามระยะเวลาตั๋วสัญญาใช้เงินแต่ละฉบับ และอัตราดอกเบี้ยตามที่ธนาคารกำหนด

หมายเหตุ :
ผู้ขาย (Sponsor) หมายถึง ผู้ค้ารายใหญ่ที่จำหน่ายสินค้า/บริการผ่านผู้จัดจำหน่ายสินค้า(Distributor)
ผู้จัดจำหน่ายสินค้า (Distributor) หมายถึง ผู้ขอใช้สินเชื่อกรุงไทยดิสทริบิวเตอร์ไฟแนนซิ่ง(KTB Distributor Financing) ซึ่งเป็นผู้ซื้อหรือผู้จัดจำหน่ายสินค้า/บริการของผู้ขาย (Sponsor)

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

ผู้ขอสินเชื่อ (Distributor)

  • เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนประกอบธุรกิจ และมีกิจการอยู่ในประเทศไทย
  • มีประสบการณ์ในการเป็นผู้ซื้อหรือผู้แทนจำหน่ายสินค้าของผู้ขาย (Sponsor) ไม่ต่ำกว่า 1 ปี หรือมีประสบการณ์ในการเป็นผู้ซื้อหรือผู้แทนจำหน่ายสินค้าหรือธุรกิจอื่นๆ ที่ใกล้เคียงกันไม่ต่ำกว่า 1 ปี
  • มีกำไรสุทธิในผลประกอบการปีล่าสุด
  • ต้องชำระค่าสินค้า /บริการให้แก่ผู้ขาย (Sponsor) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร (Payment)
  • ไม่เป็นบริษัทในเครือ หรือกลุ่มเดียวกันกับผู้ขาย (Sponsor)

ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สินเชื่อกรุงไทยดิสทริบิวเตอร์ไฟแนนซิ่ง (KTB Distributor Financing)
สถาบันการเงิน ธนาคารกรุงไทย (KTB)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย ตามความเหมาะสมของลูกค้าแต่ละราย
วงเงินกู้ วงเงินตามความต้องการเงินทุนหมุนเวียนตามความเหมาะสมของลูกค้าแต่ละราย
ระยะเวลาการกู้ ระยะเวลาตั๋วใช้เงินแต่ละฉบับตามเครดิตเทอมที่ได้รับสูงสุดไม่เกิน 180 วัน
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน เรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามระเบียบของธนาคาร
รูปแบบการค้ำประกัน สินเชื่อเงินกู้โดยตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) (หลักประกันต่ำ)
ค่าทวงหนี้ 100 บาท/บัญชี/รอบบัญชี
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด ตามอัตราที่ตกลงกับลูกค้าแต่ละราย
เอกสารทางด้านหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ


เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2


ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)