สินเชื่อกรุงไทยใส่ใจคุณ (KTB Care For You)

no image
  • อัตราดอกเบี้ยต่ำ
  • วงเงินสูงถึง 5 ล้านบาท
  • ไม่ต้องใช้บุคคลค้ำประกัน ใช้เพียงแค่หลักทรัพย์ค้ำประกันเท่านั้น
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
ไม่ระบุ สินเชื่อเอนกประสงค์ สูงสุด 10 ปี อายุ 20 ปีขึ้นไป


สิทธิประโยชน์

สินเชื่อกรุงไทยใส่ใจคุณ ใส่ใจให้ทุกความต้องการของคุณเป็นจริง ด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ำ นำไปใช้จ่ายอเนกประสงค์ต่างๆ โดยไม่จำเป็นต้องมีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงไทย เพียงมีรายได้ประจำ และใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

วัตถุประสงค์ในการกู้

  • เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอเนกประสงค์ ตามความต้องการของลูกค้า

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

  • มีรายได้ประจำ โดยไม่จำเป็นต้องมีบัญชีเงินเดือนผ่าน KTB เพียงแค่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

เอกสารหลักฐานประกอบการขอกู้

  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ คู่สมรสของผู้กู้ (ถ้ามี)
  • ต้นฉบับหนังสือรับรองเงินพึงได้ หรือสลิปเงินเดือน หรือสำเนา Statement

ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สินเชื่อกรุงไทยใส่ใจคุณ (KTB Care For You)
สถาบันการเงิน ธนาคารกรุงไทย (KTB)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย กรณีเงินกู้แบบมีกำหนดระยะเวลา (Term Loan) เงินกู้ไม่เกิน 5 ล้าน
- ใช้ที่ดินเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MRR+1% ต่อปี
- ใช้พันธบัตรเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MRR ต่อปี
- ใช้บัญชีเงินฝากเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ ดอกเบี้ยเงินฝากที่ได้รับ + 2% ต่อปี
กรณีเงินกู้แบบเบิกเงินเกินบัญชี (O/D) เงินกู้ไม่เกิน 1 ล้านบาท
- ใช้ที่ดินเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MRR+2% ต่อปี
- ใช้พันธบัตรเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MRR+1% ต่อปี
- ใช้บัญชีเงินฝากเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ ดอกเบี้ยเงินฝากที่ได้รับ + 2% ต่อปี
วงเงินกู้ สูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท (กรณี O/D ให้วงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท)
ระยะเวลาการกู้ สูงสุด 10 ปี
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน ร้อยละ 0.25 ของวงเงินสินเชื่อที่ลูกค้าขอกู้ แต่ไม่เกิน 12,000 บาท (ขั้นต่ำ 2,000 บาท)
รูปแบบการค้ำประกัน สินเชื่ออเนกประสงค์แบบมใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน
- ที่ดิน
- เงินฝาก
- พันธบัตร
ค่าทวงหนี้ 100 บาท/บัญชี/รอบบัญชี
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด ตามอัตราที่ตกลงกับลูกค้าแต่ละราย
เอกสารทางด้านหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ


เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2


ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)