สินเชื่อกรุงไทยคุ้มครองธุรกิจสำหรับลูกค้าคนพิเศษ (KTB Business Protection Loan for Our Esteemed Customers)

no image
  • ช่วยแบ่งเบาภาระการชำระค่าเบี้ยประกัน
  • ประกันความเสี่ยงแก่ธุรกิจ ในกรณีที่มีการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพเกิดขึ้น
  • วงเงินสูงสุดถึง 5 ล้านบาท
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
ไม่ระบุ สินเชื่อเพื่อธุรกิจ พิจารณาตามความเหมาะสมของลูกค้าแต่ละราย ไม่ระบุ


สิทธิประโยชน์

ลักษณะของบริการ
การให้เงินกู้แบบมีกำหนดระยะเวลา (T/L) แก่ลูกค้าสินเชื่อธุรกิจเดิมที่มีเงินกู้แบบมีกำหนดระยะเวลา (T/L) กับธนาคาร ซึ่งได้ชำระเงินต้นไปแล้วไม่น้อยกว่า 30% และมีประวัติการชำระหนี้ดี เพื่อให้ลูกค้านำไปชำระค่าเบี้ยกรมธรรม์ประกันชีวิตให้แก่บริษัทประกันชีวิตที่ธนาคารเห็นชอบ สำหรับบรรเทาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับสินเชื่อธุรกิจ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อลูกค้าที่ประกอบธุรกิจนั้น ๆ หากมีการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร ภายใต้การอนุมัติสินเชื่อที่รวดเร็ว
ประเภทและวงเงินสินเชื่อ

  • ประเภทเงินกู้แบบมีกำหนดระยะเวลา (Term Loan-T/L)
  • วงเงินสินเชื่อ ไม่เกินค่าเบี้ยกรมธรรม์ประกันชีวิต และไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อราย รวมทั้งเมื่อรวมกับภาระหนี้เงินต้นของวงเงินกู้เดิมตามข้อ 1 แล้ว ต้องไม่เกินวงเงินเดิมนั้นที่ลูกค้ามีกับธนาคาร ทั้งนี้ ให้พิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสมของลูกค้าแต่ละราย โดยต้องพิจารณาจากความสามารถในการชำระหนี้เป็นหลัก

ระยะเวลาการให้กู้ และการชำระเงินกู้

  • ระยะเวลาเงินกู้ และการชำระเงินกู้ ให้พิจารณาตามความเหมาะสมของลูกค้าแต่ละราย แต่ต้องไม่เกินระยะเวลาเงินกู้แบบมีกำหนดระยะเวลา (Term Loan-T/L) เดิม และระยะเวลาคุ้มครองประกันชีวิต ทั้งนี้ ระยะเวลาคุ้มครองประกันชีวิตให้เป็นไปตามที่บริษัทประกันชีวิตเห็นชอบ

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

  • ลูกค้าที่มีเงินกู้แบบมีกำหนดระยะเวลา (Term Loan-T/L) กับธนาคารที่มีการผ่อนชำระเงินต้นไปแล้วไม่น้อยกว่า 30%
  • ไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้ ใน 2 ปีล่าสุด

ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สินเชื่อกรุงไทยคุ้มครองธุรกิจสำหรับลูกค้าคนพิเศษ (KTB Business Protection Loan for Our Esteemed Customers)
สถาบันการเงิน ธนาคารกรุงไทย (KTB)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR ต่อปี
วงเงินกู้ สูงสุด 5 ล้านบาท
ระยะเวลาการกู้ พิจารณาตามความเหมาะสมของลูกค้าแต่ละราย
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน ไม่มีค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน
รูปแบบการค้ำประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าทวงหนี้ 100 บาท/บัญชี/รอบบัญชี
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด ตามอัตราที่ตกลงกับลูกค้าแต่ละราย
เอกสารทางด้านหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ


เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2


ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)