สินเชื่อกรุงไทยคุ้มครองธุรกิจ – แบบทุนประกันลดลง (KTB Business Assurance Working Capital)

no image
  • ช่วยบรรเทาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจ โดยมีทุนประกันคงที่ตลอดอายุสัญญา
  • อัตราดอกเบี้ยต่ำ
  • ไม่มีค่าธรรมเนียม
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
ไม่ระบุ สินเชื่อธุรกิจ พิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสมของลูกค้าแต่ละราย ไม่ระบุ


สิทธิประโยชน์

ลักษณะของบริการ

  • สินเชื่อกรุงไทยคุ้มครองธุรกิจ - แบบทุนประกันคงที่ (KTB Business Assurance Term Loan) มีลักษณะการให้สินเชื่อระยะยาวเพื่อชำระค่าเบี้ยกรมธรรม์ประกันชีวิตให้แก่บริษัทประกันชีวิตที่ธนาคารเห็นชอบ โดยเป็นไปตามความสมัครใจของลูกค้าผู้ขอสินเชื่อ ทั้งนี้ เพื่อบรรเทาความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับสินเชื่อธุรกิจซึ่งเป็นประโยชน์ต่อลูกค้าที่ประกอบธุรกิจนั้นๆ หากมีการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร โดยจำนวนเงินเอาประกันภัยจะลดลงตามระยะเวลา ซึ่งสามารถดูจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลงในแต่ละเดือนได้จากตารางความคุ้มครองที่ลดลง

ประเภทและวงเงินสินเชื่อ

  • ประเภทเงินกู้แบบมีกำหนดระยะเวลา (Term Loan-T/L) โดยพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสมของลูกค้าแต่ละรายและวงเงินไม่เกินค่าเบี้ยประกันที่ต้องชำระให้กับบริษัทประกันชีวิตที่ธนาคารเห็นชอบ

ระยะเวลาการให้กู้และการชำระเงินกู้

  • ระยะเวลาเงินกู้ และการชำระเงินกู้ ให้พิจารณาตามความเหมาะสมของลูกค้าแต่ละราย แต่ต้องไม่เกินระยะเวลาวงเงินสินเชื่อธุรกิจและระยะเวลาคุ้มครองประกันชีวิต ทั้งนี้ ระยะเวลาคุ้มครองประกันชีวิตให้เป็นไปตามที่บริษัทประกันชีวิตเห็นชอบ

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

  • เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ที่มีสินเชื่อธุรกิจกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
  • อยู่ภายใต้โครงการที่ตกลงกันระหว่าง บมจ.ธนาคารกรุงไทย กับบริษัทประกันชีวิตที่ธนาคารเห็นชอบ

ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สินเชื่อกรุงไทยคุ้มครองธุรกิจ – แบบทุนประกันลดลง (KTB Business Assurance Working Capital)
สถาบันการเงิน ธนาคารกรุงไทย (KTB)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR ต่อปี
- ยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเงินกู้ (Management Fee) ค่าธรรมเนียมวิเคราะห์โครงการ (Front End Fee) และค่าที่ปรึกษาสินเชื่อ
- ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตามระเบียบของธนาคาร
วงเงินกู้ พิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสมของลูกค้าแต่ละราย
ระยะเวลาการกู้ พิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสมของลูกค้าแต่ละราย
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน ไม่มีค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน
รูปแบบการค้ำประกัน สินเชื่อแบบไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน
ค่าทวงหนี้ 100 บาท/บัญชี/รอบบัญชี
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด ตามอัตราที่ตกลงกับลูกค้าแต่ละราย
เอกสารทางด้านหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ


เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2


ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)