สินเชื่อโครงการเงินกู้อเนกประสงค์ เพื่อเป็นสวัสดิการพนักงานหน่วยงานเอกชน – KTB

no image
 • วงเงินกู้สูงถึง 10 เท่า หรือสูงสุด 2 ล้านบาท
 • ผ่อนชำระนานสุดถึง 7 ปี สำหรับหน่วยงานที่มีข้อตกลงเป็นสวัสดิการกับธนาคารกรุงไทย
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
18,000 บาท/เดือน สินเชื่อเอนกประสงค์ สูงสุด 15 ปี อายุ 20 ปีขึ้นไป


สิทธิประโยชน์

สินเชื่อโครงการเงินกู้เอนกประสงค์เพื่อเป็นสวัสดิการพนักงานหน่วยงานเอกชน สินเชื่อวงเงินพิเศษ เฉพาะพนักงานบริษัทเอกชนที่มีบัญชีเงินเดือนกับทางธนาคารกรุงไทยเท่านั้น

สำหรับหน่วยงานที่ทำข้อตกลงเพื่อเป็นสวัสดิการกับธนาคารกรุงไทย

 • สำหรับผู้กู้ที่มีรายได้ 80,000 บาทขึ้นไป ยกเว้นคนค้ำประกัน
 • สำหรับผู้กู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า 80,000 บาท หากขอยกเว้นคนค้ำประกัน จะคิดดอเบี้ยเพิ่มขึ้นอีก 2% จากอัตราปกติ

ระยะเวลาให้กู้

 • กรณีหลักทรัพย์เป็นประกัน ผ่อนชำระ 15 ปี วงเงินกู้สูงสุด 5 ล้านบาท
 • กรณีคนค้ำประกัน และยกเว้นคนค้ำประกัน ผ่อนชำระ 7 ปี วงเงินกู้สูงสุด 10 เท่าของเงินเดือน สูงสุด 2 ล้านบาท

**เมื่อรวมวงเงินกู้ทุกประเภทหลักประกันแล้วกู้ได้สูงสุดไม่เกินรายละ 5.0 ล้านบาท

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

 • เป็นพนักงานประจำหรือพนักงานตามสัญญาจ้าง มีอายุงานไม่น้อยกว่า 3 ปี และได้รับการต่ออายุสัญญาจ้างมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง
 • ผู้กู้มีเงินเดือนไม่น้อยกว่า 18,000 บาทต่อเดือน และมีเงินได้สุทธิคงเหลือเพียงพอในการผ่อนชำระหนี้คืนพร้อมดอกเบี้ยได้

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรพนักงาน ของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน
 • หนังสือรับรองของหน่วยงานเอกชน พร้อมสำเนาหนังสือให้ความยินยอมหักเงินได้ชำระหนี้ธนาคาร หรือหนังสือให้ความยินยอมจ่ายเงินได้เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร (แล้วแต่กรณี)
 • สำเนารายการบัญชีเงินฝาก สลิปเงินเดือน และหลักฐานแสดงรายได้อื่น (ถ้ามี)

ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สินเชื่อโครงการเงินกู้อเนกประสงค์ เพื่อเป็นสวัสดิการพนักงานหน่วยงานเอกชน – KTB
สถาบันการเงิน ธนาคารกรุงไทย (KTB)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)
กรณีธนาคารกำหนดให้หน่วยงานผ่านบัญชีเงินเดือน (Payroll) และหักบัญชีชำระหนี้นำส่งธนาคาร
- ใช้หลักทรัพย์เป็นหลักประกัน อัตราดอกเบี้ย MRR ต่อปี
- ใช้บุคคลค้ำประกัน/ยกเว้นบุคคลค้ำประกัน อัตราดอกเบี้ย MRR + 1.5% ต่อปี

กรณีธนาคารกำหนดให้หน่วยงานผ่านบัญชีเงินเดือน (Payroll) และธนาคาร Auto Debit หักบัญชีชำระหนี้
- ใช้หลักทรัพย์เป็นหลักประกัน อัตราดอกเบี้ย MRR ต่อปี
- ใช้บุคคลค้ำประกัน/ยกเว้นบุคคลค้ำประกัน อัตราดอกเบี้ย MRR + 2.0% ต่อปี

กรณีธนาคารกำหนดให้หน่วยงานไม่ผ่านบัญชีเงินเดือน (Payroll) และหักบัญชีชำระหนี้นำส่งธนาคาร
- ใช้หลักทรัพย์เป็นหลักประกัน อัตราดอกเบี้ย MRR ต่อปี
- ใช้บุคคลค้ำประกัน/ยกเว้นบุคคลค้ำประกัน อัตราดอกเบี้ย MRR + 3.0% ต่อปี
**กรณีธนาคารกำหนดให้ต้องมีบุคคลค้ำประกัน แต่ผู้กู้มีความประสงค์ขอยกเว้นบุคคลค้ำประกัน ให้เรียกเก็บดอกเบี้ยในอัตราเพิ่มขึ้นอีก 2.00% ต่อปี จากอัตรา
วงเงินกู้ วงเงินกู้สูงสุดถึง 10 เท่า สูงสุด 2 ล้านบาท
ระยะเวลาการกู้ สูงสุด 15 ปี
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน ตามระเบียบของธนาคาร
รูปแบบการค้ำประกัน สินเชื่อเอนกประสงค์แบบใช้หลักทรัพย์และบุคคลค้ำประกัน
คุณสมบัติผู้ค้ำประกัน
- มีคุณสมบัติเดียวกับผู้กู้, เป็นบุคคลในครอบครัว, หรือเป็นบุคคลทั่วไปที่มีความสามารถในการชำระหนี้แทนผู้กู้
- เมื่อรวมระยะเวลากู้กับอายุของผู้กู้หรือผู้ค้ำประกัน (ถ้ามี) จะต้องไม่เกิน 60 ปี หรือเกษียณ อายุผู้กู้หรือผู้ค้ำประกัน
ค่าทวงหนี้ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
เอกสารทางด้านหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ


เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2


ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)