สินเชื่อสวัสดิการบุคลากรภาครัฐและพนักงานองค์กร (สินเชื่อที่อยู่อาศัย) – ธ.ก.ส.

no image
 • เพียงมีสัญญาจ้างงานไม่น้อยกว่า 1 ปี ก็สามารถสมัครขอได้
 • วงเงินสูงสุดถึง 10 ล้านบาท
 • ชำระเงินคืนนานสูงสุด 30 ปี
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
ไม่ระบุ สินเชื่อที่อยู่อาศัย สูงสุดไม่เกิน 30 ปี เมื่อรวมอายุผู้กู้แล้วไม่เกินอายุ 65 ปี (สำหรับผู้มีเงินบำนาญ หรือมีเงินได้ที่ส่วนงานสามารถหักส่งธนาคารได้ หรือมีผู้กู้ร่วมที่สามารถหักเงินได้จนครบอายุสัญญา) กรณีพนักงานองค์กร หรือลูกจ้างต้องมีอายุรวมกับระยะเวลาชำระหนี้แล้วไม่เกิน 60 ปี ไม่ระบุ


สิทธิประโยชน์

วัตถุประสงค์การกู้

 • เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด หรือซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร
 • เพื่อปลูกสร้างอาคาร/ต่อเติม/ขยาย/ซ่อมแซมอาคารในที่ดินตนเอง และคู่สมรส

เงื่อนไขอื่นๆ

 • ต้องจัดทำบันทึกข้อตกลง(MOU) ระหว่างส่วนงาน
 • ส่วนงานเป็นผู้คัดเลือกและรับรองเงินเดือนของผู้กู้ให้กับธนาคารกรณีผู้กู้ มีระยะเวลาดำรงตำแหน่งหรือสัญญาจ้าง ให้รับรองระยะเวลาการดำรงตำแหน่งหรือระยะเวลาการจ้างประกอบด้วย
 • กรณีผิดนัดชำระหนี้ต้นเงินและหรือดอกเบี้ย ให้เรียกอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามประกาศของธนาคาร
 • ผู้กู้ต้องทำประกันชีวิต/ประกันภัยให้ครอบคลุมวงเงินกู้ระบุให้ธนาคารเป็นผู้รับผลประโยชน์
 • หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีปฏิบัติ นอกเหนือจากที่กำหนด ให้เป็นไปตามวิธีปฏิบัติ ปกติของธนาคาร

วิธีการผ่อนชำระ

 • ชำระหนี้เป็นรายเดือน เจ้าหน้าที่การเงินของหน่วยงานเป็น ผู้หักเงินเดือนนำส่งชำระหนี้ให้ธนาคารจนกว่าจะชำระหนี้เสร็จสิ้น

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

 • ต้องเป็นข้าราชการ เจ้าหน้าที่องค์การของรัฐ พนักงาน ลูกจ้างประจำ หน่วยงานราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น ที่มีบทบาทในการพัฒนาชนบท
 • พนักงานขององค์กรที่มีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนการประกอบอาชีพของเกษตรกรหรือชุมชน
 • มีสัญญาจ้างงานหรือวาระการปฏิบัติงานต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • มีความพร้อมและสมัครใจเข้าร่วมโครงการและหรือร่วมค้ำประกันหนี้เงินกู้
 • ยินยอมให้ส่วนงานต้นสังกัดจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส เงินตอบแทนพิเศษ เงินชดเชย (ถ้ามี) ผ่านธนาคารหรือหักเงินเดือนเพื่อรวบรวมส่งชำระหนี้ต่อธนาคารทุกเดือน

เอกสารประกอบในการขอกู้

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ผู้กู้และผู้ค้ำประกัน)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้กู้และผู้ค้ำประกัน)
 • สำเนาทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า (ถ้ามี) พร้อมบัตรประจำตัวคู่สมรส
 • รูปถ่ายขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 • สมุดบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. พร้อมบัตร ATM
 • หนังสือรับรองตำแหน่ง เงินเดือน และอายุงาน
 • สลิปเงินเดือน เอกสารประกอบในการขอกู้

ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สินเชื่อสวัสดิการบุคลากรภาครัฐและพนักงานองค์กร (สินเชื่อที่อยู่อาศัย) – ธ.ก.ส.
สถาบันการเงิน ธ.ก.ส. (BAAC)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย สำหรับหน่วยงานที่มีเงินฝาก อัตราดอกเบี้ย MRR - 1.75
วงเงินกู้ สูงสุดไม่เกินรายละ 10 ล้านบาท
ระยะเวลาการกู้ สูงสุดไม่เกิน 30 ปี เมื่อรวมอายุผู้กู้แล้วไม่เกินอายุ 65 ปี (สำหรับผู้มีเงินบำนาญ หรือมีเงินได้ที่ส่วนงานสามารถหักส่งธนาคารได้ หรือมีผู้กู้ร่วมที่สามารถหักเงินได้จนครบอายุสัญญา) กรณีพนักงานองค์กร หรือลูกจ้างต้องมีอายุรวมกับระยะเวลาชำระหนี้แล้วไม่เกิน 60 ปี
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
รูปแบบการค้ำประกัน สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแบบใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน
- ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ไม่เกินร้อยละ 90 ของราคาประเมิน
- ราคาจดจำนองกรณีห้องชุดหรือคอนโดมิเนียม ได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาประเมินหลักทรัพย์
ค่าทวงหนี้ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
เอกสารทางด้านหลักประกัน - สำเนาโฉนดหรือกรรมสิทธิ์ห้องชุด ของตนเองหรือคู่สมรส
- สัญญาซื้อขายและใบเสร็จผ่อนดาวน์ (ถ้ามี)
- แบบแปลนปลูกสร้าง สัญญาว่าจ้าง และใบอนุญาตก่อสร้าง
- แผนผังที่ตั้งโครงการ (ถ้ามี)
*กรณีวงเงินกู้เกิน 100,000 บาท ต้อง นำเสนอรายงานข้อมูลเครดิตบูโร ประกอบการพิจารณาด้วย


เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2


ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)