โครงการ Value Chain (ข้าวโพด) – ธ.ก.ส.

no image
  • เพียงเป็นเกษตรกรก็มีสิทธิกู้
  • สามารถเลือกหลักประกันได้หลากหลายตามความเหมาะสม
  • ผ่อนนานสูงสุด 15 ปี
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
ไม่ระบุ สินเชื่อเพื่อการเกษตร ค่าใช้จ่ายหมุนเวียน สูงสุด 12 เดือน และค่าลงทุน สูงสุด 15 ปี ไม่ระบุ


สิทธิประโยชน์

โครงการเพิ่มมูลค่าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ครบวงจร ให้แก่ผู้ประกอบการรายคน

วัตถุประสงค์

  • เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานตรงความต้องการของตลาด ควบคู่กับการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต โดยการให้ความรู้ด้านการผลิต และการจัดการผลผลิตแก่ลูกค้าในโครงการ

เงื่อนไข

  • พื้นที่ดำเนินการ พื้นที่ 20 จังหวัด คือ เพชรบูรณ์, นครราชสีมา, ตาก, เลย,น่าน, เชียงราย, นครสวรรค์,ลพบุรี, พิษณุโลก, พะเยา, สระแก้ว, สระบุรี อุทัยธานี, แพร่, กำแพงเพชร, เชียงใหม่, อุตรดิตถ์, ลำพูน, ชัยภูมิ และสุโขทัย
  • กำหนดระยะเวลาชำระหนี้เงินกู้กรณีค่าใช้จ่ายหมุนเวียนไม่เกิน 12 เดือน กรณีเงินลงทุนไม่เกิน 15 ปี

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

  • เป็นลูกค้าตามข้อบังคับฉบับที่ 45 ที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับการรวบรวมผลผลิตข้าวโพดในท้องถิ่น

ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อผลิตภัณฑ์ โครงการ Value Chain (ข้าวโพด) – ธ.ก.ส.
สถาบันการเงิน ธ.ก.ส. (BAAC)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย กำหนดอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MRR
วงเงินกู้ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ระยะเวลาการกู้ ค่าใช้จ่ายหมุนเวียน สูงสุด 12 เดือน และค่าลงทุน สูงสุด 15 ปี
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
รูปแบบการค้ำประกัน สินเชื่อเพื่อการเกษตรแบบไม่จำกัดหลักทรัพย์ค้ำประกัน
- การกำหนดหลักประกันเงินกู้ ให้ถือปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติปกติของธนาคาร
- กรณีวัตถุประสงค์การกู้เงินเพื่อเป็นค่าลงทุน โดยจำนองที่ดินเป็นประกันผ่อนผัน ให้ใช้หลักประกันจำนองที่ดินพร้อม สิ่งปลูกสร้าง และเครื่องจักรอุปกรณ์
- ค้ำประกันเงินกู้ได้ไม่เกินหนึ่งเท่าของราคาประเมินวงเงินตามสัญญาจำนอง
ค่าทวงหนี้ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
เอกสารทางด้านหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ


เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2


ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)