สินเชื่อธุรกิจรายย่อย – ธ.ก.ส.

no image
 • สานฝันทุกอาชีพอิสระให้เป็นจริงได้
 • กู้ง่าย
 • ไดรับเงินไว
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
ไม่ระบุ สินเชื่อเพื่อการลงทุน, สินเชื่อเอนกประสงค์ 1 -15 ปี อายุ 20 ปีขึ้นไป


สิทธิประโยชน์

วัตถุประสงค์

 • เป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียน ค่าลงทุนในการประกอบอาชีพอิสระ

กำหนดชำระคืน

 • เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส่งชำระภายใน 12 เดือน พิเศษสูงสุด 18 เดือน
 • เพื่อเป็นค่าลงทุน ส่งชำระภายใน 15 ปี พิเศษสูงสุด 20 ปี

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

 • บุคคลสัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ความสามารถหรือมีประสบการณ์เพียงพอที่จะดำเนินกิจการที่ขอกู้
 • มีถิ่นที่อยู่และสถานประกอบอาชีพที่แน่นอนติดต่อได้
 • เป็นผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว

เอกสารประกอบการขอกู้

 • สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาเอกสารสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เสนอเป็นหลักประกัน (ถ้ามี)
 • หลักฐานการชำระภาษี (ถ้ามี)
 • รายการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝาก (Statment) ย้อนหลัง 6 เดือน

ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สินเชื่อธุรกิจรายย่อย – ธ.ก.ส.
สถาบันการเงิน ธ.ก.ส. (BAAC)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย ตามประกาศของธนาคาร โดยพิจารณาจากการประเมินความเสี่ยงของผู้กู้แต่ละราย
วงเงินกู้ พิจารณาตามความจำเป็นในการใช้เงินกู้ รายได้ รายจ่าย ความสามารถในการชำระหนี้และหลักประกัน
ระยะเวลาการกู้ 1 -15 ปี
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
รูปแบบการค้ำประกัน สินเชื่อเอนกประสงค์แบบใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน
- ใช้บุคคลค้ำประกัน
- จำนองอสังหาริมทรัพย์
- ใช้เงินฝาก
ค่าทวงหนี้ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
เอกสารทางด้านหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ


เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2


ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)