สินเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต – ธ.ก.ส.

no image
 • เพื่อศึกษาและพัฒนาความรู้
 • เพื่อที่อยู่อาศัย
 • เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
 • เพื่อการรักษาพยาบาล
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
ไม่ระบุ สินเชื่อเอนกประสงค์ เงินกู้เป็นค่าใช้งาน ชำระเสร็จสิ้นไม่เกิน 12 เดือน พิเศษไม่เกิน 18 เดือน เงินกู้เป็นค่าลงทุน ชำระเสร็จสิ้นไม่เกิน 15 ปี พิเศษไม่เกิน 20 ปี ไม่ระบุ


สิทธิประโยชน์

บริการสินเชื่อเพื่อตอบเสนอความต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตของลูกค้า ธกส. และบุคคลในครอบครัว เพื่อสร้างรากฐานชีวิตที่ดีอย่างมั่นคง โดยเป็นข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของหน่วยงานรัฐและภาคเอกชน โดยเป็นบุคคลที่มีรายได้ประจำเดือน สภาพการจ้างงานมั่นคง

 • เพื่อศึกษาและพัฒนาความรู้
 • เพื่อที่อยู่อาศัย
 • เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
 • เพื่อการรักษาพยาบาล

วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย และ/หรือ ค่าลงทุนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้กู้และบุคคลในครอบครัว

วงเงินกู้
ตามวัตถุประสงค์และความสามารถในการชำระหนี้

กำหนดชำระคืนเงินกู้

 • เงินกู้เป็นค่าใช้งาน ชำระเสร็จสิ้นไม่เกิน 12 เดือน พิเศษไม่เกิน 18 เดือน
 • เงินกู้เป็นค่าลงทุน ชำระเสร็จสิ้นไม่เกิน 15 ปี พิเศษไม่เกิน 20 ปี

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

 • เป็นข้าราชการ พนักงาน บุคลากรหรือลูกจ้างของหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่ปฏิบัติงานในท้องที่ของสาขาที่ขอขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้าไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 • มีสัญญาจ้างหรือวาระการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • ยินยอมให้หน่วยงาต้นสังกัดจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง เงินโบนัสเงินตอบแทนพิเศษ เงินชดเชย (ถ้ามี) ผ่านธนาคารเพื่อหักชำระหนี้ทุกเดือน
 • ผู้กู้ที่เป็นบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ที่ต้องจ่ายเงินเดือนผ่านบัญชีเงินฝากของ ธ.ก.ส.

เอกสารประกอบในการขอกู้เงิน

 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • บัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 • หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินของตนเองหรือคู่สมรส (ถ้ามี)
 • ใบรับรองเงินเดือน (กรณีมีรายได้ประจำ) หรือสมุดบัญชีเงินฝากที่แสดงการโอนเงินเดือนเข้าบัญชีเป็นประจำ

ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สินเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต – ธ.ก.ส.
สถาบันการเงิน ธ.ก.ส. (BAAC)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย ตามประกาศของธนาคาร โดยพิจารณาการประเมินปัจจัยความเสี่ยงของลูกหนี้แต่ละราย
วงเงินกู้ ตามวัตถุประสงค์และความสามารถในการชำระหนี้
ระยะเวลาการกู้ เงินกู้เป็นค่าใช้งาน ชำระเสร็จสิ้นไม่เกิน 12 เดือน พิเศษไม่เกิน 18 เดือน เงินกู้เป็นค่าลงทุน ชำระเสร็จสิ้นไม่เกิน 15 ปี พิเศษไม่เกิน 20 ปี
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
รูปแบบการค้ำประกัน สินเชื่อเอนกประสงค์แบบไม่จำกัดหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน
- ใช้เงินฝาก ธ.ก.ส. เป็นหลักประกัน
- จำนองอสังหาริมทรัพย์เป็นหลักประกัน
- ลูกค้าในกลุ่มเดียวกันรับรองรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วม
- มีลูกค้าหรือบุคคลอื่นที่ ธ.ก.ส. เห็นชอบให้เป็นผู้คำประกัน
ค่าทวงหนี้ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
เอกสารทางด้านหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ


เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2


ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)