สินเชื่อสวัสดิการ สปสช. – ธ.ก.ส.

no image
 • เพียงเป็นลูกจ้างของ สปสช. ก็มีสิทธิกู้ได้
 • อัตราดอกเบี้ยต่ำ
 • ผ่อนชำระสูงสุดถึง 30 ปี
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
ไม่ระบุ สินเชื่อเอนกประสงค์ ตั้งแต่ 18 เดือน - 30 ปี ไม่ระบุ


สิทธิประโยชน์

วัตถุประสงค์

 • เพื่อเป็นเงินลงทุน/ไถ่ถอนอสังหาริมทรัพย์
 • เพื่อเป็นค่าลงทุนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประกอบอาชีพเสริม ชำระหนี้สินเดิม เป็นต้น
 • เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเอนกประสงค์และค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน

วงเงินกู้สูงสุด

 • เพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ไม่เกิน 10 ล้านบาท
 • เพื่อเป็นค่าลงทุนและค่าใช้จ่ายเอนกประสงค์ ไม่เกิน 2 ล้านบาท

กำหนดชำระคืนเงินกู้ เป็นรายเดือน

 • สินเชื่อลงทุน/ไถ่ถอนอสังหาริมทรัพย์ ไม่เกิน 30 ปี
 • สินเชื่อเอนกประสงค์เพื่อเป็นค่าลงทุน ไม่เกิน 20 ปี
 • สินเชื่อเอนกประสงค์เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ไม่เกิน 18 เดือน

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

 • เป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของ สปสช. มีวาระการปฏิบัติงานต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • ยินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง เงินโบนัส เงินตอบแทนพิเศษ เงินชดเชย (ถ้ามี) เพื่อหักชำระหนี้ทุกเดือน

เอกสารประกอบในการขอกู้เงิน

 • หนังสือรับรองตำแหน่งและเงินเดือนจาก ส่วนงาน สปสช.
 • สำเนาทะเบียนบ้าน/บัตรประชาชน/ทะเบียนสมรส
 • หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือสัญญาจะซื้อจะขาย

ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สินเชื่อสวัสดิการ สปสช. – ธ.ก.ส.
สถาบันการเงิน ธ.ก.ส. (BAAC)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
สินเชื่อเพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
- อัตราดอกเบี้ยเดือนที่ 1 -3 = 0%
- อัตราดอกเบี้ยเดือนที่ 4 -12 = 1.5%
- อัตราดอกเบี้ยตั้งแต่ปีที่ 2 เท่ากับ MRR - 2.75
สินเชื่ออเนกประสงค์เพื่อการลงทุนและค่าใช้จ่าย
- อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MRR -2.75
กรณีพ้นจากโครงการโดยไม่มีหนี้ค้างชำระ
- อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MRR
กรณีผิดนัดชำระหนี้ต้นเงินและหรือดอกเบี้ย
- อัตราดอกเบี้ยสูงสุดกรณีผิดนัดชำระหนี้ตามประกาศ
วงเงินกู้ สูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาท
ระยะเวลาการกู้ ตั้งแต่ 18 เดือน - 30 ปี
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
รูปแบบการค้ำประกัน สินเชื่อเอนกประสงค์แบบใช้บุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน
- จำนองอสังหาริมทรัพย์ไมเกิน 100%
- เงินฝากหรือพันธบัตรไม่เกิน 100%
- เจ้าหน้าที่หรือข้าราชการค้ำประกันไม่เกิน 50 เท่าของเงินเดือน
- ลูกจ้าง ค้ำประกันไม่เกิน 30 เท่า (ขึ้นกับวัตถุประสงค์การกู้และคุณสมบัติผู้กู้)
ค่าทวงหนี้ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
เอกสารทางด้านหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ


เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2


ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)