โครงการสินเชื่อเพื่อจัดหาเครื่องจักร เครื่องยนต์ – ธ.ก.ส.

no image
  • เพื่อสนับสนุนเกษตรกร สำหรับซื้อเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต แปรรูป และขนส่งสินค้าในภาคการเกษตร
  • ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต
  • วงเงินกู้สูงสุด 80% ของมูลค่าทรัพย์สินที่ซื้อ
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
ไม่ระบุ สินเชื่อเพื่อการเกษตร ไม่เกิน 5 ปี และไม่เกินสภาพอายุการใช้งานของทรัพย์สินที่ซื้อ ไม่ระบุ


สิทธิประโยชน์

สินเชื่อจัดหาเครื่องจักรเครื่องยนต์ที่ใช้ในการผลิต การแปรรูป และการขนส่งเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต

วัตถุประสงค์

  • เป็นค่าลงทุนซื้อทรัพย์สินประเภทเครื่องจักรกลการเกษตร เครื่องยนต์ ยานพาหนะในการบรรทุกขนส่ง และหรือ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง
  • เป็นค่าลงทุนในทรัพย์สิน โดยนำเงินกู้จากธนาคารไปชำระค่าเช่าซื้อ ซึ่งอยู่ระหว่างการผ่อนชำระค่าเช่าซื้อกับบริษัทผู้ประกอบกิจการให้เช่าซื้อ และโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินดังกล่าวมาเป็นของตนเอง หรือของบุคคลอื่นในครอบครัว

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

  • เป็นเกษตรกร หรือบุคคลที่ธนาคารรับขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้า
  • มีประวัติชำระหนี้ได้ตามกำหนดติดต่อกันตั้งแต่ 3 ปี ขึ้นไป
  • มีผลการประเมินปัจจัยเสี่ยงในการกำหนดอัตราดอกเบี้ยระดับชั้นอัตราดอกเบี้ยตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป

ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อผลิตภัณฑ์ โครงการสินเชื่อเพื่อจัดหาเครื่องจักร เครื่องยนต์ – ธ.ก.ส.
สถาบันการเงิน ธ.ก.ส. (BAAC)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย : MRR
วงเงินกู้ สูงสุดร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินที่ซื้อ
ระยะเวลาการกู้ ไม่เกิน 5 ปี และไม่เกินสภาพอายุการใช้งานของทรัพย์สินที่ซื้อ
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
รูปแบบการค้ำประกัน สินเชื่อเอนกประสงค์แบบใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน
- บุคคล
- อสังหาริมทรัพย์
- กรณี มีเหตุอันควรผ่อนผันให้ผู้มีอำนาจอนุมัติเงินกู้สามารถพิจารณาให้ใช้บุคคล 2 คนขึ้นไป ค้ำประกันหนี้เงินกู้ ในวงเงินค้ำประกันไม่เกิน 500,000 บาท
ค่าทวงหนี้ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
เอกสารทางด้านหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ


เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2


ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)