สินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บและการกระจายสินค้า (Logistics) – ธ.ก.ส.

no image
 • อัตราดอกเบี้ยพิเศษ
 • ช่วยลดต้นทุนทางธุรกิจ
 • เพิ่มประสิทธิภาพให้ระบบ Logistics ของคุณ
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
ไม่ระบุ สินเชื่อเพื่อการเกษตร, สินเชื่อเพื่อธุรกิจ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ ไม่ระบุ


สิทธิประโยชน์

สินเชื่อเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนทางธุรกิจด้านการขนส่งเก็บรักษา และกระจายสินค้าทั้งวงจรให้แก่ผู้ประกอบการทั้งในภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตร อัตราดอกเบี้ยพิเศษ MLR สำหรับนิติบุคคล หรือ MRR สำหรับบุคคลทั่วไป

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

เอกสารประกอบการกู้เงิน (กรณีเป็นเกษตรกร หรือบุคคล)

 • สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 • สลิปเงินเดือนล่าสุด (ถ้ามี) หรือใบรับรองเงินเดือน (กรณีมีรายได้ประจำ) พร้อมสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากที่แสดงการโอนเงินเดือนเข้าบัญชีประจำ
 • เอกสารกรรมสิทธิ์ที่ดิน (ถ้ามี)

เอกสารประกอบการกู้เงิน (กรณีเป็นผู้ประกอบการ)

 • สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 • หลักฐานทางการค้า
 • เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
 • เอกสารอื่น ๆ

ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บและการกระจายสินค้า (Logistics) – ธ.ก.ส.
สถาบันการเงิน ธ.ก.ส. (BAAC)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย - อัตราดอกเบี้ย MLR สำหรับนิติบุคคล
- อัตราดอกเบี้ย MRR สำหรับบุคคลทั่วไป
วงเงินกู้ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ระยะเวลาการกู้ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
รูปแบบการค้ำประกัน สินเชื่อเพื่อการเกษตรแบบใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน (ใช้เอกสารกรรมสิทธิ์ที่ดินค้ำประกัน)
ค่าทวงหนี้ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
เอกสารทางด้านหลักประกัน - เอกสารกรรมสิทธิ์ที่ดิน (ถ้ามี)


เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2


ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)