สินเชื่อสานฝันแรงงานคืนถิ่น – ธ.ก.ส.

no image
 • สนับสนุนด้านเงินทุนในการประกอบอาชีพของประชาชน
 • วงเงินสูงสุดถึง 50,000 บาท
 • ผ่อนชำระนานสูงสุด 15 ปี
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
ไม่ระบุ สินเชื่อเอนกประสงค์ 1-15 ปี (แล้วแต่วัตถุประสงค์ในการกู้) อายุ 20 ปีขึ้นไป


สิทธิประโยชน์

สินเชื่อเพื่อเป็นค่าลงทุน และค่าใช้จ่ายในการประกอบอาชีพสร้างรายได้ของคนไทย

วัตถุประสงค์การกู้

 • เพื่อประกอบอาชีพอิสระและอาชีพเดิมของครอบครัว
 • เพื่อการทำธุรกิจแฟรนไชส์
 • เพื่อการผลิตตามสัญญาจ้างทำของ
 • เพื่อประกอบอาชีพการเกษตร

ระยะเวลาการส่งชำระหนี้ เป็นงวดเดือน หรืองวดปี ตามที่มาแห่งรายได้

 • เงินกู้เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย กำหนดชำระคืนหนี้ไม่เกิน 12 เดือน
 • เงินกู้เพื่อเป็นค่าลงทุน กำหนดชำระคืนหนี้ไม่เกิน 15 ปี
 • กรณีผู้กู้ใช้สิทธิผู้ประกันตน ต้องชำระหนี้ให้เสร็จสิ้นภายใน 31 ธ.ค. 57

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

 • เป็นผู้ประกันตน กับ สำนักงานประกันสังคม ที่ถูกเลิกจ้าง หรือออกจากงานตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2551 เป็นต้นไป หรือ
 • เป็นบัณฑิตจบใหม่ ที่ลงทะเบียน เข้าร่วมโครงการกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกธ.) หรือ
 • เป็นบุตรเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. เดิม หรือผู้ว่างงานทั่วไป ทั้งนี้ผู้กู้ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
 • - เป็นบุคคลสัญชาติไทย อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  - ผ่านการฝึกอบรมวิชาชีพ หรือมีประสบการณ์ทำงานในกิจการที่ขอกู้เพียงพอที่จะเป็นผู้ประกอบการได้

เอกสารประกอบการขอกู้

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
 • วุฒิบัตรหรือใบรับรองการฝึกอบรมวิชาชีพ หรือใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาเอกสารสิทธิในสินทรัพย์ที่นำมาเป็นหลักประกัน(ถ้ามี)
 • กรณีเป็นผู้ประกันตนต้องแสดงสำเนาบัตรผู้ประกันตน หรือกรณีเป็นบัณฑิตจบใหม่ต้องได้รับการรับรองจากสำนักคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกธ.) เท่านั้น

ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สินเชื่อสานฝันแรงงานคืนถิ่น – ธ.ก.ส.
สถาบันการเงิน ธ.ก.ส. (BAAC)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย แบ่งออกเป็น 3 กรณี ดังนี้
- กรณีผู้ประกันตน ร้อยละ 6 ต่อปี
- กรณีบุตรเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. เดิมที่ขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้าแทนบิดาหรือมารดา ใช้อัตราดอกเบี้ยชั้นเดิมของบิดาหรือมารดา
- กรณีบัณฑิตจบใหม่ และบุคคลทั่วไปนอกเหนือจากข้อ 1 และ 2 MRR+(0-3) (ปัจจุบัน MRR = 7.25)
วงเงินกู้ 50,000 บาทต่อราย หรือพิจารณาตามความจำเป็น รายได้ ค่าใช้จ่ายและหลักประกัน
ระยะเวลาการกู้ 1-15 ปี (แล้วแต่วัตถุประสงค์ในการกู้)
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
รูปแบบการค้ำประกัน สินเชื่อเอนกประสงค์แบบใช้บุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน
- ให้ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานองค์กรของรัฐตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า หรือ พนักงานองค์กรเอกชนที่ทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือลูกค้าเงินกู้ ธ.ก.ส. จำนวน 2 คนขึ้นไปเป็นผู้ค้ำประกัน หรือ
- ให้ลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการเดียวกันนี้ จำนวน 5 คนขึ้นไป เป็นผู้รับรองรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วม หรือ
- ใช้เงินฝากสลากออมทรัพย์ หรือพันธบัตรรัฐบาลเป็นประกัน
- จำนองอสังหาริมทรัพย์
ค่าทวงหนี้ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
เอกสารทางด้านหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ


เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2


ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)