สินเชื่อผู้ประกอบการ (นิติบุคคล) – ธ.ก.ส.

no image
 • เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับภาคการเกษตร
 • เป็นเงินลงทุนในทรัพย์สิน
 • เพื่อขยายธุรกิจ
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
ไม่ระบุ สินเชื่อเพื่อธุรกิจ 1-20 ปี (ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการกู้) ไม่ระบุ


สิทธิประโยชน์

วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับภาคการเกษตร เป็นเงินลงทุนในทรัพย์สิน เพื่อขยายธุรกิจ

กำหนดชำระคืน

 • เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานธุรกิจ กำหนดชำระคืนต้นเงินและดอกเบี้ยภายในสิบสองเดือน เว้นแต่มีเหตุพิเศษ ให้ชำระคืนเสร็จภายในสิบแปดเดือน
 • เพื่อเป็นเงินลงทุนในทรัพย์สิน กำหนดชำระคืนต้นเงินและดอกเบี้ยไม่เกินสิบห้าปีเว้นแต่มีเหตุพิเศษ ไม่เกินยี่สิบปี

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

ผู้กู้

 • เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย
 • ผู้ถือหุ้นทุกคนต้องมีสัญชาติไทย
 • ดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 รอบปีบัญชี และมีผลกำไร
 • มีสถานประกอบการอยู่ในประเทศไทย

เอกสารประกอบการขอใช้สินเชื่อ

 • สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ
 • รายละเอียดโครงการและแผนธุรกิจ แผนที่ตั้งของกิจการและหลักประกัน
 • รายละเอียดของกิจการและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์
 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลจากสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วน บริษัทไม่เกิน 90 วัน นับจากวันที่เสนอกู้ โดยระบุในวัตถุประสงค์ให้นิติบุคคลกู้เงินได้
 • สำเนาบัญชีเงินฝากทุกประเภทย้อนหลัง 6 เดือน ของทุกสถาบันการเงิน
 • สำเนาหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินหรือสิทธิการเช่าต่าง ๆ

ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สินเชื่อผู้ประกอบการ (นิติบุคคล) – ธ.ก.ส.
สถาบันการเงิน ธ.ก.ส. (BAAC)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
วงเงินกู้ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ระยะเวลาการกู้ 1-20 ปี (ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการกู้)
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
รูปแบบการค้ำประกัน สินเชื่อเพื่อธุรกิจแบบใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน
1. อสังหาริมทรัพย์ที่ไม่ได้จำนองต่อเจ้าหนี้รายอื่นจำนองเป็นประกัน
2. หลักทรัพย์รัฐบาลไทย หรือตราสารทางการเงินซึ่งออกโดยธนาคาร หรือเงินฝากในธนาคารนี้เป็นประกัน
ค่าทวงหนี้ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
เอกสารทางด้านหลักประกัน - อสังหาริมทรัพย์ที่ไม่ได้จำนองต่อเจ้าหนี้รายอื่นจำนองเป็นประกัน
- หลักทรัพย์รัฐบาลไทย หรือตราสารทางการเงินซึ่งออกโดยธนาคาร หรือเงินฝากในธนาคารนี้เป็นประกัน


เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2


ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)