สินเชื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกมันสำปะหลังในระบบน้ำหยด – ธ.ก.ส.

no image
 • ลดต้นทุน...ลดความเสี่ยง
 • เพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูก
 • ดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง 4% ต่อปี
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
ไม่ระบุ สินเชื่อเพื่อการเกษตร สูงสุด 5 ปี นับจากวันกู้ ไม่ระบุ


สิทธิประโยชน์

สินเชื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกมันสำปะหลังในระบบน้ำหยด ลดต้นทุน...ลดความเสี่ยง เพิ่มประสิทธิภาพ...การเพาะปลูก ด้วยดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง 4% ต่อปี

วัตถุประสงค์

 • เป็นค่าลงทุนในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูก (ในระบบน้ำหยด)

จุดเด่น

 • สินเชื่อเพื่อการลงทุน เพิ่มประสิทธิภาพในการเพาะปลูกมันสำปะหลังในระบบน้ำหยด
 • สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร

วงเงินกู้
สูงสุดรายละไม่เกิน 230,000 บาท ประกอบด้วยค่าใช้จ่าย ดังนี้

 • ค่าลงทุนในการขุดบ่อบาดาล หรือจัดหาแหล่งน้ำอื่นๆ สูงสุดไม่เกิน 130,000 บาท
 • ค่าวางระบบน้ำหยด สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท (5,000 บาทต่อไร่ แต่ไม่เกิน 20 ไร่)

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

 • เกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกมันสำปะหลัง
 • ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร

เอกสารประกอบการสมัคร

 • สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สมุดทะเบียนเกษตรกร
 • สมุดคู่บัญชีเงินกู้/ สมุดบัญชีเงินฝาก (ถ้ามี)
 • หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน (ถ้ามี)

ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สินเชื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกมันสำปะหลังในระบบน้ำหยด – ธ.ก.ส.
สถาบันการเงิน ธ.ก.ส. (BAAC)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
- อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-2 คิดอัตราร้อยละ 4% ต่อปี
- ปีที่ 3-5 คิดอัตราดอกเบี้ย MRR
(ปัจจุบัน MRR = ร้อยละ 7% ต่อปี)
วงเงินกู้ สูงสุดรายละไม่เกิน 230,000 บาท
ระยะเวลาการกู้ สูงสุด 5 ปี นับจากวันกู้
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
รูปแบบการค้ำประกัน สินเชื่อเพื่อการเกษตรแบบใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน (ใช้เงินฝาก หรือหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน)
ค่าทวงหนี้ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
เอกสารทางด้านหลักประกัน - ใช้เงินฝาก
- หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน)


เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2


ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)