สินเชื่อส่วนบุคคลยูโอบี ไอ-แคช (UOB I-Cash)

 • วงเงินสูงสุดถึง 1,000,000 บาท
 • ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
 • อนุมัติภายใน 3 วัน
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
15,000 บาท/เดือน สินเชื่อบุคคล 12 - 60 เดือน อายุ 20-60 ปี


สิทธิประโยชน์

เตรียมความพร้อมสำหรับการใช้จ่ายวันนี้ คุณสามารถสานฝัน ของคุณให้เป็นจริงได้ง่ายขึ้นด้วยสินเชื่อส่วนบุคคลยูโอบี ไอ-แคช

 • อนุมัติวงเงินสูงสุด 1,000,000 บาท* สำรองไว้สำหรับทุกสถานการณ์
 • ผ่อนชำระเป็นรายเดือนเท่าๆ กันทุกเดือน
 • คำนวณอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
 • เลือกระยะเวลาชำระคืน 12 - 60 เดือน
 • อนุมัติภายใน 3 วัน
 • ยกเลิกวงเงินได้ ภายใน 7 วัน ไม่มีค่าใช้จ่าย

*เป็นไปตามเงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

พนักงานประจำ

 • บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
 • อายุ 20-60 ปี
 • รายได้ต่อเดือน : 15,000 บาทขึ้นไป
 • อายุงาน : 1 ปีขึ้นไปในบริษัทปัจจุบัน หรือ ธุรกิจประเภทเดียวกัน

เจ้าของกิจการ

 • บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
 • อายุ 20-60 ปี
 • รายได้ต่อเดือน : 20,000 บาทขึ้นไป
 • อายุงาน : 3 ปีขึ้นไปในกิจการเดียวกัน

เอกสารประกอบการพิจารณา
เจ้าหน้าที่บริษัท

 • สำเนาหน้าบัตรประชาชน หรือ บัตร ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
 • สลิปเงินเดือนๆล่าสุด (ตัวจริงหรือสำเนา) หรือ หนังสือรับรองรายได้(ตัวจริง)
 • สำเนาบัญชีธนาคาร (บัญชีเงินเดือน) ย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีใช้หนังสือรับรองรายได้)
 • สำเนาหน้าบัญชีสำหรับโอนเงิน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีใช้สำเนาบัตร ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ)

ธรุกิจส่วนตัว

 • สำเนาหน้าบัตรประชาชน
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท/ ทะเบียนการค้า (คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาบัญชีธนาคารส่วนตัวย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้นปัจจุบัน (คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาหน้าบัญชีสำหรับโอนเงิน

ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สินเชื่อส่วนบุคคลยูโอบี ไอ-แคช (UOB I-Cash)
สถาบันการเงิน ธนาคารยูโอบี (UOB)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยแบ่งตามฐานรายได้ของผู้กู้ กรณีเป็นพนักงานผู้มีรายได้ประจำ
- รายได้ 15,000-30,000 บาทต่อเดือน อัตราดอกเบี้ย 27.99% (MRR**+20.24%)
- รายได้ 30,000-50,000 บาทต่อเดือน อัตราดอกเบี้ย 24.99% (MRR**+17.24%)
- รายได้ 50,000-100,000 บาทต่อเดือน อัตราดอกเบี้ย 21.99% (MRR**+14.24%)
- รายได้มากกว่า 100,000 บาทต่อเดือน อัตราดอกเบี้ย 19.99% (MRR**+12.24%)

อัตราดอกเบี้ยแบ่งตามฐานรายได้ของผู้กู้ กรณีเป็นเจ้าของกิจการ
- รายได้ 20,000 - 50,000 บาทต่อเดือน อัตราดอกเบี้ย 27.99% (MRR+20.24%)
- รายได้มากกว่า 50,000 บาทต่อเดือน อัตราดอกเบี้ย 24.99% (MRR+17.24%)

หมายเหตุ :
*อัตราดอกเบี้ยนี้ สำหรับลูกค้าที่ไม่ผิดนัดชำระหนี้เท่านั้น หากลูกค้าผิดนัดชำระหนี้ ธนาคารฯ จะคิดอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย (ปัจจุบันไม่เกิน 28% ต่อปี )
**MRR ณ วันที่ 24 พ.ค. 2560 เท่ากับ 7.75%
วงเงินกู้ สูงสุด 1,000,000 บาท
ระยะเวลาการกู้ 12 - 60 เดือน
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน ไม่มี
รูปแบบการค้ำประกัน สินเชื่อบุคคลแบบไม่ต้องมีหลักทรัพย์และบุคคลค้ำประกัน
ค่าทวงหนี้ 100 บาท ต่อรอบบัญชี สำหรับการค้างชำระทุกงวด
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด ส่วนต่างระหว่างอัตราดอกเบี้ยที่ได้รับอนุมัติ กับอัตราดอกเบี้ยสูงสุด 28% คูณยอดคงค้าง ทั้งจำนวน คูณจำนวนวันตั้งแต่วันที่กู้ยืมเงิน จนถึงวันปิดบัญชีหารด้วย 365
เอกสารทางด้านหลักประกัน ไม่มี


เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2