ยูโอบี แคชทูโฮม (UOB Cash To Home)

no image
 • วงเงินสูงสุด 50 ล้านบาท
 • บริการรวดเร็วถึงบ้าน
 • ผ่อนชำระยาวนานถึง 30 ปี
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
30,000 บาท/เดือนขึ้นไป สินเชื่อเอนกประสงค์ สูงสุด 20-30 ปี อายุขั้นต่ำ 21 ปี


สิทธิประโยชน์

ยูโอบี แคชทูโฮม เปลี่ยนบ้านเป็นเงิน ไม่จำกัดวัตถุประสงค์การกู้ เพียงใช้บ้านปลอดภาระเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน คุณสามารถเพิ่มอำนาจทางการเงิน เสริมสภาพคล่องทางธุรกิจ เพื่อให้มีเงินสดสำรองไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน

 • วงเงินสูงสุด 50 ล้านบาท อนุมัติด่วนภายใน 3 วันทำการ
 • บริการรวดเร็วถึงบ้าน โดยผู้เชี่ยวชาญจากยูโอบีไม่จำกัดวัตถุประสงค์การกู้
 • ผ่อนชำระยาวนานถึง 30 ปี
 • อนุมัติวงเงิน 70% - 80% ของราคาประเมิน
 • อนุมัติวงเงินขั้นต่ำ 500,000 บาท และสูงสุดถึง 50,000,000 บาท ( 15-30 ล้านบาท สำหรับต่างจังหวัด)
 • เลือกประเภทของวงเงินได้ถึง 3 ทางเลือกของประเภทวงเงินเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการ
 • - ประเภทผ่อนชำระทุกเดือน (Fixed Term Loan) สามารถเลือกผ่อนชำระเป็นรายเดือนเท่ากันทุกเดือนได้นานสูงสุด 20-30 ปี
  - ประเภทวงเงินเบิกเกินบัญชี(Overdraft O/D) ใช้หมุนเวียน หรือเสริมสภาพคล่องทางการเงิน ด้วยการใช้จ่ายผ่านบัตร ATM ซึ่งสามารถเบิกถอนเงินสดได้ทันทีทั่วไทยจากตู้ ATM หรือเขียนเช็คผ่านบัญชีกระแสรายวัน เพื่อสั่งจ่ายชำระค่าสินค้า/บริการ หรือขึ้นเงินสดที่ธนาคารยูโอบี ทุกสาขา
  - ประเภทวงเงินแบบผสม(Combination) เพิ่มความยืนหยุ่นในการใช้เงินให้เหมาะสมกับความต้องการ โดยเลือกใช้แบบเงินกู้มีกำหนดระยะเวลา ผ่อนชำระ และยังสำรองวงเงินบางส่วนเป็นวงเงินเบิกเกินบัญชีเพื่อไว้ใช้จ่ายเสริมสภาพคล่อง หรือในกรณีที่จำเป็นได้อีกด้วย

หมายเหตุ :
* ทราบผลการพิจารณาเบื้องต้นภายใน 3 วันทำการ สำหรับลูกค้าที่มีรายได้เป็นเงินเดือนประจำเท่านั้น โดยนับจากวันที่ธนาคารได้รับใบสมัครสินเชื่อพร้อมเอกสารประกอบครบถ้วนสมบูรณ์ และธนาคารสามารถติดต่อลูกค้าและสถานที่ทำงานของลูกค้าเพื่อตรวจสอบความถูกต้องได้ การอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร และธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อเสนอข้างต้นโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
** เมื่อจดจำนองหลักประกันกับธนาคารเรียบร้อยแล้ว

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

 • บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย
 • เงินเดือนขั้นต่ำ 30,000 บาท
 • อายุการทำงานอย่างน้อย 2 ปี (หรือ 3 ปี สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ/ธุรกิจส่วนตัว)
 • อายุขั้นต่ำ 21 ปี รวมระยะเวลากู้ :
 • - ไม่เกิน 70 ปี สำหรับผู้กู้ที่มีรายได้เป็นเงินเดือนประจำทั่วไป และ หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ (Government Sector)
  - ไม่เกิน 75 ปี สำหรับเจ้าของกิจการ (Self-employed)

เอกสารประกอบการพิจารณา
เอกสารส่วนตัว

 • บัตรประชาชน
 • ทะเบียนบ้าน
 • ทะเบียนสมรส หรือ ใบสำคัญการหย่า (ถ้ามี)
 • ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
 • บัตรประชาชน และ ทะเบียนบ้านของคู่สมรส (ถ้ามี)

เอกสารด้านการเงิน

 • สลิปเงินเดือนล่าสุดและ หนังสือรับรองเงินเดือน (ต้นฉบับ)
 • บัญชีเงินฝากธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
 • กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว
 • - ทะเบียนการค้า
  - หนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
  - หนังสือบริคณห์สนธิ


ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อผลิตภัณฑ์ ยูโอบี แคชทูโฮม (UOB Cash To Home)
สถาบันการเงิน ธนาคารยูโอบี (UOB)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย แบบที่ 1 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3 เดือน
กรณีทำประกัน MRTA
- เดือนที่ 1-3 อัตราดอกเบี้ย 2.99% ต่อปี
- เดือนที่ 4-12 อัตราดอกเบี้ย MRR – 4.76% ต่อปี
- ปีที่ 2-3 อัตราดอกเบี้ย MRR – 1.00% ต่อปี
- หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ย MRR – 1.25% (แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 4.00%)
- อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี = 5.50% ต่อปี
- อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ตลอดอายุสัญญา** = 6.04% ต่อปี

แบบที่ 2 อัตราดอกเบี้ยลอยตัว
กรณีทำประกัน MRTA
- ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย MRR – 2.95% ต่อปี
- ปีที่ 2- 3 อัตราดอกเบี้ย MRR – 2.65% ต่อปี
- หลังจากนั้นอัตราดอกเบี้ย MRR – 1.25% (แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 4.00%)
- อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี = 5.00% ต่อปี
- อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ตลอดอายุสัญญา** = 5.89% ต่อปี
กรณีไม่สมัครประกัน MRTA
- ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย MRR – 2.85% ต่อปี
- ปีที่ 2- 3 อัตราดอกเบี้ย MRR – 2.55% ต่อปี
- หลังจากนั้นอัตราดอกเบี้ย MRR – 1.25% (แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 4.00%)
- อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี = 5.10% ต่อปี
- อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ตลอดอายุสัญญา** = 5.93% ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยสำหรับ สินเชื่อประเภทวงเงินเบิกเกินบัญชี (Overdraft O/D) เท่ากับ MOR
อัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 1 ก.ค. 61 MRR เท่ากับ 7.75% ต่อปี และ MOR เท่ากับ 7.70% ต่อปี

หมายเหตุ : อัตราดอกเบี้ยแบบทำ MRTA ลูกค้าต้องทำประกันคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA) โดยมีรายละเอียดดังนี้
- ทุนประกันเต็มวงเงินกู้รวมของ Home Loan และมีระยะเวลาเอาประกันขั้นต่ำ 10 ปี หรือ
- ทุนประกันขั้นต่ำ 80% ของวงเงินกู้ Home Loan และมีระยะเวลาเอาประกันเต็มตามระยะเวลากู้
** อัตราดอกเบี้ยสำหรับสินเชื่อที่อยู่อาศัยวงเงิน 1 ล้านบาท อายุสัญญา 15 ปี MRR=7.75% อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงข้างต้นเป็นเพียง ตัวอย่างที่คำนวณตามเงื่อนไขที่ใช้ในโฆษณาฉบับนี้ เท่านั้น ซึ่งอาจมีความแตกต่างกันตามเงื่อนไขการกู้ยืมของลูกค้าแต่ละราย
วงเงินกู้ วงเงินขั้นต่ำ 500,000 บาท และสูงสุดถึง 50,000,000 บาท ( 15-30 ล้านบาท สำหรับต่างจังหวัด)
ระยะเวลาการกู้ สูงสุด 20-30 ปี
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน 3,000 บาท
รูปแบบการค้ำประกัน สินเชื่ออเนกประสงค์แบบใช้บ้านปลอดภาระเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน
ค่าทวงหนี้ ไม่มี
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด ไม่มีค่าเบี้ยปรับ
เอกสารทางด้านหลักประกัน - โฉนดที่ดินทุกหน้า
- หนังสือสัญญาซื้อขายที่ดิน (ทด.13)
- ใบอนุญาตสิ่งปลูกสร้างและ คำขอเลข ที่บ้าน (กรณียื่นขอปลูกสร้างเอง)
- กรณีไถ่ถอนจากสถาบันการเงินอื่น
1. หลักฐานการผ่อนชำระต่อเนื่อง 12 เดือน
2. สัญญากู้เงิน และสัญญาจำนอง


เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2


ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)