สินเชื่อสวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย (สำหรับข้าราชการทหาร) – ธนาคารทหารไทย (TMB)

no image
  เป้าหมายที่สำคัญของครอบครัวคือ...การมีบ้านผ่อนน้อยกว่า สุขมากกว่า
 • ลดค่าใช้จ่าย ผ่อนสบายกว่าเดิม
 • ฟรี ค่าจดทะเบียนจำนอง 1% ค่าประกันอัคคีภัย ค่าประเมินหลักทรัพย์
 • กู้ร่วมได้ 3 คน (รวมผู้กู้หลัก)
 • นำสิทธิ์ค่าเช่า / ค่าเช่าซื้อฯ มารวมเป็นรายได้ในการพิจารณาสินเชื่อ
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
15,000 บาท/เดือนขึ้นไป สินเชื่อเอนกประสงค์ สูงสุด 35 ปี อายุ 20 - 55 ปี


สิทธิประโยชน์

เป็นสินเชื่อบุคคลแบบมีหลักประกัน ที่ต้องจดทะเบียนจำนองหลักทรัพย์เป็นประกันหนี้กับธนาคาร ให้บริการเฉพาะข้าราชการทหาร หรือลูกจ้างประจำโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
(1) เพื่อซื้อบ้านพร้อมที่ดิน ห้องชุดคอนโดมิเนียม เพื่อเป็นที่่อยู่อาศัยของตนเอง บิดา มารดา หรือบุตร
(2) เพื่อรีไฟแนนซ์จากธนาคารและเฉพาะสถาบันการเงินที่ธนาคารให้ความเห็นชอบ (วงเงินสินเชื่อไม่เกินภาระหนี้ต้นเงินเดิม)

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

 • ลดค่าใช้จ่าย ผ่อนสบายกว่าเดิม ปีแรกผ่อนน้อย ปีต่อไปผ่อนเพิ่มตามรายได้ที่เพิ่ม (แบบขั้นบันได)
 • ฟรี ค่าจดทะเบียนจำนอง 1% ค่าประกันอัคคีภัย ค่าประเมินหลักทรัพย์
 • กู้ร่วมได้ 3 คน (รวมผู้กู้หลัก)
 • นำสิทธิ์ค่าเช่า / ค่าเช่าซื้อฯ มารวมเป็นรายได้ในการพิจารณาสินเชื่อ

เงื่อนไข

 • MRR เป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัว อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศของธนาคารฯ ณ วันที่ 22 พ.ค. 60 MRR = 7.275%
 • MRTA (Mortgage Reducing Term Assurance) เป็นการประกันวงเงินสินเชื่อกับธนาคารฯ ในกรณีที่ลูกค้าผู้เอาประกันสูญเสียชีวิต หรือทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร บริษัทประกันชีวิตจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน เพื่อปลดหรือลดภาระหนี้ที่ค้างชำระ โดยจะจ่ายให้ธนาคารฯ ในฐานะผู้รับประโยชน์ และหากมีเงินสินไหมทดแทนส่วนที่เหลือ จะมอบให้แก่ผู้รับผลประโยชน์อื่นตามที่ผู้เอาประกันระบุไว้
 • การชำระค่าเบี้ยประกันวงเงินกู้ (MRTA) ชำระเพียงครั้งเดียว โดยสามารถขอวงเงินสินเชื่อเพื่อชำระค่าเบี้ยประกันภัยได้
 • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาสินเชื่อโดยอยู่ในดุลพินิจของธนาคารฯ
 • เงื่อนไขผลิตภัณฑ์ หลักเกณฑ์ และอัตราดอกเบี้ย ให้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด หรือตามที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

 • ผู้กู้หลักต้องได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการทหาร หรือลูกจ้างประจำในสังกัดกระทรวงกลาโหม
 • ผู้กู้หลักและผู้กู้ร่วม ต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป และอายุผู้กู้สูงสุดไม่เกิน 55 ปี (ณ วันที่สมัครสินเชื่อ)
 • ผู้กู้ร่วมต้องมีความสัมพันธ์กับผู้กู้หลักในฐานะคู่สมรส (ทั้งที่จดทะเบียนและไม่จดทะเบียนสมรส) บิดา -มารดา บุตร หรือ พี่น้อง
 • ผู้กู้ต้องมีรายได้ต่อเดือน ตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป โดยรายได้ต่อเดือนของผู้กู้ร่วม (ถ้ามี) รวมกับผู้กู้หลัก ต้องไม่น้อยกว่า 20,000 บาท

ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สินเชื่อสวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย (สำหรับข้าราชการทหาร) – ธนาคารทหารไทย (TMB)
สถาบันการเงิน ธนาคารทหารไทย (TMB)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย กรณีซื้อประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA)
- ปีที่ 1 - ปีที่ 3 = MRR-3.775% ต่อปี
- ปีที่ 4 เป็นต้นไป = MRR-2.275%
- อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี = 3.50%
- อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 5 ปี = 4.10%
- อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา = 4.50%

กรณีไม่ซื้อประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (Non-MRTA)
- ปีที่ 1 - ปีที่ 3 = MRR-3.285% ต่อปี
- ปีที่ 4 เป็นต้นไป = MRR-2.025%
- อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี = 3.99%
- อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 5 ปี = 4.49%
- อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา = 4.83%
วงเงินกู้ สูงสุด 95-100% ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขธนาคาร
ระยะเวลาการกู้ สูงสุด 35 ปี
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน ไม่มีค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน
รูปแบบการค้ำประกัน สินเชื่อที่อยู่อาศัยแบบใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน
ค่าทวงหนี้ ไม่คิดค่าบริการ
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด ไม่คิดค่าบริการ
เอกสารทางด้านหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ


เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2


ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)