สินเชื่อเงินกู้แบบไม่มีหลักประกัน (สำหรับผู้ประกอบการที่มีสินเชื่อเชิงพาณิชย์ปัจจุบันของธนาคารอยู่แล้ว) – ธนาคารทหารไทย (TMB)

no image
 • ปลดข้อจำกัดด้านหลักประกัน
 • วงเงินสูงสุดถึง 3 ล้านบาท และไม่เกินวงเงินหมุนเวียนที่มีกับ TMB
 • อัตราดอกเบี้ยถูกกว่าสินเชื่อบุคคล
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
ไม่ระบุ สินเชื่อธุรกิจ 5 ปี โดยอายุผู้กู้รวมระยะเวลาผ่อนชำระเงินกู้แล้วต้องไม่เกิน 70 ปี อายุ 20 - 65 ปี


สิทธิประโยชน์

ต้องการเงินทุนเพิ่ม แต่ติดข้อจำกัดด้านหลักประกัน “สินเชื่อเงินกู้แบบไม่มีหลักประกัน” (สำหรับผู้ประกอบการที่มีสินเชื่อเชิงพาณิชย์ปัจจุบันของธนาคารอยู่แล้ว) ประโยชน์ของสินเชื่อประเภทนี้

 • ปลดข้อจำกัดด้านหลักประกัน โดยลูกค้าไม่ต้องนำหลักทรัพย์มาค้ำประกัน
 • วงเงินสูงสุดถึง 3 ล้านบาท และไม่เกินวงเงินหมุนเวียนที่มีกับ TMB
 • อัตราดอกเบี้ยถูกกว่าสินเชื่อบุคคล:
 • - กรณีผ่อนชำระไม่เกิน 3 ปี คิดอัตราดอกเบี้ย MRR+6.00% ต่อปี
  - กรณีผ่อนชำระไม่เกิน 5 ปี คิดอัตราดอกเบี้ย MRR+8.00% ต่อปี

 • ระยะเวลาผ่อนชำระนานถึง 5 ปี โดยอายุผู้กู้รวมระยะเวลาผ่อนชำระเงินกู้แล้วต้องไม่เกิน 70 ปี

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

 • ผู้ประกอบการสัญชาติไทย จดทะเบียนและดำเนินธุรกิจอยู่ในประเทศไทย
 • เฉพาะลูกค้าสินเชื่อเชิงพาณิชย์ปัจจุบันของธนาคาร
 • อายุตั้งแต่ 20 – 65 ปี
 • เปิดกิจการตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
 • ยอดขายรวมกลุ่มธุรกิจไม่เกิน 100 ล้านบาทต่อปี
 • มีประวัติการชำระหนี้ที่ดี ไม่มีประวัติคดีความทางการเงินหรือล้มละลาย

เอกสารประกอบการสมัคร
กรณีบุคคลธรรมดา

 • สำเนาทะเบียนพาณิชย์
 • สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้กู้ คู่สมรสผู้กู้
 • สำเนาเอกสารแสดงรายได้เช่น Bank Statement / ภ.พ.30 ย้อนหลังอย่าง น้อย 6 เดือน
 • สำเนาเอกสารสิทธิหลักประกันเช่น โฉนดที่ดิน / นส.3ก. เป็นต้น (ไม่ต้องใช้ในกรณีของผู้สมัครสินเชื่อเงินกู้แบบไม่มีหลักประกัน)
 • สำเนาสัญญาซื้อขาย / ใบเสนอราคาของทรัพย์สินที่จะซื้อในครั้งนี้ (สำหรับผู้สมัครสินเชื่อเงินกู้เพื่อซื้ออาคารพาณิชย์ หรือ โฮมออฟฟิศ / สินเชื่อเงินกู้เพื่อซื้อสถานประกอบการ / สินเชื่อเงินกู้เพื่อซื้อเครื่องจักร)
 • รายละเอียดการลงทุนก่อสร้าง (สำหรับผู้สมัครสินเชื่อเงินกู้เพื่อก่อสร้างสถานประกอบการ)
 • สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจ (ถ้ามี)

กรณีนิติบุคคล

 • หนังสือรับรองบริษัทซึ่งออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิและสำเนารายการจดทะเบียนจัดตั้ง
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามและผู้ถือหุ้นมากกว่า 50%
 • งบการเงินปีล่าสุดที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาต
 • สำเนาเอกสารแสดงรายได้เช่น Bank Statement / ภ.พ.30 ย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน
 • สำเนาเอกสารสิทธิหลักประกันเช่น โฉนดที่ดิน / นส.3ก. เป็นต้น (ไม่ต้องใช้ในกรณีของผู้สมัครสินเชื่อเงินกู้แบบไม่มีหลักประกัน)
 • สำเนาสัญญาซื้อขาย / ใบเสนอราคาของทรัพย์สินที่จะซื้อในครั้งนี้ (สำหรับผู้สมัครสินเชื่อเงินกู้เพื่อซื้ออาคารพาณิชย์ หรือ โฮมออฟฟิศ / สินเชื่อเงินกู้เพื่อซื้อสถานประกอบการ / สินเชื่อเงินกู้เพื่อซื้อเครื่องจักร)
 • รายละเอียดการลงทุนก่อสร้าง (สำหรับผู้สมัครสินเชื่อเงินกู้เพื่อก่อสร้างสถานประกอบการ)
 • สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจ (ถ้ามี)

ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สินเชื่อเงินกู้แบบไม่มีหลักประกัน (สำหรับผู้ประกอบการที่มีสินเชื่อเชิงพาณิชย์ปัจจุบันของธนาคารอยู่แล้ว) – ธนาคารทหารไทย (TMB)
สถาบันการเงิน ธนาคารทหารไทย (TMB)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย - กรณีผ่อนชำระไม่เกิน 3 ปี คิดอัตราดอกเบี้ย MRR+6.00% ต่อปี
- กรณีผ่อนชำระไม่เกิน 5 ปี คิดอัตราดอกเบี้ย MRR+8.00% ต่อปี
วงเงินกู้ สูงสุดถึง 3 ล้านบาท และไม่เกินวงเงินหมุนเวียนที่มีกับ TMB
ระยะเวลาการกู้ 5 ปี โดยอายุผู้กู้รวมระยะเวลาผ่อนชำระเงินกู้แล้วต้องไม่เกิน 70 ปี
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
รูปแบบการค้ำประกัน ปลดข้อจำกัดด้านหลักประกัน โดยลูกค้าไม่ต้องนำหลักทรัพย์มาค้ำประกัน
ค่าทวงหนี้ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
เอกสารทางด้านหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ


เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2


ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)