สินเชื่อเพื่อผู้ขายสินค้า – ธนาคารทหารไทย (TMB)

no image
 • เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจ
 • ลดต้นทุนทางการเงิน จากอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมพิเศษ
 • ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
ไม่ระบุ สินเชื่อธุรกิจ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ ไม่ระบุ


สิทธิประโยชน์

ผลิตภัณฑ์
โปรแกรมสินเชื่อเพื่อธุรกิจ สำหรับผู้ขายสินค้าและ/หรือบริการให้กับคู่ค้ารายใหญ่ (Sponsor)
ลักษณะวงเงิน
วงเงินสินเชื่อหมุนเวียน โดยเป็นลักษณะการให้สินเชื่อหลังการส่งมอบสินค้าให้กับคู่ค้ารายใหญ่ (Post Shipment Financing) ซึ่งวงเงินดังกล่าวจะสามารถใช้ได้ก็ต่อเมื่อคู่ค้ารายใหญ่ ได้ยืนยันการรับสินค้าและส่งข้อมูลใบแจ้งหนี้ (Invoice) ให้กับธนาคารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ขั้นตอนการใช้วงเงิน

 • คู่ค้ารายใหญ่ส่งใบสั่งซื้อสินค้าและ/หรือบริการ (P/O) ไปยังผู้ขาย
 • ผู้ขายส่งสินค้าพร้อมใบแจ้งหนี้ (Invoice) ไปยังคู่ค้ารายใหญ่
 • คู่ค้ารายใหญ่ตรวจสอบสินค้า และยืนยันการรับสินค้าพร้อม Upload ข้อมูลใบแจ้งหนี้ (Invoice) ให้กับธนาคาร
 • เบิกจ่ายวงเงินสินเชื่อที่ได้รับแจ้งจากธนาคารตามปกติ
 • เมื่อครบกำหนดคู่ค้ารายใหญ่จะโอนเงินหรือทำเช็คสั่งจ่ายเข้าบัญชีเงินฝากของธนาคาร
 • ธนาคารทำการตัดชำระหนี้ และโอนเงินส่วนที่เหลือเข้าบัญชีลูกค้า

ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ

 • เสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจจากการได้รับเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้น โดยไม่ต้องรอครบกำหนดเทอมการค้า
 • ลดต้นทุนทางการเงิน จากอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมพิเศษ
 • ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

 • นิติบุคคลหรือบุคคลที่จดทะเบียนประกอบธุรกิจ และมีกิจการอยู่ในประเทศไทย
 • มีประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจอย่างน้อย 2 ปี มีธุรกรรมการค้ากับคู่ค้ารายใหญ่อย่างน้อย 1 ปี และถูกแนะนำให้เข้าร่วมโปรแกรม
 • ไม่เป็นธุรกิจในเครือกับคู่ค้ารายใหญ่
 • ไม่มีประวัติการชำระเงินล่าช้ากับคู่ค้ารายใหญ่เกิน 30 วัน โดยตรวจสอบการชำระเงินย้อนหลัง 1 ปี
 • ผ่านการตรวจสอบเครดิตบูโร และปัจจุบันไม่อยู่ระหว่างทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงินใด และไม่เป็นหนี้ NPL
 • ปัจจุบันไม่อยู่ระหว่างถูกฟ้องร้องเกี่ยวกับการเงินหรือเป็นบุคคลล้มละลาย หรือมีคำสั่งศาลฟื้นฟูกิจการ

เอกสารประกอบการสมัคร
กรณีบุคคลธรรมดา

 • สำเนาบัตรประชาชน (ผู้กู้และผู้ค้ำประกัน)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้กู้และผู้ค้ำประกัน)
 • สำเนารายการเดินบัญชี (Statement) จากสถาบันการเงินย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด
 • สำเนาเอกสารสิทธิหลักประกัน
 • สำเนาใบแสดงภาษีเงินได้บุคคล
 • สำเนาใบทะเบียนการค้า
 • สำเนาทะเบียนสมรส / ทะเบียนหย่า (ถ้ามี) ของ (ผู้กู้และผู้ค้ำประกัน)
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล (ถ้ามี) ของ (ผู้กู้และผู้ค้ำประกัน)
 • สำเนาสัญญาซื้อขาย หรือสัญญามัดจำค่าสินค้า ทรัพย์สิน (ถ้ามี)
 • หนังสือยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลเครดิต

กรณีนิติบุคคล

 • สำเนาบัตรประชาชน (ผู้มีอำนาจลงนาม/ผู้ถือหุ้นเกิน 30%)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้มีอำนาจลงนาม/ผู้ถือหุ้นเกิน 30%)
 • สำเนารายการเดินบัญชี (Statement) จากสถาบันการเงินย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด
 • สำเนาเอกสารสิทธิหลักประกัน
 • สำเนาทะเบียนสมรส / ทะเบียนหย่า (ถ้ามี) ของ (ผู้มีอำนาจลงนาม/ผู้ถือหุ้นเกิน 30%)
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล (ถ้ามี) ของ (ผู้มีอำนาจลงนาม/ผู้ถือหุ้นเกิน 30%)
 • สำเนาสัญญาซื้อขาย หรือสัญญามัดจำค่าสินค้า ทรัพย์สิน (ถ้ามี) ของ (ผู้มีอำนาจลงนาม/ผู้ถือหุ้นเกิน 30%)
 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วน / บริษัทไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันที่ยื่นเอกสาร
 • หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท
 • บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันที่ยื่นเอกสาร
 • รายงานการประชุมของนิติบุคคลที่มีมติให้ขอสินเชื่อ และเปิดบัญชีกับธนาคารไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันที่ยื่นเอกสาร
 • รายการจดทะเบียนจัดตั้ง (บอจ.3)
 • สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
 • ภ.พ.30 ย้อนหลัง 3 เดือน
 • งบการเงินย้อนหลัง 1 ปี
 • หนังสือยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลเครดิต

ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สินเชื่อเพื่อผู้ขายสินค้า – ธนาคารทหารไทย (TMB)
สถาบันการเงิน ธนาคารทหารไทย (TMB)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย - อัตราดอกเบี้ยพิเศษ
- อัตราค่าธรรมเนียมรายปีคิด 1% ต่อปี ของวงเงินที่อนุมัติ
วงเงินกู้ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ระยะเวลาการกู้ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
รูปแบบการค้ำประกัน สินเชื่อธุรกิจ แบบไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
ค่าทวงหนี้ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
เอกสารทางด้านหลักประกัน ไม่ต้องใช้เอกสารทางด้านหลักประกัน


เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2


ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)