TMB SME บัญชีเดียว – ธนาคารทหารไทย (TMB)

no image
 • ทราบผลอนุมัติเร็ว
 • ดอกเบี้ยต่ำสุด 5% 2 ปีแรก
 • ไม่จำกัดหลักประกัน
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
ไม่ระบุ สินเชื่อธุรกิจ SME โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ อายุ 20 - 65 ปี


สิทธิประโยชน์

รายละเอียดผลิตภัณฑ์และบริการ

 • พิเศษเพิ่มเติมจากสินเชื่อ TMB SME Smart Biz สำหรับ ลูกค้านิติบุคคล ที่ใช้ ภ.พ.30 ในการแจ้งรายได้เพื่อขอสินเชื่อเท่านั้น มอบ ดอกเบี้ยพิเศษต่ำสุด 5% 2 ปีแรก สำหรับสินเชื่อระยะยาว (Term loan) เฉพาะวงเงินตั้งใหม่เท่านั้น โดยคำนวณรายได้จาก ภ.พ.30 เท่านั้น
 • อัตราดอกเบี้ยปีถัดไปเป็นไปตามปกติ ค่าธรรมเนียม หลักประกัน วงเงินสูงสุด ระยะเวลาการผ่อนชำระ คุณสมบัติและเงื่อนไขอื่นๆ คงไว้ตามหลักเกณฑ์ของสินเชื่อ TMB SME Smart Biz

ระยะเวลาแคมเปญ: 1 มิถุนายน - 31 ธันวาคม 2561

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

 • ลูกค้านิติบุคคล ที่ใช้ ภ.พ.30 ในการแจ้งรายได้เพื่อขอสินเชื่อ
 • ผู้ประกอบการสัญชาติไทย จดทะเบียนและดำเนินธุรกิจอยู่ในประเทศไทย
 • อายุ ตั้งแต่ 20 – 65 ปี
 • ปิดกิจการตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
 • ยอดขายรวมกลุ่มธุรกิจไม่เกิน 100 ล้านบาทต่อปี
 • มีประวัติการชำระหนี้ที่ดี ไม่มีประวัติคดีความทางการเงินหรือล้มละลาย
 • ลูกค้าสามารถเข้าร่วมโครงการ SME บัญชีเดียว พร้อมกับโครงการสินเชื่อเพื่อซื้อเครื่องจักร อัตราดอกเบี้ยพิเศษ หากมีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์
 • ลูกค้าไม่สามารถเข้าร่วมโครงการ SME บัญชีเดียว พร้อมกันกับแคมเปญสินเชื่อเพื่อรีไฟแนนซ์ อัตราดอกเบี้ยพิเศษปีแรก พร้อมกันได้ (ต้องเลือกโครงการใดโครงการหนึ่งเท่านั้น)

เอกสารประกอบการสมัคร (นิติบุคคลเท่านั้น)

 • หนังสือรับรองบริษัทซึ่งออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิและสำเนารายการจดทะเบียนจัดตั้ง
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามและผู้ถือหุ้นมากกว่า 50%
 • งบการเงินปีล่าสุดที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาต
 • สำเนาเอกสารแสดงรายได้ ภ.พ.30 ย้อนหลัง 6 เดือน
 • Bank Statement ย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาเอกสารสิทธิหลักประกันเช่น โฉนดที่ดิน / นส.3ก. เป็นต้น (ไม่ต้องใช้ในกรณีของผู้สมัครสินเชื่อเงินกู้แบบไม่มีหลักประกัน)
 • สำเนาสัญญาซื้อขาย / ใบเสนอราคาของทรัพย์สินที่จะซื้อในครั้งนี้ (สำหรับผู้สมัครสินเชื่อเงินกู้เพื่อซื้ออาคารพาณิชย์หรือโฮมออฟฟิศ / สินเชื่อเงินกู้เพื่อซื้อสถานประกอบการ / สินเชื่อเงินกู้เพื่อซื้อเครื่องจักร)
 • รายละเอียดการลงทุนก่อสร้าง (สำหรับผู้สมัครสินเชื่อเงินกู้เพื่อก่อสร้างสถานประกอบการ)
 • สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจ (ถ้ามี)

ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อผลิตภัณฑ์ TMB SME บัญชีเดียว – ธนาคารทหารไทย (TMB)
สถาบันการเงิน ธนาคารทหารไทย (TMB)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย - ดอกเบี้ย ต่ำสุด 5% 2 ปีแรกสำหรับสินเชื่อระยะยาว (Term loan)
- อัตราดอกเบี้ยปีถัดไปเป็นไปตามปกติ
เฉพาะวงเงินตั้งใหม่เท่านั้น โดยคำนวณรายได้จาก ภ.พ.30 เท่านั้น
วงเงินกู้ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ระยะเวลาการกู้ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
รูปแบบการค้ำประกัน หลักประกันหลากหลายรูปแบบ ไม่จำกัดหลักประกัน
ค่าทวงหนี้ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
เอกสารทางด้านหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ


เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2


ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)