สินเชื่อ ทีเอ็มบี เอสเอ็มอี สมาร์ท บิส – ธนาคารทหารไทย (TMB)

no image
  สินเชื่อที่มาพร้อมข้อเสนอเพื่อ SME โดยเฉพาะ
 • ให้วงเงินครบทุกความต้องการของ SME
 • หลักประกันหลากหลายรูปแบบ ไม่จำกัดแค่หลักประกันเดิมๆ
 • เพียงใช้วงเงินและเดินบัญชีสม่ำเสมอ ก็มีโอกาสรับเงินทุนเพิ่มได้อีกโดยไม่ต้องขอ
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
ไม่ระบุ สินเชื่อธุรกิจ SME โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ อายุตั้งแต่ 20 – 65 ปี


สิทธิประโยชน์

สินเชื่อ TMB SME Smart Biz อัตราดอกเบี้ยพิเศษปีแรกสำหรับลูกค้ารีไฟแนนซ์ (Refinance First year Special Campaign)
รายละเอียดผลิตภัณฑ์และบริการ

 • พิเศษเพิ่มเติมจากสินเชื่อ TMB SME Smart Biz สำหรับลูกค้ารีไฟแนนซ์ SME ทั้งลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่ มอบดอกเบี้ยพิเศษ MRR - 2.275% ปีแรกที่ สำหรับสินเชื่อระยะยาว (Term loan) ทั้งวงเงินรีไฟแนนซ์ และ วงเงินส่วนเพิ่มทั้งหมด
 • อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อระยะยาวปีถัดไป และ อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเงินกู้เบิกเกินบัญชี (O/D) เป็นไปตามปกติ ค่าธรรมเนียม หลักประกัน วงเงินสูงสุด ระยะเวลาการผ่อนชำระ คุณสมบัติและเงื่อนไขอื่นๆ คงไว้ตามหลักเกณฑ์ของ TMB SME Smart Biz
 • ระยะเวลาแคมเปญ : 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2561

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

 • ลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่ ที่รีไฟแนนซ์สินเชื่อมายัง TMB SME
 • ผู้ประกอบการสัญชาติไทย จดทะเบียนและดำเนินธุรกิจอยู่ในประเทศไทย
 • อายุตั้งแต่ 20 – 65 ปี
 • เปิดกิจการตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
 • ยอดขายรวมกลุ่มธุรกิจไม่เกิน 100 ล้านบาทต่อปี
 • มีประวัติการชำระหนี้ที่ดี ไม่มีประวัติคดีความทางการเงินหรือล้มละลาย

เอกสารประกอบการสมัคร
กรณีบุคคลธรรมดา

 • สำเนาทะเบียนพาณิชย์
 • สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้กู้ คู่สมรสผู้กู้
 • สำเนาเอกสารแสดงรายได้เช่น Bank Statement / ภ.พ.30 ย้อนหลังอย่าง น้อย 6 เดือน
 • สำเนาเอกสารสิทธิหลักประกันเช่น โฉนดที่ดิน / นส.3ก. เป็นต้น (ไม่ต้องใช้ในกรณีของผู้สมัครสินเชื่อเงินกู้แบบไม่มีหลักประกัน)
 • สำเนาสัญญาซื้อขาย / ใบเสนอราคาของทรัพย์สินที่จะซื้อในครั้งนี้ (สำหรับผู้สมัครสินเชื่อเงินกู้เพื่อซื้ออาคารพาณิชย์ หรือ โฮมออฟฟิศ / สินเชื่อเงินกู้เพื่อซื้อสถานประกอบการ / สินเชื่อเงินกู้เพื่อซื้อเครื่องจักร)
 • รายละเอียดการลงทุนก่อสร้าง (สำหรับผู้สมัครสินเชื่อเงินกู้เพื่อก่อสร้างสถานประกอบการ)
 • สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจ (ถ้ามี)

กรณีนิติบุคคล

 • หนังสือรับรองบริษัทซึ่งออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิและสำเนารายการจดทะเบียนจัดตั้ง
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามและผู้ถือหุ้นมากกว่า 50%
 • งบการเงินปีล่าสุดที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาต
 • สำเนาเอกสารแสดงรายได้เช่น Bank Statement / ภ.พ.30 ย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน
 • สำเนาเอกสารสิทธิหลักประกันเช่น โฉนดที่ดิน / นส.3ก. เป็นต้น (ไม่ต้องใช้ในกรณีของผู้สมัครสินเชื่อเงินกู้แบบไม่มีหลักประกัน)
 • สำเนาสัญญาซื้อขาย / ใบเสนอราคาของทรัพย์สินที่จะซื้อในครั้งนี้ (สำหรับผู้สมัครสินเชื่อเงินกู้เพื่อซื้ออาคารพาณิชย์ หรือ โฮมออฟฟิศ / สินเชื่อเงินกู้เพื่อซื้อสถานประกอบการ / สินเชื่อเงินกู้เพื่อซื้อเครื่องจักร)
 • รายละเอียดการลงทุนก่อสร้าง (สำหรับผู้สมัครสินเชื่อเงินกู้เพื่อก่อสร้างสถานประกอบการ)
 • สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจ (ถ้ามี)

ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สินเชื่อ ทีเอ็มบี เอสเอ็มอี สมาร์ท บิส – ธนาคารทหารไทย (TMB)
สถาบันการเงิน ธนาคารทหารไทย (TMB)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย - ดอกเบี้ยพิเศษ MRR - 2.275% ปีแรกที่ สำหรับสินเชื่อระยะยาว (Term loan) ทั้งวงเงินรีไฟแนนซ์ และ วงเงินส่วนเพิ่มทั้งหมด
- อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อระยะยาวปีถัดไป และ อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเงินกู้เบิกเกินบัญชี (O/D) เป็นไปตามปกติ
วงเงินกู้ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ระยะเวลาการกู้ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
รูปแบบการค้ำประกัน สินเชื่อเพื่อ SME ที่มีหลักประกันหลากหลายรูปแบบ ไม่จำกัดแค่หลักประกันเดิมๆ
ค่าทวงหนี้ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
เอกสารทางด้านหลักประกัน - สำเนาเอกสารสิทธิหลักประกันเช่น โฉนดที่ดิน / นส.3ก. เป็นต้น (ไม่ต้องใช้ในกรณีของผู้สมัครสินเชื่อเงินกู้แบบไม่มีหลักประกัน)
- สำเนาสัญญาซื้อขาย / ใบเสนอราคาของทรัพย์สินที่จะซื้อในครั้งนี้
- สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจ (ถ้ามี)


เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2


ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)