สินเชื่อสวัสดิการอเนกประสงค์ แบบไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน (สำหรับข้าราชการทหาร) – ธนาคารทหารไทย (TMB)

no image
  ให้เป้าหมายสำคัญในชีวิตเป็นจริงได้ง่ายกว่า
 • ไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน
 • อัตราดอกเบี้ยต่ำ
 • วงเงินอนุมัติสูงสุดถึง 1,500,000 บาท
 • ผ่อนชำระสบายๆ แบบลดต้นลดดอก นานสูงสุดถึง 12 ปี
 • ไม่กำหนดรายได้ขั้นต่ำ (สำหรับกลุ่มข้าราชการทหาร)
 • รับฟรีความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท ระยะเวลา 1 ปีแรก (สำหรับกลุ่มข้าราชการทหาร)
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
ไม่กำหนดรายได้ขั้นต่ำ (สำหรับกลุ่มข้าราชการทหาร) สินเชื่อเอนกประสงค์ สูงสุด 12 ปี อายุ 20 - 59 ปี ทั้งนี้ระยะเวลาผ่อนชำระกับอายุผู้กู้เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 60 ปี


สิทธิประโยชน์

สินเชื่อสวัสดิการอเนกประสงค์ ทีเอ็มบี แบบไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคล เลือกใช้จ่ายในวงเงินสูงกับอัตราดอกเบี้ยพิเศษที่ให้คุณผ่อนสบายแบบลดต้นลดดอกแก่ บุคลากรขององค์กร หรือหน่วยงานที่มีการลงนามบันทึกการให้บริการสินเชื่อสวัสดิการเท่านั้น

 • ไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน
 • อัตราดอกเบี้ยต่ำ
 • วงเงินอนุมัติสูงสุดถึง 1,500,000 บาท
 • ผ่อนชำระสบายๆ แบบลดต้นลดดอก ผ่อนชำระแบบลดต้นลดดอก นานสูงสุดถึง 12 ปี
 • ไม่กำหนดรายได้ขั้นต่ำ (สำหรับกลุ่มข้าราชการทหาร)
 • รับฟรีความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท ระยะเวลา 1 ปีแรก (สำหรับกลุ่มข้าราชการทหาร) คุ้มครองทันทีที่ธนาคารโอนเงินสินเชื่อเข้าบัญชีออมทรัพย์ของผู้กู้

สิทธิพิเศษ ! รับฟรีความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่ม (อบ.2) วงเงินคุ้มครอง 1 ล้านบาท ระยะเวลา 1 ปีแรกสำหรับกลุ่มข้าราชการทหาร เท่านั้น

 • คุ้มครองภาระสินเชื่อสวัสดิการฯ ให้แก่ผู้กู้ กรณีเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดจากอุบัติเหตุ โดยช่วยปลดภาระหนี้สินให้ครอบครัวผู้กู้ เมื่อผู้กู้เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงสาเหตุเกิดจากอุบัติเหตุ
 • วงเงินคุ้มครองสูงสุด 1,000,000 บาทต่อคน ต่อปีกรมธรรม์โดยคุ้มครองทันที ที่ธนาคารโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของผู้กู้
 • ผู้กู้ได้รับความคุ้มครอง 1 ปีแรกของระยะเวลาผ่อนชำระเงินกู้ โดยธนาคารเป็นผู้จ่ายค่าเบี้ยประกันภัยแทนผู้กู้
 • ผู้กู้ไม่ต้องกรอกใบคำขอเอาประกันภัย หรือส่งมอบเอกสารใด ๆ ให้แก่บริษัทประกัน

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

 • ผู้สมัครเป็นข้าราชการทหาร หรือ ข้าราชการ ของหน่วยงานที่ได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ ใช้บริการสินเชื่อสวัสดิการกับธนาคาร(MOU)
 • ผู้สมัครมีอายุระหว่าง 20 - 59 ปี ทั้งนี้ระยะเวลาผ่อนชำระกับอายุผู้กู้เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 60 ปี
 • ผู้สมัครขอสินเชื่อต้องทำหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินเดือนเพื่อชำระหนี้
 • อัตราดอกเบี้ย วงเงินอนุมัติและหลักเกณฑ์เงื่อนไขอื่นเป็นไปตามบันทึกข้อตกลงระหว่างหน่วยงานต้นสังกัดกับธนาคารฯ
 • ธนาคารฯขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาสินเชื่อโดยอยู่ในดุลพินิจของธนาคารฯ

ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สินเชื่อสวัสดิการอเนกประสงค์ แบบไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน (สำหรับข้าราชการทหาร) – ธนาคารทหารไทย (TMB)
สถาบันการเงิน ธนาคารทหารไทย (TMB)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยปกติ : ปี ที่ 1-12 = MRR - 0.325% ต่อปี
หมายเหตุ : อัตราดอกเบี้ย MRR (Minimum Retail Rate) เป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัว และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศธนาคาร ซึ่งจะติดประกาศให้ทราบที่สาขา TMB และที่ www.tmbbank.com ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ย MRR ล่าสุด ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 = 7.275% ต่อปี
- อัตราดอกเบี้ยที่ลูกค้าได้รับจะเป็นไปตามหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อที่ธนาคารจะจัดส่งให้ตามที่อยู่ที่ลูกค้าแจ้ง
- ธนาคารคำนวณดอกเบี ้ยตามประเภทกลุ่มลูกค้าเป็ นรายเดือนตามอัตราข้างต้น ซึ่งท่านสามารถดูรายละเอียดได้ในใบเสร็จรับเงินที่ธนาคารจัดส่งให้ทางไปรษณีย์
วงเงินกู้ สูงสุดถึง 25 เท่าของรายได้ต่อเดือนหรือสูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท
ระยะเวลาการกู้ สูงสุด 12 ปี
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน ไม่คิดค่าบริการ
รูปแบบการค้ำประกัน สินเชื่ออเนกประสงค์แบบไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
ค่าทวงหนี้ ไม่คิดค่าบริการ
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด ไม่คิดค่าบริการ
เอกสารทางด้านหลักประกัน ไม่มีเอกสารทางด้านหลักประกัน


เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2


ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)