สินเชื่อสวัสดิการบำเหน็จตกทอด – ธนาคารทหารไทย (TMB)

no image
  เป้าหมายของชีวิตหลังเกษียณคือการไม่เป็นภาระลูกหลาน
 • รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
 • กู้ได้สูงสุด 100% ตามหนังสือรับรองสิทธิ์บำเหน็จตกทอด
 • ผ่อนได้นานสูงสุดถึงอายุ 90 ปี
 • ไม่มี! ค่าอาการแสตมป์สัญญาให้สินเชื่อ
 • ไม่ต้องมีคนค้ำปนะกันและไม่กำหนดรายได้ขั้นต่ำ
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
ไม่กำหนดรายได้ขั้นต่ำ สินเชื่อบุคคล สูงสุดถึงอายุ 90 ปี ่เมื่อรวมกับอายุผู้กู้แล้วต้องไม่เกิน 90 ปี


สิทธิประโยชน์

สินเชื่อสวัสดิการบำเหน็จตกทอด ทีเอ็มบี (สำหรับข้าราชการบำนาญทหาร) เป้าหมายของชีวิตหลังเกษียณคือการไม่เป็นภาระลูกหลาน
เป็นสินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการบำนาญทหาร ที่ไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน และไม่กำหนดรายได้ขั้นต่ำ โดยผู้กู้จะต้องนำหนังสือรับรองสิทธิ์บำเหน็จตกทอดที่ออกโดย กรมบัญชีกลาง หรือสำนักงานคลังจังหวัดมายื่นพร้อมกับเอกสารประกอบ เพื่อติดต่อขอใช้บริการกับธนาคารฯ

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

 • รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
 • กู้ได้สูงสุด 100% ตามหนังสือรับรองสิทธิ์บำเหน็จตกทอด
 • ผ่อนได้นานสูงสุดถึงอายุ 90 ปี
 • ไม่มี! ค่าอาการแสตมป์สัญญาให้สินเชื่อ
 • ไม่ต้องมีคนค้ำปนะกันและไม่กำหนดรายได้ขั้นต่ำ

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

 • ผู้สมัครต้องยื่นหนังสือรับรองสิทธิ์ต้นฉบับให้ธนาคารฯ เท่านั้น
 • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาสินเชื่อโดยอยู่ในดุลพินิจของธนาคารฯ

ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สินเชื่อสวัสดิการบำเหน็จตกทอด – ธนาคารทหารไทย (TMB)
สถาบันการเงิน ธนาคารทหารไทย (TMB)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยปกติ : ปี ที่ 1-27 = MRR - 1.525% ต่อปี
หมายเหตุ: -อัตราดอกเบี้ย MRR (Minimum Retail Rate) เป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัว และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศธนาคาร ซึ่งจะติดประกาศให้ทราบที่สาขา TMB และที่ www.tmbbank.com ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ย MRR ล่าสุด ประกาศ ณ วันที่ 22
พฤษภาคม 2560 = 7.275% ต่อปี
- อัตราดอกเบี้ยที่ลูกค้าได้รับจะเป็นไปตามหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อที่ธนาคารจะจัดส่งให้ตามที่อยู่ที่ลูกค้าแจ้ง
- ธนาคารคำนวณดอกเบี ้ยตามประเภทกลุ่มลูกค้าเป็ นรายเดือนตามอัตราข้างต้น ซึ่งท่านสามารถดูรายละเอียดได้ในใบเสร็จรับเงินที่ธนาคารจัดส่งให้ทางไปรษณีย์
วงเงินกู้ สูงสุด 100% ตามหนังสือรับรองสิทธิ์บำเหน็จตกทอด
ระยะเวลาการกู้ สูงสุดถึงอายุ 90 ปี
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน ไม่คิดค่าบริการ
รูปแบบการค้ำประกัน สินเชื่อบุคคลแบบไม่ต้องมีคนค้ำประกัน
ค่าทวงหนี้ ไม่คิดค่าบริการ
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด ไม่คิดค่าบริการ
เอกสารทางด้านหลักประกัน ไม่ต้องใช้เอกสารด้านหลักประกัน


เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2


ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)