สินเชื่อ SME มีกันไว้พลัส – ธนาคารธนชาต (Thanachart)

no image
 • คุ้มครองทุกพื้นที่ทั่วไทย ทุกประเภทสิ่งปลูกสร้าง
 • คุ้มครองธุรกิจ ไฟไหม้, ภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, กระจกแตก, จลาจล เต็มทุนประกันภัย, น้ำท่วม สูงสุด 100,000 บาท
 • คุ้มครองลูกค้าและบุคคลภายนอก อาทิ การบาดเจ็บ, เสียชีวิต หรือทรัพย์สิน สูงสุด 1 ล้านบาทต่อปี
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
ไม่ระบุ สินเชื่อธุรกิจ SME 1 - 3 ปี ไม่ระบุ


สิทธิประโยชน์

SME มีกันไว้พลัส จ่ายเบาๆ เอาอยู่ คุ้มครองครบ จบทุกปัญหา มีกันไว้ทุกเรื่องที่ไม่คาดคิดในธุรกิจ SME
ความคุ้มครองหลัก

 • ความสูญเสียหรือเสียหายทางกายภาพต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยจากภัยต่างๆ เช่น อัคคีภัย ฟ้าผ่า ภัยระเบิด ภัยจากควัน ภัยไหม้ป่า ภัยอากาศยาน ภัยจากยานพาหนะ ภัยความเสียหายอันเกิดขึ้นจากน้ำ(ไม่รวมน้ำท่วม)ภัยลูกเห็บ ภัยลมพายุ ภัยแผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิด หรือคลื่นใต้น้ำ หรือสึนามิ ภัยการนัดหยุดงาน จากการจลาจล หรือการกระทำด้วยเจตนาร้าย (ยกเว้นการเมือง ศาสนา ลัทธินิยม) และความเสียหายอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ จากปัจจัยภายนอกอื่นๆ ซึ่งไม่ได้อยู่ในข้อยกเว้นภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน วงเงินคุ้มครองตามทุนประกันภัย
 • ภัยน้ำท่วม ** ความเสียหายส่วนแรกที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเอง 10% ของมูลค่าความเสียหาย ขั้นต่ำ 5,000 บาทต่อครั้ง ทุกพื้นที่คุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี
 • กระจก (ติดตั้งถาวร) วงเงินคุ้มครองตามทุนประกันภัย
 • โจรกรรม (ปรากฏร่องรอยความเสียหาย) วงเงินคุ้มครองตามทุนประกันภัย
 • โจรกรรม (ไม่ปรากฏร่องรอยความเสียหาย แต่ต้องมีหลักฐานกล้องวงจรปิดเพื่อใช้ทดแทนร่องรอยความเสียหาย) วงเงินคุ้มครอง 1,000,000 บาทต่อปี
 • เงินสด วงเงินคุ้มครอง 200,000 บาทต่อปี
 • ความสูญเสียหรือเสียหายต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า วงเงินคุ้มครอง 200,000 บาทต่อปี
 • การสูญเสียโอกาสทางการค้า 10%ของค่าสินไหมทดแทน จากความคุ้มครองหลัก
 • - และ/หรือน้ำท่วม
  - แต่ ไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อปี

 • ค่าเช่าอาคารเพื่อใช้ประกอบธุรกิจชั่วคราว วงเงินคุ้มครอง 200,000 บาทต่อปี
 • ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก วงเงินคุ้มครอง 1,000,000 บาทต่อปี
 • ความรับผิดอันเกิดจากสถานที่จอดรถ วงเงินคุ้มครอง 1,000,000 บาทต่อปี
 • ความรับผิดจากอาหารและเครื่องดื่มเป็นพิษ วงเงินคุ้มครอง 200,000 บาทต่อปี
 • ความรับผิดจากการให้บริการซักรีด วงเงินคุ้มครอง 200,000 บาทต่อปี
 • ค่ารักษาพยาบาลสำหรับบาดเจ็บในสถานที่ประกอบการ วงเงินคุ้มครอง 2,000 บาทต่อคน และไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี
 • ความรับผิดจากการให้ปฐมพยาบาลโดยผู้เอาประกันภัย วงเงินคุ้มครอง 200,000 บาทต่อปี
 • ความรับผิดที่เกิดนอกสถานที่เอาประกัน ที่เกี่ยวกับธุรกิจ วงเงินคุ้มครอง 200,000 บาทต่อปี

เงื่อนไข

 • ระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปี , 3 ปี
 • คุ้มครองทุกพื้นที่ทั่วไทย ทุกประเภทสิ่งปลูกสร้าง
 • ทุนประกันภัย (มูลค่าทรัพย์สินรวม) สูงสุดไม่เกิน 50,000,000 บาท
 • - สิ่งปลูกสร้างชั้น 1 ไม่เกิน 50 ล้านบาท
  - สิ่งปลูกสร้างชั้น 2 ไม่เกิน 20 ล้านบาท
  - สิ่งปลูกสร้างชั้น 3 ไม่เกิน 10 ล้านบาท

 • ไม่สามารถรับประกันภัยทรัพย์สินที่มีเฉพาะสต็อกสินค้า และ / หรือ เครื่องจักรอย่างเดียว
 • ธุรกิจที่ไม่รับประกันภัยได้แก่ ธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์, Tent & Dealer, Lab วิจัย , สถานีอัดฉีดและบริการน้ำมัน, สถานีเติมแก๊ส, อู่เรือ, สะพานเทียบท่า, สวนสนุก, ห้างสรรพสินค้า, ศูนย์การค้า, โกดังเก็บสินค้าอันตราย (น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน แก๊สโซลิน น้ำมันยานยนต์ ไม้ขีดไฟ ประทัด ปอ นุ่น หญ้า ฟาง สารเคมีอันตราย) ร้านขายหรือโรงงานผลิตพลุ ประทัด หรือดอกไม้ไฟ, โรงงานสร้าง หรืออู่ซ่อมเรือ, โรงงานนุ่น, โรงงานปอ, โรงงานผลิตผ้ากันน้ำ, โรงงานทำกระดาษหรือผลิตภัณฑ์กระดาษ , โรงงานทำกล่องกระดาษแข็ง , โรงผลิตยาง, โรงผลิตยางพารา, โรงงานไม้อัด , โรงงานอัดน้ำยาไม้, โรงงานอบไม้, โรงงานอัดฉีดขึ้นรูปพลาสติก , โรงงานผลิตโพลีโฟม, โรงทำบู๊ท-อื่น ๆ , โรงงานไม้ขีดไฟ,โรงงานผลิตไนโตรเซลลูโลส, โรงงานทำดินประสิว, โรงงานถลุงแร่, โรงงานแยกหรือแต่งแร่, โรงไฟฟ้า
 • ไม่คุ้มครองภัยสงคราม และการก่อการร้าย

หมายเหตุ

 • SME มีกันไว้ พลัส เป็นชื่อทางการตลาดของการประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน
 • ผลประโยชน์ที่ผู้เอาประกันจะได้รับเป็นไปตามข้อกำหนด เงื่อนไข และข้อยกเว้นที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย และแผนความคุ้มครองที่ลูกค้าเลือกซื้อไว้
 • รับประกันภัยโดย บริษัท นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์ (เอไอจี) ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และประเมินความแข็งแกร่งทางการเงินที่ระดับ A+ จากการจัดอันดับโดยสถาบันสแตนดาร์ดแอนด์พัวร์ (S&P’s)
 • ธนาคารธนชาตในฐานะนายหน้าประกันวินาศภัยเป็นผู้จัดการให้บุคคลเข้าทำสัญญาประกันวินาศภัยและอำนวยความสะดวกในการรับชำระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น โดย บริษัท นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์ (เอไอจี) (บริษัทฯ) จะเป็นผู้รับผิดชอบในเงื่อนไขความคุ้มครอง และสิทิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
 • กรณีผู้เอาประกันภัยขอยกเลิกกรมธรรม์ บริษัทฯจะคิดเบี้ยประกันภัยตามระยะเวลาที่ได้คุ้มครองไป และคืนเบี้ยประกันภัยในส่วนที่เหลือให้กับผู้เอาประกันภัย
 • กรณีที่จำนวนทุนประกันภัยต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย (ร้อยละ 80 ของมูลค่าที่แท้จริง) เมื่อเกิดความสูญเสียหรือเสียหาย ให้ถือว่าผู้เอาประกันภัยเป็นผู้รับประกันภัยตนเองในส่วนต่างกับมูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย การคำนวณค่าสินไหมทดแทน ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับภาระส่วนเฉลี่ยความสูญเสียและความเสียหายไปตามส่วนทุกๆรายการ
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

 • บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมาย (ไม่ประกอบธุรกิจที่ระบุเป็นข้อยกเว้นของกรมธรรม์)
 • บุคคลหรือนิติบุคคล มีทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ในส่วนธุรกิจรวมกันแล้วมีมูลค่าตั้งแต่ 5 แสน ถึง 50 ล้านบาท

เอกสารประกอบการสมัคร

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เอาประกันภัย (กรณีบุคคลธรรมดา) หรือ สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และ สำเนาเอกสารแสดงตนของกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท (กรณีนิติบุคคล)
 • ต้นฉบับใบคำขอที่ลูกค้าลงนาม
 • เอกสารชำระเบี้ยส่วนของบริษัทประกันภัย (Bill Payment) (กรณีชำระด้วยเงินสดหรือเช็ค)

ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สินเชื่อ SME มีกันไว้พลัส – ธนาคารธนชาต (Thanachart)
สถาบันการเงิน ธนาคารธนชาต (Thanachart)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
วงเงินกู้ สูงสุดไม่เกิน 50,000,000 บาท
ระยะเวลาการกู้ 1 - 3 ปี
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
รูปแบบการค้ำประกัน สินเชื่อ SME คุ้มครองทุนประกันภัย การกำหนดทุนประกันภัย แบ่งเป็น 5 หมวดดังนี้
- สิ่งปลูกสร้าง
- เฟอร์นิเจอร์
- สต๊อกสินค้า
- เครื่องจักร
- ทุนประกันภัยอื่นๆ (เช่น ระบบลิฟต์ บันไดเลื่อน)
ค่าทวงหนี้ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
เอกสารทางด้านหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ


เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2


ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)