ออมดี มีบ้าน – ธนาคารธนชาต (Thanachart)

no image
 • สำหรับคนที่ไม่มีรายได้ประจำ
 • ออมเงินสั้นเพียง 12 เดือน
 • วงเงินสูงสุดถึง 3 ล้านบาท
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
ไม่ระบุ สินเชื่อที่อยู่อาศัย โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ ไม่ระบุ


สิทธิประโยชน์

ถ้าคุณเป็นหนึ่งคนที่มีรายได้ต่อเดือนไม่แน่นอน หรือประกอบอาชีพอิสระ แต่อยากมีบ้านเป็นของตัวเอง โอกาสดีๆ มาถึงแล้ว
ข้อต่อไปนี้ใช่คุณหรือไม่

 • มีอาชีพอิาสระ เช่น ค้าขาย ขายปลีกเสื้อผ้า ขายของในตลาดสด เปิดร้านอาหารเล็กๆ เป็นช่างภาพอิสระ เป็นเกษตรกร เป็นต้น
 • ไม่มีรายได้ประจำ
 • บัญชีเงินฝากไม่หมุนเวียนอย่างสม่ำเสมอ

สำหรับผู้ที่ต้องการกู้สินเชื่อบ้าน ข้อความข้างต้นอาจเป็นอุปสรรคได้ โดยสินเชื่อบ้านธนชาตขอเสนอโครงการ "ออมดี มีบ้าน" สำหรับคนมีวินัยเช่นท่าน เพราะเพียงมรเงินออมและ/หรือเงินดาวน์มากกว่าหรือเท่ากับยอดเงินที่ธนาคารกำหนด ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 12 เดือน ท่านก็มีสิทธิ์กู้สินเชื่อบ้านธนชาตได้สูงสุดถึง 3 ล้านบาท

เงื่อนไขโครงการ

 • ผู้มีคุณสมบัติเข้าโครงการนี้ ต้องเป็นผู้มีอาชีพอิสระหรือเป็นเจ้าของธุรกิจ
 • ธนาคารจะพิจารณาความสามารถในการผ่อนชำระ จากพฤติกรรมการฝากเงินเข้าบัญชีเงินฝากตามที่ธนาคารกำหนด หรือ ความสามารถในการชำระเงินดาวน์ ดังนี้
 • - กรณีเงินผ่อนดาวน์มากกว่าหรือเท่ากับค่างวดที่ต้องผ่อนชำระต่อเดือน ไม่ต้องเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคาร
  - กรณีเงินผ่อนดาวน์น้อยกว่าค่างวดที่ต้องผ่อนชำระต่อเดือน จะต้องมีเงินฝากเข้าบัญชีเมื่อรวมกับยอดเงินดาวน์เป็นจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับยอดผ่อนชำระต่อเดือน
  - ระยะเวลาการฝากเงินหรือระยะเวลาผ่อนดาวน์จะต้องเป็นไปอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 12 เดือนติดต่อกัน โดยนับระยะเวลาล่าสุดก่อนการขอยื่นกู้สินเชื่อบ้าน
  - หากลูกค้าขาดฝากเงินหรือขาดผ่อนเงินดาวน์ในงวดใดงวดหนึ่งในระยะเวลา 12 เดือนตามที่ธนาคารกำหนดในข้อ 2.3 ลูกค้าจะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการออมดีมีบ้านได้
  - ยอดเงินฝากในบัญชีจะต้องเพิ่มตามยอดที่กำหนดเท่ากันทุกๆ เดือน และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลา 12 เดือน ยอดเงินฝากรวมกับยอดเงินดาวน์จะต้องมากกว่าหรือเท่ากับยอดเงินผ่อนชำระรวม 12 เดือน
  - ประเภทบัญชีเงินออมที่ใช้ในการพิจารณาสำหรับโครงการ “ออมดี มีบ้าน” คือ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากประจำ และเงินฝากปลอดภาษีเท่านั้น โดยในการขอยื่นกู้ ลูกค้าสามารถยื่นหลักฐานได้เพียง 1 บัญชีต่อการกู้ในแต่ละครั้ง

 • วงเงินสินเชื่อที่อนุมัติ จะแปรผันตามอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้าน และอัตราดอกเบี้ย MLR ณ วันพิจารณาสินเชื่อ และจำนวนปีที่ขอกู้ โดยธนาคารจะพิจารณายอดผ่อนชำระรายเดือนเป็นหลัก ซึ่งยอดผ่อนชำระรายเดือน ณ วันขอกู้ ต้องไม่สูงกว่ายอดเงินที่ฝากเข้าบัญชีในแต่ละเดือนหรือยอดเงินดาวน์หรือยอดเงินที่ฝากเข้าบัญชีรวมกับยอดเงินดาวน์
 • ผู้ขอกู้ต้องผ่านเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของธนาคาร
 • ในวันที่ขอกู้ ผู้ขอกู้จะต้องผ่านหลักเกณฑ์การตรวจข้อมูลเครดิตบูโร (NCB) ได้แก่ ไม่ถูกบังคับปิดบัญชี ไม่อยู่ในขั้นตอนการดำเนินคดี ไม่เคยถูกตัดหนี้สูญ ไม่มีประวัติปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ไม่มีหนี้ค้างชำระเกินกว่า 31 วัน เป็นต้น
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อขั้นสุดท้ายตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของธนาคาร
 • หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นๆ ที่มิได้กล่าวถึงให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร
 • ในการยื่นขอสินเชื่อ กรุณาแนบใบเสร็จรับเงินค่าผ่อนดาวน์จากบริษัทเจ้าของโครงการและ/หรือสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากที่ใช้ในการออม (ถ้ามี) นอกเหนือจากใบสมัครสินเชื่อบ้านและเอกสารประกอบอื่นๆ ตามเจ้าหน้าที่ธนาคารระบุ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

เอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อบ้านเพิ่มเติม กรณีร่วมโครงการ “ออมดี มีบ้าน”

 • ใบเสร็จรับเงินค่าผ่อนดาวน์จากบริษัทเจ้าของโครงการจำนวน 12 เดือน (ล่าสุด)
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากที่ใช้ในการออม

เอกสารในการสมัครสินเชื่อบ้าน

 • ใบสมัครสินเชื่อบ้าน

เอกสารประกอบการสมัคร

 • ใบคำขอสินเชื่อ
 • หนังสือให้ความยินยอมตรวจเครดิตบูโร (NCB)
 • สำเนาบัตรประชาชน / บัตรข้าราชการ / บัตรรัฐวิสาหกิจ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีจดทะเบียนสมรส)
 • สำเนาทะเบียนหย่า (กรณีหย่า)
 • สำเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)

กรณีชาวต่างชาติ (สำหรับผู้กู้ หรือผู้กู้ร่วม)

 • สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport)
 • สำเนาใบต่างด้าว / ทะเบียนบ้าน / ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

กรณีชาวต่างชาติ (ผู้ค้ำค้องเป็นคู่สมรสกับผู้กู้เท่านั้น)

 • สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport)
 • สำเนาหนังสือรับรองการทำงานในประเทศ (Work Permit)
 • สำเนาทะเบียนสมรสกับผู้ที่มีสัญชาติไทย (สมรสมาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี)

เอกสารทางการเงิน
ผู้มีรายได้ประจำ (ต้องมีอายุงานอย่างน้อยกว่า 4 เดือน)

 • สลิปเงินเดือน / หนังสือรับรองเงินเดือน / ภงด. 50 ทวิ
 • เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน (Bank Statement)

ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว

 • สำเนาใบจดทะเบียนบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด / ใบทะเบียนพาณิชย์
 • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
 • เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน (Bank Statement)
 • งบการเงินย้อนหลัง 2 ปีล่าสุด / ภ.พ. 30 / ทะเบียนรายรับ-รายจ่าย / ใบเสร็จซื้อ-ขาย (ถ้ามี)
 • ภาพถ่ายกิจการ (กรณีไม่ได้จดทะเบียนบริษัท)

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

 • ภงด. 50 ทวิ แสดงรายได้ย้อนหลัง 6 เดือน / หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้
 • เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน (Bank Statement)
 • บัตรประจำตัววิชาชีพ / หลักฐานแสดงรายได้อื่น เช่น สัญญาว่าจ้าง
 • เอกสารแสดงรายได้และทรัพย์สินอื่น เช่น สำเนาทะเบียนรถ, สำเนาโฉนดที่ดิน (ถ้ามี)

เอกสารหลักทรัพย์

 • สำเนาโฉนดที่ดิน / หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด (ทุกหน้า)

กรณีกู้ซื้อบ้านใหม่

 • สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย / สัญญาต่อท้าย (กรณีมีเงื่อนไขเพิ่มเติม) / ใบจอง
 • ใบเสร็จผ่อนชำระเงินดาวน์ (ถ้ามี)

กรณีกู้ซื้อบ้านมือสอง

 • สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย / สัญญาต่อท้าย (กรณีมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)
 • ภาพถ่ายหลักประกัน
 • สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขาย

กรณีกู้รีไฟแนนซ์

 • หลักฐานการผ่อนชำระย้อนหลัง 2 เดือนล่าสุด
 • สำเนาสัญญาเงินกู้ที่มีรายละเอียดวงเงินและเงื่อนไขครบถ้วน
 • สำเนาสัญญาจำนอง พร้อมสำเนาต่อท้ายสัญญาจำนอง
 • สำเนาสัญญาขึ้นวงเงินจำนอง (ถ้ามี)

กรณีกู้เพื่อสร้างบ้าน, ปรับปรุง, ต่อเติม

 • แบบแปลนบ้าน / แปลนที่จะต่อเติม
 • สำเนาสัญญาว่าจ้างปลูกสร้างหรือต่อเติม
 • สำเนาใบขออนุญาตและใบตอบรับปลูกสร้างบ้าน
 • ภาพถ่ายที่ดินที่จะปลูกสร้าง / หลักประกันก่อนปรับปรุงต่อเติม

กรณีกู้ซื้อทรัพย์สินรอการขายของธนาคาร (NPA)

 • ใบอนุมัติการจำหน่ายทรัพย์สินของธนาคาร
 • หนังสือวางเงินมัดจำ

โปรโมชั่นการสมัคร

ธนาคารมอบส่วนลดอัตราดอกเบี้ยจำนวน 12 เดือน

 • กรณีผู้กู้ทำประกันชีวิตแบบคุ้มครองวงเงินกู้ (MRTA) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 โดยอายุกรมธรรม์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของอายุสัญญาเงินกู้ และไม่ต่ำกว่า 10 ปี หรือ กรณีผู้กู้ทำประกันชีวิตแบบคุ้มครองวงเงินกู้ (MRTA) ทั้งจำนวน โดยอายุกรมธรรม์ไม่ต่ำกว่าอายุสัญญาเงินกู้ หรือไม่ต่ำกว่า 10 ปี
 • - ประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินกู้แบบ Smile Home ลดดอกเบี้ย 0.15% หรือ
  - ประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินกู้แบบ Smile Home Plus ลดดอกเบี้ย 0.25%

* Smile Home และ Smile Home Plus เป็นบริการประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินกู้ (MRTA) โดย Smile Home Plus จะคุ้มครองเพิ่มในส่วนของประกันอุบัติเหตุ


ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อผลิตภัณฑ์ ออมดี มีบ้าน – ธนาคารธนชาต (Thanachart)
สถาบันการเงิน ธนาคารธนชาต (Thanachart)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขโครงการที่ธนาคารให้การสนับสนุน โปรดสอบถามรายละเอียดอัตราดอกเบี้ยที่แน่นอนกับบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้ได้อัตราดอกเบี้ยและโปรโมชั่นที่เป็นปัจจุบัน
วงเงินกู้ สูงสุด 3 ล้านบาท
ระยะเวลาการกู้ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน ขั้นต่ำ 3,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (ถ้ามี) พร้อมค่าพาหนะ (ถ้ามี) สำหรับกรณีต่างจังหวัด นอกเหนือจากนั้นคิดตามระเบียบที่ธนาคารกำหนด ยกเว้นค่าธรรมเนียมการประเมินราคาหลักประกัน (เฉพาะโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่เข้าร่วมรายการกับธนาคาร)
รูปแบบการค้ำประกัน สินเชื่อที่อยู่อาศัยแบบใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน (บ้านพร้อมที่ดิน ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม อาคารชุด อาคารพาณิชย์ โฮมออฟฟิส ทั้งนี้ ต้องเป็นโครงการจากบริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการ “ออมดี มีบ้าน”)
ค่าทวงหนี้ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด กรณีผู้กู้ชำระคืนเงินกู้เพื่อไปใช้บริการสถาบันการเงินอื่นภายในระยะเวลา 3 ปี นับจากวันทำสัญญากู้เงิน คิด ค่าธรรมเนียม (Refinance Fee) 3% ของภาระหนี้คงค้าง
เอกสารทางด้านหลักประกัน - สำเนาโฉนดที่ดินหรือหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด (หน้า-หลัง) ทุกแผ่น


เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2


ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)