สินเชื่อเพื่อการศึกษาธนชาต สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI)

no image
 • กู้ได้สูงสุดถึง 100% ของค่าเรียนตลอดหลักสูตร
 • ผ่อนสบาย ๆ สูงสุด 8 ปี ลดต้นลดดอก ด้วยการหักบัญชีอัตโนมัติธนาคารธนชาต / หรือ Pay-in พิเศษ
 • มีบุคคลค้ำประกัน
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
12,000 บาท/เดือนขึ้นไป สินเชื่อเพื่อการศึกษา สูงสุด 8 ปี ลดต้นลดดอก ด้วยการหักบัญชีอัตโนมัติธนาคารธนชาต / หรือ Pay-in พิเศษ มีบุคคลค้ำประกัน อายุ 22 ปีขึ้นไป


สิทธิประโยชน์

ความสำเร็จอยู่แค่เอื้อม... ก้าวสู่ความสำเร็จอย่างมั่นใจ ให้ธนชาตร่วมเติมเต็มอนาคตคุณให้สดใส ด้วยสินเชื่อเพื่อการศึกษาสำหรับสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น Scholar Loan for TNI

วัตถุประสงค์

 • เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการศึกษาในระดับปริญญาตรี และ ปริญญาโท กับสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

วงเงินสินเชื่อ

 • 100% ของค่าใช้จ่ายตามหลักสูตร ขั้นต่ำ 100,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท

วิธีการเบิกเงินกู้

 • ทยอยเบิกเงินกู้เป็นงวด ตามเอกสารการลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา โดยจ่ายเช็คในนามสถาบันการศึกษา
 • กรณีผู้กู้ลงทะเบียนไว้ก่อนที่จะได้รับอนุมัติสินเชื่อ ให้จ่ายเงินกู้ตามใบเสร็จรับเงินที่สถาบันการศึกษาออกให้ โดยนับย้อนหลังได้ 1 ภาคการศึกษาเท่านั้น

ค่าธรรมเนียม

 • ค่าอากร 0.05% ของวงเงินกู้

* ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการเบิกเงินกู้งวดต่อไป ถ้าผู้กู้ค้างชำระติดต่อกันตั้งแต่ 2 งวดขึ้นไป

เงื่อนไขการกู้

 • กู้ได้สูงสุดถึง 100% ของค่าเรียนตลอดหลักสูตร
 • ผ่อนสบาย ๆ สูงสุด 8 ปี ลดต้นลดดอก ด้วยการหักบัญชีอัตโนมัติธนาคารธนชาต / หรือ Pay-in พิเศษ
 • มีบุคคลค้ำประกัน

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

คุณสมบัติของผู้ศึกษา

 • เป็นผู้มีสัญชาติไทย
 • เป็นผู้ผ่านการสอบคัดเลือกระดับปริญญาตรี / โท ของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

คุณสมบัติของผู้กู้

 • สัญชาติไทย
 • เป็นผู้ศึกษาระดับปริญญาโท หรือเป็นผู้ปกครอง / ผู้มีความสัมพันธ์ทางกฎหมาย / ญาติที่สามารถพิสูจน์ความสัมพันธ์ได้ ของผู้ศึกษาระดับปริญญาตรี
 • อายุตั้งแต่ 22 ปีขึ้นไป และอายุของผู้กู้รวมระยะเวลาการผ่อนชำระต้องไม่เกิน 60 ปี
 • ต้องมีรายได้ประจำต่อเดือนตั้งแต่ 12,000 บาทขึ้นไป
 • อายุงานของผู้กู้
 • 1. ผู้มีรายได้ประจำ อายุงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
  2. ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ดำเนินธุรกิจปัจจุบันมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี


ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สินเชื่อเพื่อการศึกษาธนชาต สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI)
สถาบันการเงิน ธนาคารธนชาต (Thanachart)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย TBANK's MLR + 3% (ต่อปี)
(MLR คือ อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมระยะยาว มีกำหนดชำระคืนเกิน 1 ปี สำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี)
วงเงินกู้ 100% ของค่าใช้จ่ายตามหลักสูตร ขั้นต่ำ 100,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท
ระยะเวลาการกู้ สูงสุด 8 ปี ลดต้นลดดอก ด้วยการหักบัญชีอัตโนมัติธนาคารธนชาต / หรือ Pay-in พิเศษ มีบุคคลค้ำประกัน
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน ไม่มีค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน
รูปแบบการค้ำประกัน สินเชื่อเพื่อการศึกษาแบบใช้บุคคลค้ำประกัน
1. อายุผู้ค้ำ
- กรณีบิดา หรือ มารดา เป็นผู้ค้ำประกัน ไม่กำหนดอายุ
- กรณีบุคคลอื่นเป็นผู้ค้ำ อายุรวมกับระยะเวลาการผ่อนแล้วต้องไม่เกิน 65 ปี
2. รายได้

- กรณีรายได้ประจำ : รายได้ไม่น้อยกว่า 20,000 บ. ต่อเดือน
- กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว : ดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี รายได้ไม่ต่ำกว่า 300,000 บาท/เดือน (พิจารณาจากเงินหมุนเวียนเฉลี่ยใน Bank Statement)
ค่าทวงหนี้ ไม่มี
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด ไม่มีค่าเบี้ยปรับ
เอกสารทางด้านหลักประกัน เอกสารผู้ค้ำประกัน
- แบบคำขอสินเชื่อ
- สำเนาบัตรประชาชน (ตนเอง และคู่สมรส)
- สำเนาทะเบียนบ้าน (ตนเอง และคู่สมรส)
- สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)
- สำเนาใบทะเบียนสมรส
- หนังสือรับรองเงินเดือน หรือ สลิปเงินเดือนล่าสุด (กรณีทำงานประจำ)
- หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว)
- สำเนารายการบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน


เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2


ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)