สินเชื่อบุคคลเพื่อการศึกษา ธนชาต FLASH Scholar

no image
  สินเชื่อบุคคลเพื่อการศึกษา ธนชาต Flash Scholar สำหรับปริญญาโท และปริญญาเอก
 • วงเงินกู้ สูงสุด 100% ของค่าเล่าเรียนตามหลักสูตร
 • อัตราดอกเบี้ยสุดพิเศษเป็นแบบลดต้นลดดอก
 • ให้วงเงินสูงสุด 1,000,000 บาท
 • ผ่อนนานสูงสุด 8 ปี
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
15,000 บาท/เดือนขึ้นไป สินเชื่อเพื่อการศึกษา สูงสุดไม่เกิน 8 ปี อายุ 20 ปีขึ้นไป


สิทธิประโยชน์

สินเชื่อบุคคลเพื่อการศึกษา ธนชาต Flash Scholar เป็นสินเชื่อเพื่อชำระค่าเล่าเรียนหรือค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาโทหรือปริญญาเอกกับสถานศึกษาภายในประเทศ ทุกสถาบัน ทุกหลักสูตร ตามที่ธนาคารกำหนด โดยมีบุคคลค้ำประกัน กรณีผู้กู้ยังไม่มีรายได้ประจำ สามารถกู้ร่วมกับบิดามารดา หรือญาติได้ คิดอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว

การชำระคืน

 • ชำระคืนค่างวดทันที แบบลดต้นลดดอก

วิธีการชำระคืน

 • หักบัญชีอัตโนมัติธนาคารธนชาต

วิธีการเบิกเงินกู้

 • ทยอยเบิกเงินกู้เป็นงวด ตามเอกสารการลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา โดยจ่ายเช็คในนามสถาบันการศึกษา
 • กรณีผู้กู้ลงทะเบียนไว้ก่อนที่จะได้รับอนุมัติสินเชื่อ ให้จ่ายเงินกู้ตามใบเสร็จรับเงินที่สถาบันการศึกษาออกให้โดยนับย้อนหลังได้ 1 ภาคการศึกษาเท่านั้น

* ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการเบิกเงินกู้งวดต่อไป ถ้าผู้กู้ค้างชำระติดต่อกันตั้งแต่ 2 งวดขึ้นไป

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

 • สัญชาติไทย
 • เป็นผู้ศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอกกับสถาบันการศึกษาภายในประเทศตามที่ธนาคารกำหนด
 • อายุตั้งแต่ 20ปีขึ้นไป และอายุของผู้กู้รวมระยะเวลาการผ่อนชำระต้องไม่เกิน 60 ปี
 • มีรายได้ประจำต่อเดือนตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป
 • อายุงานของผู้กู้
 • 1. ผู้มีรายได้ประจำ อายุงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
  2. ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ดำเนินธุรกิจปัจจุบันมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

เอกสารประกอบการสมัคร

 • แบบคำขอสินเชื่อ / หนังสือให้ความยินยอมตรวจเครดิตบูโร
 • สำเนาบัตรประชาชน (ตนเอง และคู่สมรส)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (ตนเอง และคู่สมรส)
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)
 • สำเนาใบทะเบียนสมรส
 • หนังสือรับรองเงินเดือน หรือ สลิปเงินเดือนล่าสุด (กรณีทำงานประจำ)
 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว)
 • สำเนารายการบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
 • หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาที่ออกโดยสถาบันการศึกษา หรือเอกสารผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษา
 • สำเนารายละเอียดค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรการศึกษา

ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สินเชื่อบุคคลเพื่อการศึกษา ธนชาต FLASH Scholar
สถาบันการเงิน ธนาคารธนชาต (Thanachart)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย : MLR + 4%
MLR คือ อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมระยะยาว มีกำหนดชำระคืนเกิน 1 ปี สำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีวงเงินกู้ ขั้นต่ำ 100,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท
ระยะเวลาการกู้ สูงสุดไม่เกิน 8 ปี
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน ไม่มีค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน
รูปแบบการค้ำประกัน สินเชื่อเพื่อการศึกษาแบบใช้บุคคลค้ำประกัน
บุคคลค้ำประกัน
1. อายุผู้ค้ำ
- อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป
- กรณีบิดา หรือ มารดา เป็นผู้ค้ำประกัน ไม่กำหนดอายุ
- กรณีบุคคลอื่นเป็นผู้ค้ำ อายุรวมกับระยะเวลาการผ่อนแล้วต้องไม่เกิน 65 ปี
2. รายได้
- กรณีรายได้ประจำ : รายได้ไม่น้อยกว่า 20,000 บ. ต่อเดือน
- กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว : ดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี รายได้ไม่ต่ำกว่า 30,000 บาท/เดือน
ค่าทวงหนี้ ไม่มี
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด ไม่มีค่าเบี้ยปรับ
เอกสารทางด้านหลักประกัน เอกสารผู้ค้ำประกัน
- แบบคำขอสินเชื่อ
- สำเนาบัตรประชาชน (ตนเอง และคู่สมรส)
- สำเนาทะเบียนบ้าน (ตนเอง และคู่สมรส)
- สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)
- สำเนาใบทะเบียนสมรส
- หนังสือรับรองเงินเดือน หรือ สลิปเงินเดือนล่าสุด (กรณีทำงานประจำ)
- หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว)
- สำเนารายการบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน


เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2


ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)